Nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng từ đại hội Đảng các cấp tại Quảng Ninh

Bài 2: Xây dựng đội ngũ cán bộ tâm huyết, đủ tầm

Thứ Tư, 28/10/2020, 15:27 [GMT+7]
.
.

Thực tiễn đã chứng minh, với đường lối, phương pháp cách mạng đúng đắn, đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất, năng lực, toàn tâm, toàn ý với sự nghiệp cách mạng, luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, hy sinh cống hiến vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng, nên Đảng Cộng sản Việt Nam được nhân dân tin tưởng, gửi gắm, trao cho sứ mệnh là người lãnh đạo cách mạng, duy nhất cầm quyền ở nước ta. Để góp phần nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng, xứng đáng với niềm tin của nhân dân, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh luôn chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đặc biệt, trong quá trình tổ chức đại hội Đảng các cấp, công tác nhân sự được chú trọng nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp; sắp xếp tổ chức, bộ máy của tỉnh.

Quyết tâm đổi mới công tác cán bộ

Để có đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, Đảng ta chủ trương đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, trong đó đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ có tầm quan trọng đặc biệt. Xác định rõ điều đó, không phải bây giờ mà từ nhiều năm qua, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ đã được Quảng Ninh quan tâm chỉ đạo, thực hiện toàn diện, cụ thể nên đã có những chuyển biến tích cực, đem lại những kết quả quan trọng, đáp ứng ngày càng tốt hơn sự nghiệp đổi mới của tỉnh, của đất nước. Sự chuyển biến này được thể hiện rất rõ trong từng mặt của công tác cán bộ như trong đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ…

Đại hội Đảng bộ BĐBP tỉnh Quảng Ninh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 là Đảng bộ BĐBP cấp tỉnh duy nhất  trong cả nước bầu trực tiếp Bí thư tạ Đại hội
Đại hội Đảng bộ BĐBP tỉnh Quảng Ninh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 là Đảng bộ BĐBP cấp tỉnh duy nhất trong cả nước bầu trực tiếp Bí thư tạ Đại hội

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ vừa qua, bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết chuyên đề, chỉ thị, quy định của Trung ương, Tỉnh ủy đã dành nhiều tâm huyết đề ra những quan điểm, chủ trương và giải pháp quan trọng, phù hợp với từng thời kỳ; tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định về công tác cán bộ. Trong đó đặc biệt chú trọng việc nêu cao vai trò gương mẫu, tiên phong của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức ký cam kết trách nhiệm của Ban Thường vụ và đồng chí Bí thư các huyện, thị, thành uỷ, tập thể lãnh đạo và người đứng đầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trên tinh thần không cam kết các nội dung chung chung mà định hướng, “đặt hàng” 3-4 đầu việc cụ thể, cấp bách nổi lên của Đảng bộ các huyện, thị xã, thành phố, cơ quan, đơn vị cần tập trung giải quyết bằng cam kết trách nhiệm của người đứng đầu. Các cấp, các ngành trong tỉnh đã tổ chức ký cam kết trách nhiệm tương tự như ở tỉnh, tạo ra hiệu ứng lan tỏa và đạt kết quả rõ nét.

Chia sẻ về nội dung này, đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Bí thư Thành ủy Cẩm Phả, cho biết: Việc nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả điều hành nhiệm vụ,  trước hết là sự chuyển động thực sự về kỷ cương, kỷ luật, về tính chịu trách nhiệm của lãnh đạo các cấp các ngành trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Gắn trách nhiệm của tập thể với trách nhiệm người đứng đầu, đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, sâu sát, quyết liệt hơn; khắc phục đùn đẩy trách nhiệm; tạo sự tiến bộ vượt bậc. Cụ thể như tại TP Cẩm Phả, hiện thực hóa chỉ  đạo của Tỉnh ủy, hằng năm 100% cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, nhất là người đứng đầu trong Đảng bộ thành phố đều xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện theo cương vị công tác, đăng ký với chi bộ nơi sinh hoạt để được theo dõi, giúp đỡ. Trong đó, đặc biệt chú trọng nội dung cam kết không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái theo nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Cùng với đó, ở một số địa phương như phường Cẩm Bình, Cẩm Thịnh, Cẩm Tây... đã chủ động xây dựng quy định nêu gương về đạo đức, lối sống của cán bộ lãnh đạo chủ chốt và bổ sung vào yêu cầu về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên vào quy chế làm việc để chỉ đạo thực hiện. Trong 5 năm qua, các cấp ủy từ thành phố đến cơ sở đã tổ chức trên 100 cuộc kiểm tra, giám sát thường xuyên và chuyên đề, kịp thời phát hiện những biểu hiện tiêu cực để chấn chỉnh cũng như định hướng, đôn đốc thực hiện nghiêm túc.

