Nghị quyết thông qua tại Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khoá XIII

Về điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2016 – 2020

Thứ Hai, 14/09/2020, 10:59 [GMT+7]
.
.

Ngày 8/9/2020, HĐND tỉnh khoá XIII, kỳ họp thứ 19 đã ban hành Nghị quyết số 284/NQ-HĐND " Về điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2016 – 2020". Cụ thể như sau:

Điều 1. Thông qua điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu đất ở đô thị trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Quảng Ninh với tổng diện tích là 500 ha và phân bổ cụ thể cho các địa phương sau:

- Thị xã Quảng Yên 212,15 ha;

- Thành phố Hạ Long 174,45 ha;

- Thành phố Cẩm Phả 83,4;

- Huyện Vân Đồn 20 ha;

- Thành phố Móng Cái 10 ha.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ các quy định của pháp luật và Nghị quyết số 751/2019/NQ- UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giải thích một số điều của Luật Quy hoạch phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện theo đúng quy định. Chỉ đạo các sở, ngành và các địa phương tiếp tục rà soát cụ thể chi tiết về diện tích đất được phân bổ, quy mô sử dụng đất và tính khả thi thực hiện từng dự án để hoàn thiện các thủ tục đầu tư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất ở đô thị cho phù hợp với nhu cầu của dự án được duyệt, đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ và phát huy hiệu quả kinh tế như mục tiêu đã đặt ra, tránh lãng phí các chỉ tiêu sử dụng đất được phân bổ.

2. Thường trực, các ban, các tổ và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3: Bổ sung danh mục 19 công trình, dự án vào kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Quảng Ninh.

                            (chi tiết theo biểu kèm theo).

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, Kỳ họp thứ 19 thông qua ngày 08 tháng 9 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

Danh mục kèm NQ 284/NQ-HĐND

 

.
.
.
.
.
.
.
.