Toàn văn phát biểu của đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại lễ kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam

Thứ Sáu, 13/11/2020, 14:23 [GMT+7]
.
.

Ngày 13/11, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam. Trung tâm Truyền thông tỉnh trân trọng đăng toàn văn phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu tại lễ kỷ niệm.
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Trước thềm Đại hội XIII của Đảng, những ngày này, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong cả nước đang trọng thể kỷ niệm tròn 90 năm Ngày thành lập với sứ mệnh thực hiện đại đoàn kết dân tộc, dưới ngọn cờ của Đảng. Hòa chung niềm vui, không khí phấn khởi trước thành công của đại hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2020-2025; hôm nay, tôi rất vui mừng về dự Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 -18/11/2020) do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức.

Thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh, tôi xin gửi tới toàn thể các đồng chí, các quý vị đại biểu những tình cảm tốt đẹp và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất!

Trải qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc Việt Nam, tạo thành sức mạnh của một nước nhỏ đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược.

Tròn 90 năm trước, một sáng kiến vạch đường, đồng thời là một cống hiến lớn lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đảng ta cho dân tộc ta, một kinh nghiệm lịch sử tham chiếu cho các dân tộc bị áp bức trên thế giới, là việc đề xướng thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - hiện nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Sau khi Đảng thành lập và trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (03/02/1930), Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Chỉ thị thành lập Hội Phản đế Đồng Minh - hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930).

Trải qua các thời kỳ cách mạng, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự hình thành và phát triển của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đã chỉ rõ: “Đại đoàn kết toàn dân tộc là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong đường lối cách mạng của Đảng, là truyền thống quý báu, là bài học lớn có ý nghĩa chiến lược quyết định sự thành công của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Sứ mệnh của Mặt trận trong mọi thời điểm là đại đoàn kết dân tộc. Đại đoàn kết dân tộc chính là đòi hỏi khách quan của bản thân quần chúng Nhân dân trong cuộc đấu tranh để tự giải phóng mình, là sự nghiệp “của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”. Vì vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Đoàn kết làm ra sức mạnh”, “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công’’. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 90 năm qua, trong mọi hoàn cảnh khó khăn, thách thức, Mặt trận vẫn luôn là mái nhà chung, khơi dậy và phát huy lòng yêu nước của người Việt Nam, tập hợp và tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc và xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân. Thời kỳ nào cũng vậy, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thông qua Mặt trận, luôn có sức mạnh to lớn, vô địch và bền vững.

Nằm ở địa đầu Tổ quốc, Quảng Ninh được ví như “Việt Nam thu nhỏ”, là mái nhà chung của hơn 1,3 triệu đồng bào các dân tộc anh em. Đặc biệt, trên mảnh đất là nơi giao thoa, hội tụ đồng chí, đồng bào mang theo những bản sắc văn hóa khác nhau từ các vùng miền trong cả nước, suốt chiều dài lịch sử đã chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, gian khổ, tập hợp, đoàn kết, chia sẻ, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau làm lên một bản sắc văn hóa Quảng Ninh thống nhất trong đa dạng của nền văn minh sông Hồng. Quảng Ninh còn là “cái nôi” cách mạng của giai cấp công nhân Việt Nam, với nền tảng di sản tinh thần vô giá “Kỷ luật và Đồng tâm”, “chúng ta nhất định thắng” của phong trào cách mạng Công nhân Vùng Mỏ đã trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt của truyền thống đoàn kết các dân tộc, các giai tầng ở mảnh đất phên dậu thiêng liêng Vùng Đông bắc của Tổ quốc thân yêu.

Kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp, những thành quả của các thế hệ đi trước; thấm nhuần tư tưởng của Bác; nhận thức đầy đủ và sâu sắc quan điểm đại đoàn kết toàn dân tộc là một nhiệm vụ chiến lược, thường xuyên và lâu dài, trong suốt những năm qua, nhất là qua 35 năm đổi mới và 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011; Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh đã nghiêm túc quán triệt, sáng tạo cụ thể hóa và tổ chức thực hiện một cách khoa học, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhằm không ngừng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ, ý chí tự lực, tự cường, sức sáng tạo và mọi nguồn lực của Nhân dân; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân; đã tạo ra sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng -an ninh, nâng cao đời sống mọi mặt của Nhân dân. Vị thế và uy tín của Quảng Ninh được nâng cao, trở thành một trong những cực tăng trưởng kinh tế toàn diện của phía Bắc.

Tỉnh đã nhất quán, kiên trì nguyên tắc: Mọi chủ trương, chính sách đều xuất phát từ nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, phục vụ lợi ích của Nhân dân, phải được Nhân dân đồng thuận, ủng hộ, nhân lên sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế nhanh, bền vững với phát triển văn hóa, con người, xây dựng văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh; giữa đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa gắn với nâng cao hiệu quả kinh tế đô thị, xây dựng nông thôn mới, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền; bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, tiến bộ và công bằng xã hội; nâng cao chất lượng sống mọi mặt của Nhân dân; bảo vệ môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Riêng trong giai đoạn 2016 - 2020, kinh tế liên tục tăng trưởng cao và ổn định; tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm đạt 10,7%, cao hơn so với bình quân chung cả nước. Chất lượng tăng trưởng được cải thiện đáng kể; quy mô của nền kinh tế tăng lên rõ rệt, năm 2020 ước đạt 211.476 tỷ đồng (gấp 1,86 lần năm 2015). Tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 đạt trên 212.400 tỷ đồng; trong đó, thu nội địa chiếm 72,9%, bình quân tăng 13,1%/năm; luôn nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước.

Diện mạo thành thị và nông thôn thay đổi rõ rệt; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao, nhất là tại các khu vực đặc biệt khó khăn, nông thôn, miền núi, biên giới, biển đảo. Thu nhập bình quân đầu người (GRDP) năm 2020 ước đạt trên 6.700 USD, gấp hơn 2 lần bình quân chung cả nước; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều chỉ còn 0,36%. Tỷ lệ bác sỹ/vạn dân năm 2020 đạt 14,8 (cả nước đạt 09 bác sỹ); tỷ lệ giường bệnh/vạn dân đạt 54,6 (cả nước đạt 29,5); tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% (cả nước đạt 90,7%); 100% số người nghèo, đối tượng chính sách được khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế; tuổi thọ bình quân của người dân Quảng Ninh năm 2019 đạt 73,5 tuổi.

Coi trọng công tác dân vận gắn chặt với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng chính quyền nhà nước trong sạch, vững mạnh, thực sự là “của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”. Quyết liệt cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, năng động, minh bạch, cắt giảm tối đa giao dịch trực tiếp. Ba năm liên tục từ năm 2017-2019, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) đứng đầu cả nước; chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin (ICT Index) luôn đứng ở nhóm dẫn đầu cả nước; chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tiếp tục tiến bộ về điểm số và thứ hạng. Qua đó, đã tăng cường củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền; tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Nhiều chủ trương lớn, mô hình mới thí điểm, việc khó của tỉnh song khi đã đạt được sự thống nhất ý chí và hành động của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, được Nhân dân tin tưởng, ủng hộ, biết phát huy đúng mức vai trò của Mặt Trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, huy động được sức mạnh tổng hợp đạt được những thành công, đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “dễ trăm lần, không dân cũng chịu; khó vạn lần dân liệu cũng xong”, nhất là trong xây dựng nông thôn mới, trong công tác giải phóng mặt bằng; phòng, chống đại dịch COVID-19 hoàn thành “mục tiêu kép năm 2020”.

