Nhiều ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Thứ Năm, 05/11/2020, 08:45 [GMT+7]
.
.

Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng được công bố đã thu hút sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Ngay sau khi các dự thảo văn kiện được công bố, nhiều ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh đã đề cập đến các nội dung quan trọng về định hướng sắp tới.

Anh Đỗ Trần Hanh
 

Bí thư Đoàn Thanh niên phường Cẩm Sơn (TP Cẩm Phả) Đỗ Trần Hanh: "Nâng cao nhận thức của thanh niên về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng"

Qua nghiên cứu dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, tôi đánh giá rất cao và hoàn toàn đồng tình với nội dung trong dự thảo Báo cáo chính trị. Trong đó tôi đặc biệt quan tâm tới các nhiệm vụ về an ninh, quốc phòng trong công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch mà dự thảo báo cáo đã nêu. 

Thực tế, với sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội và internet như hiện nay, thông tin xấu, độc trên mạng xã hội đang tác động tiêu cực đến tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Do vậy, vạch trần và đấu tranh phòng, chống những âm mưu, thủ đoạn của những đối tượng đưa thông tin xấu, độc trên mạng xã hội là việc làm cần thiết không chỉ của mỗi đoàn viên, thanh niên, mà của mọi tầng lớp trong xã hội.

Thời gian tới, cần quan tâm nhiều hơn đến nội dung này, nhất là việc xây dựng, triển khai các văn bản pháp luật xử lý việc đăng, tuyên truyền thông tin sai lệch gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tình hình xã hội. Cần có các giải pháp quản lý hoạt động thông tin trên không gian mạng, triển khai hiệu quả hơn nữa Nghị định số 15/2020/NĐ-CP “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử”. Tập trung nâng cao nhận thức của thanh niên về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, thành tựu của công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... với hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với tình hình thực tế.

Bà Bùi Thị Tám, khu Trới 6, phường Hoành Bồ (TP Hạ Long): "Tiếp tục có các giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh"

Qua thực tiễn ở Quảng Ninh đang thực hiện có hiệu quả một số mô hình mới như: Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện; hợp nhất một số cơ quan Đảng và chính quyền…, điều này không chỉ tăng cường công tác quản lý nhà nước, mà còn tạo điều kiện, thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp khi giải quyết các vấn đề hành chính. Vì vậy, tôi đề nghị Trung ương tiếp tục quan tâm, nghiên cứu và triển khai các mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, phù hợp với việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó, để xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, theo tôi cần bổ sung nội dung “kiên quyết chống biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống xa dân, coi thường dân” vào tiếp sau đoạn “đấu tranh có hiệu quả các căn bệnh chủ nghĩa cá nhân”. Bên cạnh đó, cần kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng lãng phí, đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng. Việc này cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và kiên quyết hơn nữa.

Ông Lê Ngọc Hân.jpg
 

Ông Lê Ngọc Hân, khu 4B, phường Cẩm Thành (TP Cẩm Phả): "Cần phát huy hơn nữa vai trò làm chủ của nhân dân"

Qua nghiên cứu Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, tôi hoàn toàn nhất trí với nội dung trong dự thảo báo cáo. Trong đó đặc biệt đánh giá cao những kết quả của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Tôi thấy những năm gần đây, tình trạng tham nhũng, tiêu cực đã từng bước được kiềm chế, nhiều vụ án kinh tế, nhất là các vụ án lớn, nghiêm trọng lần lượt được phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, chứng tỏ không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Những kết quả tích cực đó được cán bộ, nhân dân chúng tôi rất hoan nghênh, đồng tình, điều này đã góp phần quan trọng nâng cao niềm tin trong dân với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Đây cũng là yếu tố quan trọng để gắn kết tinh thần, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Đối với Nghị quyết nhiệm kỳ tới, cá nhân tôi thấy cần quan tâm hơn nữa về nội dung dân chủ, quyền làm chủ của nhân dân. Trong đó, cần hoàn thiện cơ chế, quy trình để đảm bảo nhân dân tham gia có hiệu quả hơn nữa vào quá trình hoạch định và quyết định chính sách.

Bên cạnh đó, sự phát triển của phương tiện thông tin đại chúng, nhất là mạng xã hội, internet làm tăng khả năng, thậm chí đến mức bùng nổ sự tham gia của người dân vào những vấn đề trong đời sống. Vì vậy, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan liên quan cần phải thực sự quan tâm đến việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để giữ vai trò đại diện của tầng lớp nhân dân, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, cũng như làm tốt công tác định hướng dư luận.

Bà Võ Thanh Tịnh.
 

Bà Võ Thanh Tịnh, khu 4C, phường Cẩm Trung (TP Cẩm Phả): "Xây dựng cơ chế, chính sách ưu tiên phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo"

Theo báo cáo dự thảo trong văn kiện Đại hội, chúng tôi nhận thấy, hiện nay, khoa học công nghệ chính là chìa khóa để tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, việc ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo ở nước ta còn hạn chế. Vì vậy, để thực hiện mục tiêu đến năm 2045 trở thành nước công nghiệp hiện đại, có thu nhập cao, đòi hỏi cần có các giải pháp đột phá, thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Theo tôi, Nghị quyết nhiệm kỳ tới cần đề cập đến nội dung đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách và ưu tiên phát trển khoa học công nghệ. Nhất là phát triển một số ngành mũi nhọn, tập trung vào công nghệ hàng đầu thế giới mà Việt Nam có tiềm năng, như: Công nghệ 5G, công nghệ chế biến sâu và ứng dụng công nghệ số, các ngành công nghiệp ứng dụng trí tuệ nhân tạo… để thế hệ con cháu chúng ta được thụ hưởng tối đa và góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh hơn.

Hoàng Quỳnh

.
.
.
.
.
.
.
.