BTV Tỉnh ủy thực hiện quy trình 5 bước công tác nhân sự, đảm nhận các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND và Đoàn ĐBQH tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh thực hiện quy trình 5 bước công tác nhân sự, đảm nhận các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND và Đoàn ĐBQH tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

Bên cạnh nêu cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu, điểm nhấn rõ nét trong đổi mới công tác cán bộ thời gian qua ở Quảng Ninh đó là Tỉnh ủy đã chú trọng xây dựng, kịp thời bổ sung quy hoạch cán bộ bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ; luân chuyển cán bộ có hiệu quả. Trong nhiệm kỳ vừa qua, tỉnh đã thực hiện điều động, luân chuyển 1.026 cán bộ cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, trong đó có 61 cán bộ được luân chuyển từ tỉnh về làm bí thư cấp ủy huyện, từ huyện về làm bí thư cấp ủy cấp xã, 55 đồng chí bí thư cấp ủy cấp huyện, cấp xã được luân chuyển từ huyện lên tỉnh, từ xã lên huyện.  Đến nay, 100% các trường hợp đều phát huy tốt vai trò nhiệm vụ.  

Tỉnh cũng rất quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ mọi mặt của cán bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm dân chủ, minh bạch trong bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử; thực hiện bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý qua thi tuyển cạnh tranh; đổi mới cách thức kiểm điểm, đánh giá cán bộ, gắn với nêu gương tự phê bình.Trong nhiệm kỳ vừa qua, toàn tỉnh đã bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử gần 1.900 trường; tổ chức thi tuyển được 8 vị trí diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (tổng số 33 ứng cử viên dự thi), 155 cán bộ cấp phòng.

Song song với việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, thời gian qua Quảng Ninh thực hiện nhiều giải pháp để kiểm soát quyền lực, ngăn ngừa sự lạm quyền, vi phạm kỷ luật, kỷ cương, góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân với Đảng. Trong đó đặc biệt là tăng cường phát huy dân chủ, đẩy mạnh công khai, minh bạch trong tất cả các lĩnh vực, nhất là những vấn đề mang tính chất nhạy cảm, phức tạp liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của của nhân dân. Điều này được thể hiện cụ thể, rõ nét ở hàng loạt các nội dung công việc mà tỉnh đã quyết liệt triển khai thời gian qua, bước đầu mang lại những kết quả tích cực. Đặc biệt, bám sát chỉ đạo của Trung ương về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, Quảng Ninh đã yêu cầu lãnh đạo các cấp ủy, thủ trưởng các sở, ngành, chủ tịch UBND các địa phương thực hiện nghiêm túc. Nhất là tiếp tục quán triệt và quản lý cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chấp hành thời giờ làm việc; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các cán bộ, công chức, viên chức vi phạm. 

Làm việc với Tỉnh ủy Quảng Ninh vào tháng 6/2020, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã đánh giá rất cao sự tiên phong, đột phá của Quảng Ninh trong công tác cán bộ. Trong đó có nhiều cách làm thể hiện được nguyên tắc Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Quan trọng hơn là tạo được sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong cả hệ thống chính trị để phát huy sức mạnh tổng hợp, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.  

Tiếp tục mạnh dạn thí điểm những mô hình mới 

Với nhiều cố gắng, nỗ lực,  có thể khẳng định, nhiệm kỳ vừa qua, Quảng Ninh là địa phương đi đầu, có nhiều đổi mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đây cũng chính là tiền đề quan trọng nhất để Quảng Ninh tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 với nhiều điểm đột phá trong công tác cán bộ.

