Nghị quyết thông qua tại Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khoá XIII

Về điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2016 - 2020

Thứ Hai, 14/09/2020, 11:21 [GMT+7]
.
.

Ngày 8/9/2020, HĐND tỉnh khoá XIII, kỳ họp thứ 19 đã ban hành Nghị quyết số 283/NQ-HĐND "Về điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2016 - 2020". Cụ thể như sau:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư 02 dự án đầu tư công gồm:

1. Dự án Đường nối Khu công nghiệp Cái Lân qua Khu công nghiệp Việt Hưng đến đường cao tốc Hạ Long – Vân Đồn được phê duyệt tại Nghị quyết số 209/NQ-HĐND ngày 26 tháng  10 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 341 từ khu Kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến khu Kinh tế cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà - Giai đoạn 1 được phê duyệt tại Quyết định số 78/QĐ–HĐND ngày 29 tháng 10 tháng 2015 và điều chỉnh tại Quyết định số 13/QĐ-HĐND ngày 26 tháng 03 tháng 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

(Chi tiết nội dung điều chỉnh có phụ lục kèm theo)

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết; quyết định chi tiết từng nội dung theo thẩm quyền khi phê duyệt dự án đầu tư điều chỉnh; quản lý chặt chẽ tổng mức đầu tư dự án tránh phát sinh chi phí mới, sớm đưa các dự án vào hoạt động nhằm phát huy ngay hiệu quả dự án đầu tư;

Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo rà soát từng dự án với nguyên tắc đảm bảo hiệu quả đầu tư và phù hợp với yêu cầu sử dụng thực tế. Xem xét điều chỉnh những dự án dù đã được ghi trong danh mục, được ưu tiên, đã có chủ trương, nghị quyết nhưng xét thấy chưa cần thiết, không hiệu quả hoặc để xảy ra sai phạm, tiêu cực trong công tác quản lý thì không triển khai. Tăng cường giám sát công tác quản lý chất lượng công trình tại hiện trường; xác định thứ tự ưu tiên, phân kỳ đầu tư hợp lý, phù hợp với khả năng cân đối vốn hàng năm để đảm bảo hiệu quả đầu tư, không dàn trải, phát sinh nợ đọng, lãng phí, tiêu cực trong xây dựng cơ bản; thực hiện chế độ báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện dự án theo quy định.

2. Thường trực, các ban, các tổ và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, Kỳ họp thứ 19 thông qua ngày 08 tháng 9 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày thông qua.

 

.
.
.
.
.
.
.
.