Rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên

Tỉnh Quảng Ninh đã chủ động, linh hoạtban hành nhiều chủ trương, nghị quyết gắn với trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên trong việc tự rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, chống suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

.
.
    .
.
.
.
.
.
.