Các đại biểu phát huy vai trò của đảng viên trong việc lựa chọn nhân sự tại Đại hội Đảng bộ TP Hạ Long khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Các đại biểu phát huy vai trò của đảng viên trong việc lựa chọn nhân sự tại Đại hội Đảng bộ TP Hạ Long khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Theo đó, với 20 đảng bộ trực thuộc, 735 tổ chức cơ sở đảng (438 đảng bộ cơ sở và 297 chi bộ cơ sở), trong quá trình đại hội các cấp, trừ đảng bộ quân sự tỉnh, còn tất cả đều bầu trực tiếp bí thư cấp ủy nhiệm kỳ mới tại đại hội. Các đồng chí bí thư cấp ủy mới này đều được đại hội bầu 1 lần, với số phiếu cao. Là người trúng cử Bí thư do Đại hội trực tiếp bầu với số phiếu đạt 100%, ông  Lê Văn Ánh, Bí thư Thành ủy Móng Cái, chia sẻ, sau khi nghe công bố kết quả bầu chức danh Bí thư Thành ủy tại Đại hội, cá nhân ông thực sự xúc động, xen lẫn niềm vinh dự, tự hào. “Việc được bầu trực tiếp tại đại hội khiến người được bầu rất tự hào, vinh dự, vì thể hiện cá nhân người đó được đảng viên kỳ vọng, đặt nhiều niềm tin và nhận được tín nhiệm..” - ông Ánh cho biết.

Theo đồng chí Vũ Quyết Tiến, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, đây là việc làm rất tốt và hiệu quả, được đảng viên, người dân Quảng Ninh ủng hộ. Hơn nữa, người bí thư được bầu trực tiếp ở đại hội sẽ rất tự tin trong công tác khi được đại hội bầu, chứ không phải là cấp ủy bầu. Bản thân các cán bộ, đảng viên cũng cảm thấy dân chủ, cởi mở và thoải mái đối với công tác này. Việc bầu bí thư trực tiếp tại đại hội cho thấy việc mở rộng dân chủ trong Đảng. Càng mở rộng được dân chủ thì càng tốt cho sự ổn định, phát triển, đoàn kết và thống nhất cao trong sinh hoạt cũng như mọi công tác của Đảng.

Cũng đánh giá cao chủ trương này, ông Ty Văn Hường, đảng viên Đảng bộ xã Đại Bình, huyện Đầm Hà, chia sẻ: Tôi đồng thuận, nhất trí với chủ trương bầu bí thư trực tiếp tại đại hội. Những lá phiếu đã lựa chọn xứng đáng người đứng đầu thực sự tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ để xây dựng một tập thể cấp ủy trong sạch, vững mạnh, thống nhất ý chí và hành động, lãnh đạo đưa địa phương ngày càng phát triển.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký, quan điểm bầu trực tiếp bí thư tại đại hội trong tình hình hiện nay là rất tốt để các đồng chí bí thư, người đứng đầu cấp ủy khẳng định được uy tín của mình trước đại hội. Ngoài ra để cho cấp trên đánh giá cán bộ và cũng khuyến khích tính chủ động cao của các đồng chí được bầu, thay đổi phương thức.  Để thực hiện được việc bầu trực tiếp bí thư tại đại hội, việc chọn cán bộ để đại hội tiến hành bầu trực tiếp là rất quan trọng. Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ninh đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho việc triển khai thực hiện chủ trương này từ khâu rà soát các đảng bộ, xem xét một cách khách quan nhất và thậm chí đi vào cụ thể những đồng chí sẽ là nhân sự để bầu trực tiếp bí thư đại hội, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, ổn định và phát triển. Đồng thời qua đó cũng sẽ ngăn chặn việc chạy chức, chạy quyền. Những người đứng đầu cấp uỷ được bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội cũng sẽ ý thức trách nhiệm của mình, phát huy  những ưu điểm, đồng thời nhìn nhận được những khuyết điểm, hạn chế và có những giải pháp hiệu quả để khắc phục. Từ đó sẽ ngày càng hoàn thiện để lãnh đạo tốt hơn trong nhiệm kỳ tới, khẳng định uy tín trước đại hội.

