Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật

Thứ Ba, 24/11/2020, 14:11 [GMT+7]
.
.

Ngày 24/11, Chính phủ tổ chức họp trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương trong xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Quảng Ninh có đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, chủ trì hội nghị,
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, chủ trì hội nghị.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, hệ thống pháp luật nước ta tiếp tục được hoàn thiện cả về số lượng và chất lượng. Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh do Chính phủ đề xuất đã thể hiện rõ thứ tự ưu tiên đối với một số lĩnh vực trọng điểm có ý nghĩa then chốt để tập trung nguồn lực thực hiện.

Trong giai đoạn này, Chính phủ đã trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 112 văn bản (71 luật, 2 pháp lệnh, 22 nghị quyết của Quốc hội, 17 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội); Chính phủ ban hành 745 nghị định, Thủ tướng Chính phủ ban hành 232 quyết định; các bộ, cơ quan ngang bộ ban hành 2.422 thông tư, 110 thông tư liên tịch; ở địa phương đã ban hành tổng số 92.799 văn bản (16.341 văn bản cấp tỉnh, 12.427 văn bản cấp huyện, 64.031 văn bản cấp xã).

Tại Quảng Ninh, triển khai Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, tỉnh Quảng Ninh đã tuân thủ và thực hiện nghiêm quy định của Luật về quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tính từ năm 2016 đến tháng 11/2020, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành 317 văn bản quy phạm pháp luật; HĐND, UBND cấp huyện đã ban hành 295 văn bản; HĐND, UBND cấp xã đã ban hành 1.782 văn bản. Các văn bản được ban hành ngoài việc quy định chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, còn chú trọng tập trung vào việc quy định các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Công tác xử lý vi phạm pháp luật được tỉnh Quảng Ninh triển khai thực hiện toàn diện đối với tất cả các vi phạm pháp luật, từ vi phạm hành chính, vi phạm kỷ luật đến tội phạm hình sự.

Các đại biểu tham gia dự họp tại điểm cầu Quảng Ninh.
Các đại biểu tham gia dự họp tại điểm cầu Quảng Ninh.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, biểu dương những kết quả đạt được của các bộ, ngành, địa phương trong xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật. Phát huy kết quả đạt được, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp, ngành tư pháp cần tiếp tục phát huy vai trò “nhạc trưởng”, cơ quan “gác cửa” trong việc xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật của Chính phủ và chính quyền địa phương; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện quy trình và hiện đại hóa kỹ thuật xây dựng pháp luật, trong đó cần quy định rõ trách nhiệm, đặc biệt là sự phối hợp có trách nhiệm và hiệu quả giữa các cơ quan được giao chủ trì soạn thảo, lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động.

Các bộ, ngành cần kịp thời ban hành các văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh để sớm đưa các quy định của pháp luật vào cuộc sống. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải là người trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng, thi hành pháp luật; bố trí nguồn lực thích đáng; tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương; phân công rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác xây dựng, hoàn thiện, thi hành pháp luật trong tình hình mới.

Mạnh Trường

.
.
.
.
.
.
.
.