Nghị quyết thông qua tại Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khoá XIII

Về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Thứ Hai, 14/09/2020, 10:59 [GMT+7]
.
.

Ngày 8/9/2020, HĐND tỉnh khoá XIII, kỳ họp thứ 19 đã ban hành Nghị quyết số 282/NQ-HĐND "Về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030". Cụ thể như sau:

Điều 1: Thông qua điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tại Phần II, Điều 1, Nghị quyết số 191/NQ-HĐND ngày 23/3/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Mục 2:

“ 2. Mạng lưới y tế dự phòng

- Tuyến tỉnh: Đầu tư xây dựng mới Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh để đáp ứng các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng được giao, đặc biệt là công tác phòng chống dịch”.

2. Sửa đổi, bổ sung Mục 3:

“ 3. Mạng lưới khám chữa bệnh, phục hồi chức năng và hệ thống cấp cứu

3.1. Mạng lưới các bệnh viện

- Tuyến tỉnh:

Bệnh viện Đa khoa tỉnh: Nâng quy mô lên 1.200 giường bệnh (trong đó Trung tâm tim mạch là 200 giường bệnh) và phấn đấu là bệnh viện hạng I trong giai đoạn 2016 - 2020, xem xét tăng số giường bệnh theo tình hình thực tiễn sau năm 2020. Tập trung phát triển một số chuyên khoa mũi nhọn, trước mắt xây dựng Trung tâm Tim mạch. Đầu tư xây dựng, nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Đa khoa tỉnh đáp ứng công tác khám bệnh, chữa bệnh và Trung tâm vận chuyển cấp cứu tỉnh.

Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần: Nâng quy mô lên 300 giường bệnh, phấn đấu đạt bệnh viện hạng II giai đoạn 2016 - 2020, xem xét tăng số giường bệnh theo tình hình thực tiễn sau năm 2020.

- Tuyến huyện: Nâng cấp, mở rộng quy mô giường bệnh giai đoạn 2016 – 2020 cho:

Trung tâm Y tế huyện Hải Hà: lên 200 giường bệnh

Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ: lên 120 giường bệnh

Trung tâm Y tế huyện Bình Liêu: lên 120 giường bệnh.

3.2. Chỉ tiêu giường bệnh đến năm 2020: Giai đoạn 2016 - 2020 tăng số giường bệnh lên 7.740 giường bệnh (tăng 420 giường)”.

3. Các nội dung khác giữ nguyên theo Nghị quyết số 191/NQ-HĐND ngày 23/3/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 2: Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và chỉ đạo tổ chức thực hiện Quy hoạch.

2. Thường trực, các ban, các tổ và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, Kỳ họp thứ 19 thông qua ngày 08/9/2020 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

.
.
.
.
.
.
.
.