Đồng chí Châu Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Hạ Long (ngoài cùng, bên phải) là một trong những cán bộ trẻ được huyện điều động, tăng cường xuống cơ sở.
Đồng chí Châu Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Hạ Long, Vân Đồn (ngoài cùng, bên phải) là một trong những cán bộ trẻ được huyện điều động, tăng cường xuống cơ sở.

Để có được sự thành công như vậy, Quảng Ninh đặc biệt chú trọng đến công tác nhân sự nhiều nhiệm kỳ qua. Bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết chuyên đề, chỉ thị, quy định của Trung ương, Quảng Ninh chủ trương xây dựng một đội ngũ cán bộ đáp ứng làm việc trong môi trường quốc tế giai đoạn 2020-2025 nên công tác lựa chọn nhân sự nhiệm kỳ mới được thực hiện chu đáo và bài bản. Trong đó, tập trung nhiều cán bộ trẻ dưới 40 tuổi (khoảng 20%-25% trong cấp ủy), được đào tạo bài bản và đang giữ chức vụ ở cấp phó sở ngành đáp ứng yêu cầu về công tác nhân sự cao hơn trong giai đoạn tới, nhất là về chuyên môn và ngoại ngữ. Với quan điểm đó, Quảng Ninh đã chuẩn bị được nguồn đội ngũ cán bộ gồm 68 đồng chí ban đầu, để chọn 59 đồng chí và tiến hành bầu 53 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới.

Quảng Ninh cũng là địa phương đi đầu về việc thí điểm nhất thể hóa bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, bản, khu phố. Do đó, trong nhiệm kỳ này,  tỉnh đã có nghị quyết về việc tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở là bầu bí thư chi bộ trực tiếp kiêm luôn trưởng thôn, bản, khu phố. Đến nay, việc nhất thể hóa này đạt 100% ở 1.542 thôn, bản, tổ dân phố trên toàn tỉnh. Ở cấp cơ sở, tất cả bí thư cấp ủy ở 177 xã, phường, thị trấn của tỉnh đồng thời là Chủ tịch HĐND hoặc Chủ tịch UBND. 

Cùng với những kết quả trên, việc giao trọng trách cho cán bộ không phải là người địa phương đảm nhận cương vị là bí thư cấp ủy cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh cũng đã được triển khai đạt kết quả tốt. Chủ trương này không phải đến giờ mới thực hiện mà đã được tỉnh triển khai từ rất sớm, sau đó có đánh giá, rút kinh nghiệm rồi mới triển khai diện rộng. Đến nay, toàn tỉnh đã có 100% bí thư cấp ủy cấp huyện và 85% bí thư cấp ủy cấp xã không phải là người địa phương, hoàn thành trước 5 năm so với quy định của Trung ương. Việc làm tốt công tác điều động, luân chuyển cán bộ gắn với bố trí người đứng đầu cấp ủy không phải là người địa phương vừa qua đã góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn tỉnh, nhất là chủ trương 100% bầu bí thư cấp ủy tại đại hội. 177 đồng chí bí thư cấp ủy cấp xã và 13 đồng chí bí thư cấp ủy cấp huyện được bầu trực tiếp tại đại hội đều trúng cử, đặc biệt là 100% đồng chí bí thư cấp ủy không phải là người địa phương chiếm số phiếu rất cao, nhiều đồng chí đạt tỷ lệ tín nhiệm tuyệt đối hoặc gần tuyệt đối, như tại Hạ Long (100%), Móng Cái (100%), Ba Chẽ (100%), Đầm Hà (98%)... 

Có thể khẳng định, kinh nghiệm của địa phương trong việc tổ chức thành công đại hội các cấp chính là việc chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng về công tác cán bộ và đây là công việc được thực hiện thường xuyên, chuẩn bị có quá trình lâu dài, có lớp kế cận chứ không chờ gần tới đại hội mới làm. Trong đó, chú ý phát hiện những nhân tố mới có đức, có tài, có triển vọng về lãnh đạo, quản lý…Đây chính là nền tảng vững chắc để Quảng Ninh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội, tạo bước chuyển mới cho tỉnh trong giai đoạn mới.

Minh Thu - Lưu Linh

Bài 3: Tạo niềm tin vững chắc vào tương lai

.
.
.
.
.
.
.
.