Ngành Nội vụ tổng kết giai đoạn 2016 – 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

Thứ Tư, 30/12/2020, 13:51 [GMT+7]
.
.

Sáng 30/12, đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 5 năm giai đoạn 2016 – 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của ngành Nội vụ. Dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ninh có đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, giai đoạn 2016 - 2020, Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tham mưu trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều chủ trương, chính sách về tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, sắp xếp các đơn vị hành chính, cơ chế quản lý công chức, viên chức, chính sách tiền lương, tín ngưỡng, tôn giáo, thi đua, khen thưởng và văn thư, lưu trữ để thể chế hóa chủ trương của Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

g
 Đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị trực tuyến.

Đến nay, tổ chức bộ máy hành chính, sự nghiệp tiếp tục được kiện toàn, sắp xếp tinh gọn nhất là đầu mối bên trong của các tổ chức, cơ quan, đơn vị; việc đẩy mạnh phân cấp cho các bộ, ngành và địa phương bước đầu đạt được kết quả tích cực; chính sách tinh giản biên chế vượt chỉ tiêu theo Nghị quyết của Đảng. Trong 5 năm, cả nước đã tinh giản được trên 67.000 người, trong đó, gần 55.000 người hưởng chính sách về hưu trước tuổi.

Công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ có nhiều đổi mới, đạt kết quả tích cực, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, thôn, tổ dân phố bảo đảm đúng theo yêu cầu của Trung ương. Công tác cải cách hành chính được triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, tạo sự chuyển biến rõ rệt. Công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo cơ bản ổn định; công tác thi đua, khen thưởng có nhiều đổi mới cả về nội dung và hình thức….

Tham luận tại hội nghị, đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Giai đoạn 2015- 2020, Quảng Ninh luôn đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị gắn với xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Từ năm 2015, tỉnh Quảng Ninh đã chủ động triển khai Đề án 25, ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 3/3/2015 của Tỉnh ủy về “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế” triển khai đồng bộ trong toàn tỉnh. Do đó, tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh đã được sắp xếp, kiện toàn, tinh giản và hoàn thành trước 1 năm mục tiêu giảm 10% đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2015 theo quy định của Trung ương.

Tỉnh cũng thực hiện thí điểm một số mô hình mới, góp phần cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, trong đó nổi bật là mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Qua thời gian tổ chức, hoạt động, mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công đã đem lại hiệu quả tích cực, góp phần rút gọn quy trình, thời gian và nâng cao tính minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính, được tổ chức, công dân ghi nhận, đánh giá cao. Đến nay, hồ sơ trả đúng và trước hạn đạt trên 99%; hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 tăng dần qua các năm; mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt trên 99%.

Song hiện nay, mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh vẫn đang còn vướng mắc về vị trí pháp lý, do đó, đồng chí Cao Tường Huy đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương xem xét, cho phép Quảng Ninh được tiếp tục thí điểm mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh để góp phần tích cực trong thực hiện 3 đột phá chiến lược.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu thời gian tới, ngành Nội vụ phải chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức tốt công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính các cấp làm cơ sở cho việc thành lập, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính các cấp cho phù hợp với tình hình mới.

Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo phù hợp với cơ cấu tổ chức của Chính phủ khóa XV nhiệm kỳ 2021- 2026. Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước; tạo môi trường, điều kiện làm việc để thúc đẩy đổi mới sáng tạo; có cơ chế lựa chọn, thu hút, trọng dụng nhân tài; đồng thời, có cơ chế sàng lọc, thay thế kịp thời những người không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; nghiên cứu đổi mới phương pháp đánh giá các bộ chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; đồng thời, phát động các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội…
   

Tôn Vũ – Nguyễn Soái
 

.
.
.
.
.
.
.
.