Học và làm theo Bác ở Ba Chẽ

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", các cấp uỷ Đảng ở Ba Chẽ đã cụ thể hóa bằng nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa. Đến nay, sau hơn 2 năm triển khai, đã xuất hiện nhiều điển hình với những việc làm thiết thực, hiệu quả.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.