Học và làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XII)

Thứ Sáu, 02/06/2017, 08:15 [GMT+7]
.
.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã được Quảng Ninh quan tâm đẩy mạnh. Cấp uỷ từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị theo đúng chỉ đạo của Trung ương; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Việc học tập và làm theo Bác đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, có sức lan toả tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong sinh hoạt, giao tiếp, ứng xử và hiệu quả công tác, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức; trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu được nâng lên một cách rõ rệt tạo dư luận tốt trong xã hội và cán bộ, đảng viên, nhân dân tin tưởng, đồng thuận. Đặc biệt, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị đã nghiêm túc triển khai gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Có thể thấy, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp trong sinh hoạt chi bộ và trong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên; bước đầu phát huy được vai trò gương mẫu, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó có những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động. Đây là cơ sở quan trọng tạo nên những kết quả tích cực trên các lĩnh vực: Phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, cải cách hành chính, giải quyết hiệu quả những vấn đề bức xúc của nhân dân, nhất là trên các lĩnh vực cải cách hành chính, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, khai thác tài nguyên khoáng sản, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà...

Trong giai đoạn hiện nay, tỉnh xác định học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XII) là việc làm tất yếu và cần thiết, là giải pháp quan trọng nhằm xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Quảng Ninh ngày càng phát triển. Cuối năm 2016 và đầu năm 2017, toàn tỉnh đã tiến hành nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XII) gắn với kiểm điểm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Cấp uỷ đảng các cấp trong tỉnh đang tiếp tục cụ thể hoá và triển khai thực hiện bằng những việc làm cụ thể để thể hiện quyết tâm “gương mẫu, đi đầu” trong thực hiện Nghị quyết 04 cũng như thực hiện Chỉ thị số 05. Trong đó, việc cụ thể hoá các quy chế, quy định về việc giữ mối quan hệ giữa cán bộ, đảng viên với tổ chức đảng và nhân dân được các cấp uỷ đặc biệt quan tâm. Để góp phần thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư 4, Chỉ thị số 05 của Trung ương, năm 2017, BCH Đảng bộ tỉnh thống nhất xác định chủ đề công tác là: “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh”. Và xác định đây chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng triển khai thực hiện chỉ đạo của Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có đạo đức, trách nhiệm, năng lực, thực sự tiên phong, gương mẫu, gắn bó với nhân dân, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp, là việc làm cụ thể nhất học tập và làm theo Bác; khắc phục không để xảy ra những biểu hiện tiêu cực thiếu công khai, minh bạch, thái độ hách dịch, cửa quyền, gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân, doanh nghiệp.

Để thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XII), theo đồng chí Cao Tường Huy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, các cấp uỷ cần tăng cường công tác giáo dục và tuyên truyền, xây dựng tinh thần chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cùng với đó là hoàn thiện các văn bản pháp luật về phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và Nhà nước; phát huy dân chủ, hoàn thiện cơ chế để huy động nhân dân tham gia phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Các cơ quan, đơn vị cũng cần tổ chức học tập, thảo luận, liên hệ và lựa chọn những việc làm theo Bác của tập thể và cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức...

Hà Chi

.
.
.
.
.
.
.
.