Nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng

Thứ Ba, 05/01/2021, 07:53 [GMT+7]
.
.

Nhận thức sâu sắc vai trò, tầm quan trọng của công tác tư tưởng, các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện các mặt công tác tư tưởng. Qua đó, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phê phán, ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính c267
Lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính C267 tại Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ.

Năm 2020, Quảng Ninh vươn lên tốp đầu các địa phương về tăng trưởng kinh tế, hướng tới trở thành một trung tâm phát triển năng động của quốc gia. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền trong nhiệm kỳ 2015-2020 đã tăng lên rõ rệt, từ 73% (năm 2016) đến nay tăng lên trên 96%. Đây là một trong những minh chứng rõ nét cho thấy hiệu quả trong công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh những năm qua.

Đảng bộ tỉnh đã nhận định rõ những khó khăn trong công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Trong đó, phải kể đến những khó khăn trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng; một vài tổ chức cơ sở đảng có lúc, có nơi còn bị động trong việc nắm, dự báo tình hình, định hướng dư luận... Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2016-2021, đã thống nhất cao: Công tác tư tưởng là nhiệm vụ của toàn Đảng, mà trước hết là cấp ủy các cấp và đồng chí bí thư cấp ủy, đội ngũ cán bộ, đảng viên; là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị với sự tham gia, đóng góp của nhân dân, trong đó lực lượng nòng cốt là đội ngũ chuyên trách làm công tác tư tưởng.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ mới, cấp ủy các cấp đã quán triệt đầy đủ các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy về xây dựng Đảng trên cả 4 mặt: Chính trị, tư tưởng, lý luận và đạo đức, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Đặc biệt, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ, các lớp đảng viên mới, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.

Bà Bùi Thuý Phượng, Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ, cho biết: Phát huy vai trò là hạt nhân trong đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị - hành chính của tỉnh, Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ chú trọng đảm bảo chương trình giảng dạy, bồi dưỡng nhận thức về Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với từng loại hình, đối tượng cụ thể... Bên cạnh nhiệm vụ giảng dạy lý luận chính trị, nhà trường nỗ lực đổi mới, trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện cán bộ các cấp của tỉnh. Đồng thời, tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ báo cáo viên, giảng viên giảng dạy lý luận chính trị đảm bảo chuyên sâu về lý luận, dày dặn về kinh nghiệm thực tiễn...

Ngành GD&ĐT tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các chương trình bồi dưỡng chính trị, đạo đức cho cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên; xây dựng nội dung, chương trình tuần sinh hoạt công dân, giáo dục truyền thống phải thực sự hấp dẫn, bổ ích và là hoạt động thường xuyên thu hút học sinh, sinh viên. Đồng thời, nghiên cứu tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội với giáo dục truyền thống lịch sử, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước và giữ gìn bản sắc văn hóa Việt ngay trong chương trình, bài giảng của các cấp học, bắt đầu từ bậc học mầm non. 

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hạ Long quán triệt chuyên đề về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đến các cán bộ, đảng viên xã Quảng La, TP Hạ Long.
Ban Tuyên giáo Thành ủy Hạ Long quán triệt chuyên đề về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đến các cán bộ, đảng viên tại xã Quảng La, tháng 11/2020

Các tổ chức cơ sở đảng trong toàn tỉnh cũng chủ động đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, kết hợp cả truyền thống và hiện đại, khắc phục cách làm áp đặt, tuyên truyền một chiều. Đặc biêt, chủ động thông tin kịp thời, phong phú và có định hướng về các sự kiện, vấn đề nảy sinh, đáp ứng nhu cầu nhận thức, thị hiếu chính đáng của người dân. Thông qua đó, định hướng tư tưởng, tạo dư luận xã hội tích cực nhằm nâng cao khả năng chống “tự diễn biến”, khả năng “tự đề kháng”…, góp phần phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả việc các thế lực thù địch lợi dụng internet, mạng xã hội chống phá Đảng, Nhà nước. Đồng thời, phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ở cơ sở; phát huy vai trò của đội ngũ văn nghệ sĩ, nhân sĩ, trí thức… trên mặt trận tư tưởng của Đảng. Đến nay, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp có trên 6.100 người.

Cấp ủy các cấp tiếp tục quán triệt, đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để xây dựng, bồi đắp, phát huy những tố chất, phẩm chất tốt đẹp của cán bộ, đảng viên theo gương sáng của Người. Việc học tập và làm theo Bác gắn kết với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Đây cũng là biện pháp quan trọng để xây dựng đạo đức cách mạng cho đảng viên, là một trong những thước đo định hướng tư tưởng chính trị, xây dựng nhân cách, giá trị sống, giá trị văn hoá đặc trưng con người Quảng Ninh “Năng động, sáng tạo, hào sảng, lành mạnh, văn minh, thân thiện...".

Trúc Linh

Tin liên quan

 

.
.
.
.
.
.
.
.