Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2021

Thứ Sáu, 19/02/2021, 15:20 [GMT+7]
.
.

Sáng 19/2, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp (CCTP) tỉnh tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh, chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2020, trên địa bàn tỉnh có nhiều sự kiện quan trọng tác động trực tiếp đến việc triển khai thực hiện chiến lược CCTP, với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự tăng cường cơ chế lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với các cơ quan tư pháp, cùng với sự tham mưu tích cực, hiệu quả của Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh, nên công tác CCTP trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Nổi bật như: Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh đã tập trung tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ trong đánh giá, dự báo tình hình và tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, giữ vững địa bàn an toàn, không để dịch bệnh phát sinh, lây lan, bùng phát trong cộng đồng. Đồng thời, chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, CCTP và phòng, chống tham nhũng. Chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được nâng lên với số lượng lớn các vụ án đạt chất lượng cao. Công tác xây dựng, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý tiếp tục được đẩy mạnh. Hoạt động giám sát đối với công tác tư pháp được chú trọng…

Quang cảnh  hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh, đã biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện công tác tư pháp và CCTP.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Năm 2020, công tác CCTP tiếp tục được quan tâm, chú trọng, triển khai đồng bộ, thể hiện rõ tầm nhìn, tư duy chiến lược, bám sát vào thực tiễn, nắm chắc tình hình, dự báo chính xác, đúng, trúng. Trong đó, có nhiều mặt nổi bật như: Tăng cường trấn áp tội phạm có trọng tâm, trọng điểm. Chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được nâng cao với khối lượng lớn. Các cơ quan tư pháp đã chủ động thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị địa phương, nhất là trong phòng, chống dịch Covid-19… Qua đó, góp phần giữ vững địa bàn an toàn, ổn định, phát triển và thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược CCTP trên địa bàn, góp phần xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, hiện đại: thực hiện mục tiêu bảo vệ pháp luật, công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ XHCN, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân; không vi phạm quyền và hạn chế khả năng tiếp cận công lý của công dân. Trong đó, trong điều tra, xử lý tội phạm phải kiên quyết thận trọng, khách quan, toàn diện, không bỏ lọt tội phạm, không gây oan sai; kết hợp chặt chẽ giữa nghiêm trị với khoan hồng, trấn áp với giáo dục và cải tạo; trấn áp, trừng trị phải nghiêm minh, kịp thời, đúng pháp luật, còn giáo dục cải tạo phải kiên trì, sâu sắc, triệt để; phấn đấu xây dựng Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Quảng Ninh, TAND cấp huyện thực sự là cơ quan bảo vệ công lý, niềm tin của nhân dân. Thống nhất xây dựng thí điểm mô hình tòa án thông minh đối với TAND tỉnh Quảng Ninh. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực hiệu quả hoạt động, uy tín của TAND, Viện Kiểm sát nhân dân, cơ quan điều tra, cơ quan thi hành án và các cơ quan, tổ chức khác tham gia vào quá trình tố tụng tư pháp. Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các loại tranh chấp, khiếu kiện theo luật, phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả các hoạt động của tội phạm vi phạm pháp luật. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong quá trình tổ chức, thực hiện nhiệm vụ CCTP của tỉnh cần phải quán triệt các quan điểm đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quan điểm phát triển bền vững gắn với an ninh, đặc biệt là an ninh kinh tế; gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc chịu trách nhiệm chính, chịu trách nhiệm trước hết trong xử lý những vấn đề an ninh ở lĩnh vực địa phương mình; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, xử lý kịp thời, phát hiện nhân tố có ảnh hưởng đến an ninh, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ để có biện pháp xử lý triệt để; quan điểm xây dựng tổ chức cơ quan tư pháp, bộ máy chính quyền địa phương tinh gọn, trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Cùng với đó, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực thi pháp luật toàn diện trên các lĩnh vực nhằm đảm bảo tốt hơn quyền con người, quyền công dân, hướng đến mục tiêu vì hạnh phúc của nhân dân và vì sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát thi hành tổ chức pháp luật, phát hiện, xử lý nghiêm minh kịp thời các hành vi, vi phạm pháp luật trong quá trình tổ chức, thi hành pháp luật của các cơ quan có thẩm quyền. Xây dựng tổ chức bộ máy chính quyền địa phương gắn với nâng cao chất lượng đại biểu cơ quan dân cử, đội ngũ hội thẩm nhân dân các cấp.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác CCTP năm 2021, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Cần nâng cao chất lượng các hoạt động tố tụng, đảm bảo đúng pháp luật, chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm, đồng thời nâng cao hiệu quả giải quyết các tranh chấp, khiếu kiện dân sự hành chính; tăng cường thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng trong xét xử; quan tâm chú trọng hoàn thiện các thiết chế, giải quyết tranh chấp ngoài tòa án. Tiếp tục củng cố phát triển lành mạnh các tổ chức hành nghề bổ trợ tư pháp theo hướng xã hội hóa, song phải có sự quản lý nhà nước chặt chẽ. Tăng cường vai trò của đoàn luật sư, luật sư trong tham gia giải quyết các vụ án khiếu kiện hành chính và tăng cường hoạt động giám sát của cơ quan dân cử, mặt trận đoàn thể, báo chí đối với hoạt động tư pháp.

Rà soát đổi mới, sắp xếp, kiện toàn bộ máy hoạt động các cơ quan tư pháp theo tinh thần CCTP và các nghị quyết của Trung ương về xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đặc biệt, quan tâm chú trọng thực hiện Chiến lược cán bộ tư pháp của tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; trong đó tập trung xây dựng, củng cố phát triển đội ngũ cán bộ tư pháp, nhất là đội ngũ có chức danh tư pháp (thẩm phán, kiểm sát viên, đội ngũ điều tra viên hai cấp, chấp hành viên) thực sự liêm chính, công tâm, chuyên nghiệp, có bản lĩnh chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Quan tâm xây dựng, sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ chuyên gia đầu ngành về tư pháp, bổ trợ tư pháp. Chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ tư pháp, luật sư đủ về số lượng, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ chuyên sâu trong lĩnh vực pháp luật quốc tế để tham gia giải quyết các vụ việc tranh chấp có yếu tố nước ngoài, bảo vệ hiệu quả quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế của tỉnh. Phải có cơ chế hỗ trợ của tỉnh khuyến khích cán bộ tư pháp học tập nâng cao trình độ chuyên sâu (nguồn kinh phí cải cách tư pháp, kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức).

Bên cạnh đó, tăng cường quản lý nhà nước gắn với chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm của các tổ chức hành nghề bổ trợ tư pháp không đúng pháp luật, ảnh hưởng đến nhân dân. Chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng trong các cơ quan tư pháp, tổ chức hành nghề bổ trợ tư pháp. Tăng cường trách nhiệm giải trình, tính công khai, minh bạch, thông tin trong hoạt động tư pháp. Tiếp tục chăm lo đến cải thiện điều kiện, phương tiện làm việc của các cơ quan tư pháp để đáp ứng được quyền tiếp cận thông tin, tiếp cận công lý của nhân dân. Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của tư pháp. Rà soát kiện toàn Ban chỉ đạo CCTP cấp huyện, phân công, phân nhiệm, quy chế làm việc cụ thể, duy trì hoạt động thường xuyên, có nền nếp, hiệu quả; nâng cao hiệu quả phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong khối tư pháp, cơ quan điều tra, đảng đoàn HĐND nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác CCTP…

Trúc Linh

 

.
.
.
.
.
.
.
.