Xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ

Thứ Bảy, 22/08/2020, 23:58 [GMT+7]
.
.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về Chiến lược cán bộ và Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ (Nghị quyết số 26-NQ/TW), Quảng Ninh đã xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có bước trưởng thành, phát triển về nhiều mặt, chất lượng ngày càng được nâng lên. Cơ cấu độ tuổi, giới tính, dân tộc, ngành nghề, lĩnh vực công tác có sự cân đối, hợp lý hơn; nguồn cán bộ quy hoạch khá dồi dào, cơ bản bảo đảm sự chuyển tiếp giữa các thế hệ.

Đoàn giám sát Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn làm việc với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về công tác cán bộ trong thời gian từ 1/1/2018 đến 31/5/2020.
Đoàn giám sát Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn, làm việc với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về công tác cán bộ trong thời gian từ 1/1/2018 đến 31/5/2020.

Tỉnh đã đổi mới toàn diện, đồng bộ công tác cán bộ - khâu đột phá, then chốt để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Quán triệt sâu sắc quan điểm giai cấp công nhân trong công tác cán bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng, kế thừa và phát triển giữa các thế hệ cán bộ ở từng cấp.

Đặc biệt, Tỉnh ủy dành nhiều tâm huyết đề ra những quan điểm, chủ trương và giải pháp quan trọng, phù hợp với từng thời kỳ, trực tiếp lãnh đạo, quản lý cán bộ, thể chế hóa, cụ thể hóa bằng nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công cuộc đổi mới tại Quảng Ninh. Nội dung, phương pháp, cách làm có nhiều đổi mới theo hướng dân chủ hóa, công khai hóa, đi tiên phong cả nước tạo dựng được cơ chế thi tuyển cạnh tranh lành mạnh trong tuyển lựa cán bộ. Tỉnh cũng tạo môi trường, điều kiện khuyến khích, thúc đẩy đổi mới sáng tạo; xây dựng cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung, vì Nhân dân. Đổi mới và kiên trì thực hiện hiệu quả chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài vào làm việc trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội theo vị trí việc làm và khung năng lực.

Tỉnh ủy thống nhất lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đồng thời bước đầu phát huy trách nhiệm, tính tự chủ của các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị. Bảo đảm tính khoa học, khả thi và mở rộng dân chủ trong công tác quy hoạch; xây dựng các tiêu chí đánh giá cán bộ công khai, minh bạch, khách quan, toàn diện và công tâm, lấy hiệu quả công tác thực tế và sự tín nhiệm của nhân dân làm thước đo chủ yếu phẩm chất và năng lực của cán bộ. Thực hiện tốt chủ trương bố trí cán bộ chủ chốt không là người địa phương với hai chức danh bí thư cấp ủy và chủ tịch ủy ban nhân dân; mạnh dạn luân chuyển, bố trí cán bộ trẻ về cơ sở; tăng cường luân chuyển cán bộ ngang, dọc để đào tạo. Đẩy mạnh việc thực hiện kiêm nhiệm, nhất thể hóa các chức danh người đứng đầu cấp ủy và chính quyền, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thống nhất giữa chủ trương, nghị quyết của cấp ủy với chương trình hành động và việc triển khai tổ chức thực hiện của ủy ban nhân dân. Đội ngũ cán bộ có tính chuyên môn hóa cao hơn và từng bước giảm biên chế; thôi chi trả phụ cấp thường xuyên, khoán số lượng và kinh phí hoạt động cho người không chuyên trách ở thôn, bản, khu phố.

Cán bộ là gốc của công việc. Con thuyền đổi mới tại Quảng Ninh cập bến thành công do được chèo lái bởi đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt, có năng lực và tâm huyết. Đặc biệt, tư duy luôn đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và sẵn sàng chịu trách nhiệm đã thành một truyền thống được trao truyền qua các thế hệ lãnh đạo của tỉnh. Quảng Ninh có những lựa chọn cán bộ lãnh đạo đột phá, không quá câu nệ hành chính, sự tuần tự, cốt dựa vào hiệu quả công việc, coi trọng những cán bộ trưởng thành từ thực tiễn, dùng người đúng sở trường, “dụng nhân như dụng mộc”. Để có được đội ngũ cán bộ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, đòi hỏi các cấp ủy đảng phải hết sức dày công từ việc phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cho đến sử dụng, đãi ngộ cán bộ, đều phải tạo được môi trường bình đẳng, công khai, minh bạch, vì việc mà tìm tìm người, vì yêu cầu nhiệm vụ mà sắp xếp tổ chức, bộ máy.

Từ những quan điểm, cách làm mạnh dạn đó, hệ thống chính trị của Quảng Ninh đã không ngừng được củng cố, gia tăng sức mạnh, từ việc tinh giản bộ máy và tinh gọn, tinh lựa cán bộ. Dựa trên khoa học về tổ chức để kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy tổ chức của hệ thống chính trị của tỉnh hướng tới ngày càng được tối ưu hóa, vận hành đồng bộ, thông suốt bởi đội ngũ cán bộ tâm huyết, giàu năng lực và kinh nghiệm, trưởng thành và đi lên từ thực tiễn, từ cơ sở, mạnh dạn đổi mới, quyết đoán, quy tụ được lòng người và sức mạnh đoàn kết.

Hà Chi

.
.
.
.
.
.
.
.