Trong 35 năm đổi mới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đóng góp vai trò quan trọng trong việc phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thiết thực phát triển toàn diện và mạnh mẽ kinh tế - xã hội, tạo nên bầu không khí dân chủ, cởi mở và đồng thuận trong xã hội. Nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc có nhiều đổi mới, thực chất hơn. Những năm gần đây tỉnh Quảng Ninh đã triển khai có hiệu quả mô hình thí điểm cơ quan tham mưu giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện đã góp phần tăng cường vai trò liên minh chính trị của Mặt trận Tổ quốc; phối hợp, thống nhất hành động, phát huy sức mạnh tổng hợp, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, gắn kết các tổ chức trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị chung. Công tác giám sát có nhiều đổi mới; tăng cường cơ chế giám sát trực tiếp, thường xuyên, không báo trước; lựa chọn, đảm nhiệm các mô hình, vụ việc nổi cộm, bức xúc, kéo dài để giám sát, phản biện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, hội viên, Nhân dân như giám sát hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công các cấp, công tác bảo vệ môi trường, thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư…

Thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh, tôi ghi nhận và biểu dương những thành tích và đóng góp quan trọng của MTTQ các cấp trong tỉnh; đồng thời bày tỏ sự trân trọng sâu sắc những cố gắng của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp trong tỉnh qua các thời kỳ, nhất là đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình công tác, tận tuỵ với công việc, bám sát cơ sở, góp phần tích cực vào thành tựu chung của tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta cũng còn đó nhiều điều phải trăn trở, suy nghĩ: Mức độ gần dân, sát dân, nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng chính đáng của Nhân dân của một số tổ chức đảng, chính quyền cơ sở, Mặt trận, đoàn thể và trong một số cán bộ, đảng viên chưa ngang tầm đòi hỏi, có nơi, có lúc, có việc còn gây phiền hà, bức xúc cho Nhân dân. Một số tổ chức đảng, cấp ủy đảng, chính quyền chưa thật sự quan tâm đúng mức đến công tác dân vận và xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân. Chênh lệch giàu nghèo, khoảng cách phát triển giữa các vùng, miền còn lớn. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực, nhất là quản lý tài nguyên, khoáng sản, đầu tư công, đất đai... có mặt còn hạn chế. Tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật đã được kiềm chế, kiểm soát nhưng còn tiềm ẩn phức tạp nếu không được quan tâm khắc phục sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới niềm tin của Nhân dân. Đáng nói là, trong điều kiện thực hiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, ý thức chấp hành kỷ cương, phép nước của một bộ phận nhân dân còn rất hạn chế.

Đại hội lần thứ XV của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã xác định rõ mục tiêu, nhiệm kỳ 2020-2025 là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới sáng tạo; huy động sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, nâng cao đời sống mọi mặt của Nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh; xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc. Đồng thời, cũng xác định rõ các nội dung về phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội những năm tới: Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn, dân cư; trọng tâm là đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp Nhân dân; tạo chuyển biến mạnh về vai trò, hiệu quả giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; củng cố, phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân và của toàn xã hội trong tình hình mới, nhất là trong xây dựng đô thị văn minh, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, giải phóng mặt bằng, bảo vệ môi trường, phòng, chống dịch bệnh… Củng cố, hoàn thiện tổ chức bộ máy và cơ chế hoạt động; phát huy tốt vai trò, chức năng của mỗi tổ chức trên tinh thần phân công, phối hợp, đúng pháp luật, tôn chỉ, mục đích. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội với chính quyền, cơ quan đơn vị… Giữ vững khối đại đoàn kết dân tộc, tôn giáo. Bảo đảm sự bình đẳng giữa các dân tộc; phân bổ hợp lý các nguồn lực, quan tâm hỗ trợ hài hòa, chú trọng các nhóm, địa bàn khó khăn, xa xôi, yếu thế… Nắm chắc tình hình trong các dân tộc thiểu số, các tôn giáo; chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh với những hành vi lợi dụng các vấn đề dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo để chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, các hoạt động mê tín dị đoan, gây mất an ninh trật tự”. Trên tinh thần đó, tôi đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên cần tập trung làm tốt một số vấn đề sau đây.

