Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận

Thứ Ba, 22/09/2020, 18:24 [GMT+7]
.
.

Trong những năm qua, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh luôn chú trọng đổi mới công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, vai trò của lực lượng vũ trang trong công tác dân vận.

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh triển khai đầy đủ, nghiêm túc, cụ thể hoá sáng tạo các quy chế, quy định của Trung ương về công tác dân vận. Tỉnh ủy chủ động ban hành nhiều chỉ thị, kế hoạch  quan trọng về công tác dân vận. Cụ thể là ban hành Quy định số 1717-QĐ/TU, ngày 23/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Chỉ thị số 42-CT/TU, ngày 25/9/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai Kết luận số 114-KL/TU, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Chỉ thị số 02-CT/TU, ngày 12/11/2015 về “Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua Dân vận khéo trong tình hình mới”; Chỉ thị số 03-CT/TU, ngày 29/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW, ngày 09/01/2016 của Ban Bí thư “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất”…

Hội thi Dân vận khéo tỉnh Quảng Ninh năm 2020 cụm miền Đông
Hội thi Dân vận khéo tỉnh Quảng Ninh năm 2020 cụm miền Đông. Ảnh: Mai Linh

Quá trình triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về công tác dân vận, các cấp ủy cơ sở thực hiện nghiêm túc, sát đối tượng, gắn được công tác tuyên truyền, giáo dục với động viên, phát động các phong trào thi đua trong nhân dân tham gia và thực hiện có kết quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước. Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận cũng ngày càng được đổi mới, theo hướng bám sát thực tiễn, sát cơ sở, thực hiện bằng quy chế và các chương trình, kế hoạch cụ thể. Trong đó, chỉ đạo xây dựng, phê duyệt và triển khai quyết liệt, có hiệu quả các đề án, quy định phát huy vai trò, nâng cao vị thế của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong giám sát, đánh giá, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Điển hình là Đề án tăng cường công tác dân vận trong thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh; Đề án tăng cường vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công; Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới; Quy định trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc tiếp thu góp ý của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh ủy coi trọng lãnh đạo thực hiện công tác dân vận chính quyền, nhất là trong cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri. Các cấp ủy đều chú trọng lắng nghe, giải quyết nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân; triển khai, thực hiện nghiêm cơ chế người đứng đầu cấp uỷ tiếp công dân theo Quy định số 11-QĐi/TW; cơ chế tiếp xúc, đối thoại hai chiều của cấp uỷ, người đứng đầu với Nhân dân, cử tri, đoàn viên, hội viên...; thiết lập, vận hành hệ thống tiếp nhận phản ánh, đường dây nóng rộng khắp. Chỉ đạo đổi mới hình thức vận động đảm bảo hiệu quả, thiết thực, nhất là trong giải phóng mặt bằng, xây dựng đời sống văn hoá, phấn đấu thoát nghèo... Nhờ đó, hàng trăm hộ dân đã viết đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo: Ba Chẽ có 104 hộ, huyện Đầm Hà có 183 hộ, huyện Tiên Yên có 100 hộ…

Cùng với đó, Quảng Ninh cũng đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính; thực hiện nghiêm quy trình và công khai các thủ tục hành chính trong giải quyết công việc của cơ quan nhà nước để nhân dân biết, thực hiện và giám sát việc thực hiện. Từng bước hiện đại hóa bộ máy hành chính theo hướng áp dụng công nghệ quản lý tiến tiến. Đề cao kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thực sự là công bộc của dân; đấu tranh khắc phục tình trạng hành chính, quan liêu, “vô cảm” trong một bộ phận cán bộ, công chức.

Công tác dân vận của Quảng Ninh đã bảo đảm thực hành dân chủ rộng rãi trong hoạt động của Đảng, Nhà nước, tăng cường mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa, mở rộng dân chủ trong xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Mọi chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đều có sự tham gia xây dựng của nhân dân, phản ánh lợi ích của đại đa số nhân dân. Các hình thức dân chủ đại diện, dân chủ trực tiếp được thực hành đa dạng, ngày càng chú trọng dân chủ trực tiếp. Quy định các hình thức phù hợp để thực hiện tốt mối quan hệ của đại biểu dân cử với cử tri. Tạo điều kiện để nhân dân có thể theo dõi các kỳ họp của cơ quan dân cử; tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến một cách thiết thực vào các dự án luật, các dự thảo nghị quyết, quyết định quan trọng của Đảng, của chính quyền liên quan tới đời sống của nhân dân.

Cán bộ lãnh đạo huyện Vân Đồn, xã Đài Xuyên vận động gia đình ông Phạm Văn Lĩnh, xã Đài Xuyên bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, tháng 7/2020.
Cán bộ huyện Vân Đồn, xã Đài Xuyên vận động nhân dân bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, tháng 7/2020. Ảnh: Trúc Linh.

Quy chế dân chủ ở cơ sở được triển khai thực hiện có hiệu quả. Các cấp chính quyền và các cơ quan, đơn vị thông tin công khai về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; về các nhiệm vụ của ngành, địa phương; về tình hình xây dựng, phát triển kinh tế- xã hội; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai, các chương trình, dự án trên địa bàn; về mức thu các loại quỹ trong nhân dân, các loại và mức thuế phải nộp… mà trước đây còn chưa nhiều nơi tổ chức công khai. Từ đó hạn chế những sự phản ứng, cản trở hoặc thờ ơ của một bộ phận lớn nhân dân. Người dân tích cực hơn trong việc tham gia các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; huy động được nhiều nguồn lực lớn mạnh trong nhân dân, như hiến đất, góp tiền và ngày công lao động để xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông đô thị và nông thôn, giúp giảm chi nguồn lực lớn từ ngân sách.

Cùng với đó, các cấp ủy cũng phát huy dân chủ trong Đảng, thắt chặt mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Xây dựng cơ chế để nhân dân bày tỏ ý kiến đối với những quyết định lớn của cấp ủy các cấp trong tỉnh; tham gia giám sát Đảng, tham gia các công việc của Đảng; bảo đảm việc kiểm tra, giám sát của tập thể đối với cá nhân, của tổ chức đối với tổ chức, của cá nhân đối với cá nhân. Kết hợp giám sát trong Đảng với giám sát của Nhà nước thông qua pháp luật, giám sát của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và nhân dân; phát huy vai trò giám sát của dư luận xã hội thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Duy trì và nâng cao hiệu quả các hoạt động gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với đoàn viên, hội viên, cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh đã nghỉ hưu, doanh nghiệp và nhân dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và lắng nghe ý kiến góp ý trong xây dựng, phát triển tỉnh.

Bảo Bình

.
.
.
.
.
.
.
.