Hiệu quả từ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với học và làm theo Bác

Thời gian qua, Quảng Ninh luôn xác định một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm là tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.