Những người "vác tù và" gương mẫu, đi đầu

Các phong trào thi đua yêu nước được lan tỏa sâu rộng, phải kể tới vai trò nòng cốt của những cán bộ làm công tác mặt trận.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.