Chuẩn bị kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khoá XIII

Khẳng định vai trò nòng cốt, tạo sự đồng thuận trong nhân dân

Thứ Sáu, 04/12/2020, 17:52 [GMT+7]
.
.

Năm 2020 trong điều kiện vô cùng khó khăn do dịch bệnh đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, việc làm của nhân dân trên địa bàn tỉnh, song với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, sự đồng thuận hưởng ứng của nhân dân, Quảng Ninh đã nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Trong kết quả chung của tỉnh, có sự đóng góp không nhỏ của MTTQ và các tổ chức thành viên thông qua công tác tập hợp, phát huy tinh thần đoàn kết nhất trí và sự đồng thuận xã hội...

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 tại xã Tiền An, TX Quảng Yên (tháng 6/2020).
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 tại xã Tiền An, TX Quảng Yên (tháng 6/2020). Ảnh: Hoàng Giang

Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Mặt trận các cấp. Xác định rõ vị trí, vai trò của mình, trong quá trình hoạt động, Mặt trận các cấp đã phối hợp với các tổ chức thành viên góp ý thường xuyên, định kỳ và đột xuất bằng nhiều hình thức khác nhau với hàng trăm ý kiến đối với các cấp ủy đảng, chính quyền về những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.  Công tác phối hợp giữa Mặt trận với HĐND, UBND và các đơn vị liên quan trong các hoạt động ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Đặc biệt là trong tổ chức tiếp xúc cử tri, đối thoại trực tiếp với nhân dân, các kỳ họp HĐND và trong thực hiện các chương trình phối hợp.  Chính vì vậy, những ý kiến của cử tri do Mặt trận tổng hợp đã phản ánh một cách toàn diện đến cấp ủy, chính quyền; giúp cấp ủy, chính quyền không ngừng nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, hướng đến sự hài lòng của nhân dân.

Đặc biệt, năm 2020 là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, MTTQ các cấp đã tập trung, trách nhiệm, tích cực tham gia vào công tác chuẩn bị đại hội, đồng thời, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc. Theo ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh, MTTQ tỉnh đã phối hợp tổ chức gần 1.800 hội nghị lấy ý kiến đóng góp của nhân dân từ cấp thôn, khu phố đến cấp tỉnh với gần 1.500 ý kiến đóng góp. Nhìn chung, nhân dân thể hiện trách nhiệm, tâm huyết tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện. Mỗi địa phương, đơn vị đều thể hiện quyết tâm làm tốt công tác lấy ý kiến đóng góp của nhân dân, phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của nhân dân trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước...

Ngay sau Đại hội, MTTQ các cấp đã kịp thời triển khai nghị quyết đại hội Đảng các cấp, chỉ thị, chương trình... tới cán bộ, đảng viên, nhân dân. Đồng thời thường xuyên phối hợp tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với đoàn viên, hội viên và nhân dân để kịp thời tiếp thu, nắm bắt, giải quyết kiến nghị. Cũng trong năm, MTTQ và các tổ chức thành viên đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai và tổ chức trên 1.500 hội nghị cho trên 17.000 cán bộ chuyên trách từ tỉnh tới khu dân cư trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 2/12/2020 của BCH Đảng bộ tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2020; tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân thực hiện hiệu quả việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo Nghị quyết số 837/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 2/10/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc mở rộng địa giới hành chính, không gian phát triển của thành phố Hạ Long và huyện Hoành Bồ; Quyết định số 1919-QĐ/TU ngày 18/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức, bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh; thông tin kịp thời cho nhân dân về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội...

(xã Quảng Chính, huyện Hải Hà) đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng.
Nhân dân xã Quảng Chính, huyện Hải Hà đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: Trúc Linh 

Đối với công tác giám sát và phản biện xã hội, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã tích cực đổi mới với nhiều cách làm hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Trong đó đã chủ động phối hợp và cử đại diện tham gia các đoàn giám sát, kiểm tra, thanh tra của HĐND, các sở, ban, ngành về những lĩnh vực quản lý nhà nước và hoạt động tư pháp có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân, đến tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước cũng như những lĩnh vực kinh tế - xã hội quan trọng của tỉnh và các địa phương trong tỉnh. Gắn công tác giám sát của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội với hoạt động của các ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng. Nổi bật trong năm, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã vào cuộc giám sát thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ “về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19". Việc giám sát được thực hiện chặt chẽ từ khâu lập danh sách, xét duyệt, chi trả... đến đối tượng đảm bảo đầy đủ, minh bạch, qua đó kịp thời nắm bắt dư luận xã hội, phản ánh ngay những vướng mắc, ý kiến từ cộng đồng trong quá trình triển khai hỗ trợ tới chính quyền và Mặt trận các cấp để được giải đáp kịp thời, thỏa đáng. Cùng với đó, MTTQ các cấp cũng đã chủ trì giám sát hiệu quả nhiều nội dung quan trọng khác như: Việc hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn; đảm bảo chế độ chính sách cho cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn, khu; thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ của CB,CC,VC... 

Cùng với những nhiệm vụ trên, việc tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân cũng được MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện đúng pháp luật, bảo đảm thực hiện quyền giám sát và phản biện xã hội. Đặc biệt, từ năm 2017, MTTQ và các tổ chức thành viên đã thực hiện phối hợp nghiên cứu xem xét, giám sát và phản biện xã hội các vụ khiếu nại, khiếu kiện cụ thể của nhân dân theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Riêng năm 2020, MTTQ tỉnh đã tiếp nhận 112 đơn thư, đã xem xét xử lý đúng quy định, đồng thời chuyển 42 đơn thư đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Sau giám sát, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã xây dựng báo cáo nêu rõ những kết quả đạt được, đánh giá những tồn tại, yếu kém bất cập và có những kiến nghị cụ thể với Trung ương, tỉnh và địa phương, cơ sở; định kỳ đôn đốc, giám sát thực hiện các kiến nghị đã nêu trong báo cáo đối với các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan.

Bên cạnh sự vào cuộc tích cực, hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, trong năm 2020, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã tạo được khí thế thi đua sôi nổi huy động các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực, đảm nhận nhiều công trình, phần việc ý nghĩa chào mừng các sự kiện trọng đại của tỉnh, của đất nước. Các hoạt động Vì người nghèo, từ thiện, nhân đạo, chính sách người có công tiếp tục triển khai hiệu quả. Các hoạt động đối ngoại nhân dân, đoàn kết quốc tế được tăng cường và mở rộng, tạo hình ảnh tốt đẹp về đất nước, con người Quảng Ninh đối với các nước bè bạn và các nhà đầu tư trên thế giới. Thông qua đó hoạt động của MTTQ các cấp có nhiều tiến bộ và đạt những kết quả thiết thực, được đông đảo nhân dân trong tỉnh đồng tình ủng hộ, khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố vững chắc.

Hoài Anh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.