Họp Ban Cán sự Đảng và Thường trực UBND tỉnh

Thứ Tư, 16/09/2020, 12:27 [GMT+7]
.
.

Ngày 16/9, Ban Cán sự Đảng và Thường trực UBND tỉnh họp bàn, cho ý kiến về một số nội dung công việc quan trọng. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, Ban Cán sự Đảng và Thường trực UBND tỉnh nghe, cho ý kiến đối với Dự thảo quy định phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển; nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển trong cân đối từ ngân sách tỉnh cho cấp huyện giai đoạn 2021 – 2025.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh cho ý kiến về địa điểm nghiên cứu quy hoạch, chủ trương đầu tư một số dự án
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh, chỉ đạo tại cuộc họp.

Trên cơ sở ý kiến tham gia tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh, việc xây dựng quy định phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển; nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển trong cân đối từ ngân sách tỉnh cho cấp huyện nhằm áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách mới 2021 – 2025. Qua đó, nhằm đảm bảo tương quan hợp lý trong việc phân bổ vốn giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương, song cũng phải phát huy tính tập trung, chủ động của các cấp trực tiếp sử dụng ngân sách; đồng thời, tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát của tỉnh đối với các cấp ngân sách. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến tham gia đóng góp tại cuộc họp, sớm hoàn thiện dự thảo, trong đó cần lưu ý về nguyên tắc phân cấp, phân bổ vốn đầu tư phát triển.

Ban Cán sự Đảng và Thường trực UBND tỉnh cũng đã nghe, cho ý kiến về một số nội dung công việc quan trọng khác.

Quốc Thắng – Phạm Hưng

.
.
.
.
.
.
.
.