Đổi mới, hiệu quả trong công tác cán bộ

Thứ Năm, 24/09/2020, 10:30 [GMT+7]
.
.

Triển khai các quy định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ, thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện các giải pháp đồng bộ, quyết liệt trong công tác tổ chức, cán bộ. Đến nay, đội ngũ cán bộ các cấp của tỉnh được tăng cường cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu, có sự trưởng thành về mọi mặt.

a
Ứng viên trình bày đề án công tác thực hiện quy trình kiện toàn chức danh Giám đốc Sở Xây dựng, tháng 8/2020.

Công tác tiếp nhận, tuyển dụng nhằm tuyển chọn, thu hút được nhân tài, tạo nguồn cán bộ có trình độ cao đã được tỉnh đổi mới quy trình tuyển dụng thông qua thi tuyển, đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch; hoàn thiện cơ chế, chính sách gắn tuyển dụng với thu hút nhân tài, dành tỷ lệ biên chế, nguồn kinh phí phù hợp để tuyển chọn đối với các vị trí việc làm cần nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là để thực hiện cơ chế mới, mô hình mới.

Tỉnh đã dành chỉ tiêu biên chế, tổ chức tuyển dụng công chức chất lượng cao vào làm việc trong các cơ quan hành chính cấp huyện, cấp tỉnh. Từ năm 2018 đến nay, toàn tỉnh đã tuyển dụng 122 công chức (13 trường hợp được tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao), 2.756 viên chức. Từ năm 2016, tỉnh đổi mới công tác tuyển dụng công chức cấp xã theo hướng thi tuyển tập trung tại tỉnh. Các tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng được tỉnh nâng lên so với quy định của trung ương; dành 15-20% nhu cầu để tuyển nguồn nhân lực chất lượng cao (trình độ thạc sĩ, đại học loại giỏi trở lên). Các kỳ tuyển dụng thu hút rộng rãi các đối tượng tham gia dự tuyển, tính cạnh tranh cao, do đó đã nâng cao chất lượng công chức cấp xã so với trước đây. Theo đó đã tuyển dụng được 185 công chức cấp xã, trong đó có 55 trường hợp là nguồn nhân lực chất lượng cao).

Công tác quy hoạch cán bộ được chú trọng thông qua việc mở rộng dân chủ để chủ động phát hiện nguồn cán bộ trẻ, có năng lực để đào tạo, bồi dưỡng, giao trách nhiệm, thử thách, tạo chủ động về nguồn cán bộ. Tất cả được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quy trình, chất lượng ở tất cả các bước thực hiện, đảm bảo số lượng, chất lượng, cơ cấu nữ, dân tộc, tuổi trẻ. Nhiệm kỳ qua có 162 lượt cán bộ quy hoạch BCH Đảng bộ tỉnh (nữ chiếm 30,15%, độ tuổi dưới 40 chiếm 38,97%; 100% có trình độ chuyên môn đại học trở lên, 86% trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân); 57 lượt quy hoạch BTV Tỉnh ủy và các chức danh chủ chốt cấp tỉnh (nữ chiếm 20,4%, dân tộc thiểu số chiếm 6,1%); 627 lượt quy hoạch BTV và các chức danh chủ chốt cấp huyện. Nhiệm kỳ 2020-2025 có 37 đồng chí được quy hoạch các chức danh diện Ban Bí thư, Bộ Chính trị quản lý; 1.700 lượt cán bộ được quy hoạch chức danh diện BTV Tỉnh ủy quản lý, trong đó BCH Đảng bộ tỉnh, cán bộ chủ chốt tỉnh là 173 lượt; lãnh đạo huyện là 907 lượt, lãnh đạo sở, ngành và tương đương là 620 lượt. 

Tỉnh chủ động xây dựng quy chế đánh giá cán bộ gắn với tiêu chuẩn, trách nhiệm, chuẩn mực đạo đức ở mỗi chức danh nhằm đánh giá cán bộ một cách đúng đắn, khách quan; xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ và dành nguồn lực thỏa đáng (trên 259 tỷ đồng trong 5 năm 2015-2019) cho công tác đào tạo, bồi dưỡng trên 46.000 lượt cán bộ, trong đó có 60 lớp bồi dưỡng chuyên đề ở nước ngoài. Đồng thời, chú trọng yêu cầu rèn luyện, đào tạo cán bộ trong thực tiễn, gắn với thực hiện chủ trương tăng cường cán bộ cho những nơi khó khăn và từng bước bố trí cán bộ chủ chốt không phải là người địa phương trong công tác điều động, luân chuyển cán bộ. 

Từ năm 2018 đến nay, BTV Tỉnh ủy đã bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử 145 trường hợp. 100% cán bộ được bổ nhiệm đều đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện, có phẩm chất, đạo đức, lối sống, có trình độ chuyên môn sát với vị trí, chức danh bổ nhiệm, được đào tạo lý luận chính trị, có năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác cán bộ được thực hiện nghiêm túc. Tỉnh xây dựng đồng bộ chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra đối với cấp huyện. Đối với khối chính quyền, tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ, trước mắt tập trung vào thực hiện quy định về tuyển dụng, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý.

Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức Nội vụ huyện Bình Liêu trao đổi công việc với CBCC của cơ quan.
Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Bình Liêu (đứng) trao đổi công việc với CB,CC của cơ quan.

Đến nay, Quảng Ninh có 3/13 huyện, thị xã, thành phố thực hiện nhất thể hóa bí thư đồng thời là chủ tịch UBND cấp huyện; 119/177 xã, phường, thị trấn nhất thể hóa bí thư đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã, đạt 67,23% (nhiệm kỳ 2020-2025 phấn đấu đạt 75% trở lên); 100% bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn (bản, khu phố); 100% đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở (trừ Đảng bộ Quân sự tỉnh) thực hiện bầu bí thư trực tiếp tại đại hội, với số phiếu bầu đạt tỷ lệ cao.

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp về công tác cán bộ đã góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức; nêu cao tinh thần chủ động, tích cực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; năng lực lãnh đạo, quản lý được nâng lên, phát huy và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh; mở rộng nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, góp phần vào thành công của sự nghiệp đổi mới.

Tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Ninh về kết quả thực hiện một số quy định, kết luận của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ (đầu tháng 9/2020), đoàn giám sát của Ban Tổ chức Trung ương đánh giá công tác cán bộ đã được tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, đáp ứng được yêu cầu tình hình thực tiễn và có nhiều điểm đổi mới, sáng tạo. Đặc biệt, trong giai đoạn từ năm 2018 đến nay, các địa phương, cơ quan, đơn vị cơ bản thực hiện tốt các quy định của trung ương về công tác cán bộ, ít có trường hợp sai sót. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp của tỉnh dần đi vào nền nếp, cơ bản thực hiện được những mục tiêu, quan điểm về chiến lược cán bộ, góp phần làm chuyển biến rõ nét chất lượng đội ngũ cán bộ của các đảng bộ trực thuộc cũng như có nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ.

Thu Chung

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.