Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Sự lan toả sâu rộng ở Quảng Yên

Thứ Ba, 12/07/2016, 10:28 [GMT+7]
.
.

Cùng với các địa phương trong tỉnh, 5 năm qua, TX Quảng Yên đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đó, đã tạo sự lan toả sâu rộng, trở thành một phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn, góp phần đáng kể vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Lãnh đạo Thị uỷ Quảng Yên khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW.
Lãnh đạo Thị uỷ Quảng Yên khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW.

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 5 năm qua, bám sát các quy định và hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, BTV Thị uỷ Quảng Yên đã xây dựng kế hoạch, chủ đề cụ thể việc thực hiện Chỉ thị số 03 gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và các nhiệm vụ chính trị địa phương. Thị xã đã tổ chức quán triệt kịp thời, đầy đủ các chuyên đề học và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến các tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Đồng thời, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác Hồ gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn bằng những việc làm cụ thể. Trong đó, thực hiện chuyển trọng tâm từ "học tập" sang "làm theo" tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Học từ tấm gương của Bác, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của thị xã đã nêu cao trách nhiệm nêu gương, xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện phù hợp với cương vị công tác. Trong đó, chú trọng nêu cao ý thức chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tinh thần trách nhiệm trên lĩnh vực công tác được phân công, phụ trách. Đồng thời, không ngừng nâng cao ý thức phục vụ nhân dân và giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong của người cán bộ theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh… Nhiều cấp uỷ cơ sở, phòng, ban, cơ quan, đoàn thể đã cụ thể hoá trách nhiệm nêu gương trong quy chế làm việc, quy định rõ quyền hạn và nghĩa vụ của cán bộ, công chức. Song song với đó, việc kiểm tra thực hiện trách nhiệm trong thực thi công vụ và vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành gắn với kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI) luôn được Thị uỷ chú trọng… Vì thế, đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những mặt hạn chế và đề ra các giải pháp khắc phục. Phát huy vai trò nêu gương, nhiều cán bộ, đảng viên đã tận tâm, tận tụy, thực hiện nghiêm lề lối, tác phong làm việc, đặc biệt là việc sâu sát cơ sở, nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân và chủ động, tích cực thực hiện các phong trào thi đua, nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Điển hình như các cá nhân: Đinh Văn Cận, Trưởng Ban Công tác mặt trận khu phố 2, phường Yên Giang; Bùi Hữu Sơn, Trung tâm Khoa học kỹ thuật và Sản xuất giống thuỷ sản Quảng Ninh; Nguyễn Văn Khang, hội viên Hội Nông dân phường Hà An; Lê Thị Thành, hội viên Hội Phụ nữ khu 6, phường Nam Hoà…

Với việc kết hợp tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, TX Quảng Yên đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. 5 năm qua, kinh tế của thị xã luôn phát triển ổn định. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng; hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển khá; hạ tầng được đầu tư lớn; quốc phòng - an ninh được giữ vững. Đến nay, 100% xã, phường của thị xã đã về đích nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,2%. Công tác cải cách hành chính, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân luôn được thị xã quan tâm thực hiện. Vì thế, đã tạo sự đồng thuận của nhân dân với những chủ trương của thị xã trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, nhất là lĩnh vực giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án lớn...

TX Quảng Yên xác định, những kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị là nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục triển khai sâu rộng Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Thị xã sẽ tiếp tục chỉ đạo, xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW sát thực và phù hợp với địa phương, đơn vị, cơ quan trên địa bàn gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.

Thuỳ Dương (Đài Quảng Yên)

.
.
.
.
.
.
.
.