Một là, đứng trước yêu cầu phát triển mới của tỉnh, đòi hỏi Mặt trận Tổ quốc các cấp phải tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức, bộ máy và đội ngũ cán bộ của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín. Nâng cao hơn nữa năng lực, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận theo hướng: gần dân, sát dân, sát cơ sở, có trọng tâm, trọng điểm; coi trọng tính thiết thực, hiệu quả của các phong trào thi đua, các cuộc vận động; kịp thời khen thưởng các tập thể và cá nhân điển hình kết hợp phát hiện, bồi dưỡng nhân tố mới.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên phải luôn lắng nghe, tôn trọng, thấu hiểu, nắm bắt và giải quyết kịp thời nguyện vọng, nhu cầu chính đáng của các tầng lớp Nhân dân. Nhanh chóng đưa đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với mọi tầng lớp, các dân tộc. Làm cho Mặt trận và các tổ chức thành viên thực sự vừa là chỗ dựa tinh thần vững chắc, vừa là nơi Nhân dân gửi gắm niềm tin, vừa là cầu nối giữa Đảng, các cơ quan Nhà nước với Nhân dân; giữa Nhân dân với Đảng và các cơ quan Nhà nước.

Đồng thời, phát huy vai trò của Mặt trận các cấp trong việc bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của Nhân dân; làm tốt công tác giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà nước, chính quyền địa phương và đại biểu dân cử, cán bộ, công chức.

Hai là, để phát huy dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ cương, sức mạnh tổng hợp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững và nâng cao niềm tin của Nhân dân với Đảng, chính quyền càng phải chăm lo xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đảm bảo khoa học, dân chủ, gần dân, sát dân, vì dân; bám sát thực tiễn, chịu khó học hỏi, nói đi đôi với làm và làm đến cùng, dứt điểm; có quyết tâm cao, hành động quyết liệt, hiệu quả, không bảo thủ, trì trệ, chống bệnh hình thức và chủ nghĩa thành tích. Xây dựng chính quyền địa phương liêm chính, phục vụ, thực sự “của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; phải “gần dân, hiểu dân, học dân, trọng dân và có trách nhiệm với dân”, gương mẫu, tận tụy với công việc, nói đi đôi với làm, thực sự là công bộc của Nhân dân. Lấy kết quả công việc, sự hài lòng và tín nhiệm của Nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng tổ chức bộ máy và chất lượng cán bộ, đảng viên. Nghiêm túc thực thi các quy định của Đảng và pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Các cấp ủy Đảng, chính quyền chăm lo, tạo điều kiện để MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị xã hội hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phát huy vai trò phản biện, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Ba là, mở rộng dân chủ đi liền với tăng cường kỷ cương; trước những chống phá ngày càng quyết liệt của các thế lực thù địch, phản động, nhất là trên không gian mạng; chúng ta phải tăng cường quản lý truyền thông, báo chí đi đôi với chủ động đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên Internet và mạng xã hội; tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, đấu tranh, phản bác lại những luận điệu kích động, xuyên tạc; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch.

Trong năm 2021, sẽ diễn ra kỳ bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, Mặt trận Tổ quốc các cấp cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tiến hành đồng bộ 06 nội dung công tác Mặt trận tham gia bầu cử đã được quy định trong Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, mà trọng tâm là công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đoàn kết là sức mạnh vô địch vượt qua mọi lực cản, mọi thử thách! Với những thành tựu và kinh nghiệm quý báu của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh 90 năm qua; với sự nỗ lực, quyết tâm lớn, tôi tin tưởng rằng Mặt trận Tổ quốc các cấp sẽ khắc phục được khó khăn, tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra; xây dựng quê hương trở thành tỉnh kiểu mẫu ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, tỉnh dịch vụ, công nghiệp, một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện; nơi hội tụ và lan tỏa phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững của phía Bắc, cùng cả nước thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới toàn diện, đồng bộ.

.
.
.
.
.
.
.
.