Nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Thứ Bảy, 15/08/2020, 10:07 [GMT+7]
.
.

Những năm qua, các cấp ủy đảng của Quảng Ninh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng, góp phần quan trọng vào việc giáo dục, tuyên truyền sâu rộng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, định hướng tư tưởng và đấu tranh chống chiến lược "diễn biến hòa bình"; từng bước ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên.

g
Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh quán triệt Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về sáp nhập huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long, (tháng 10/2019).

Để nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 18/12/2017 về một số giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng trong tình hình mới.

Nghị quyết đã đề ra 7 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Trong đó, việc tăng cường trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu đối với công tác tư tưởng được xác định là nhiệm vụ số 1 cần tập trung thực hiện. Trên cơ sở này, các cấp ủy đảng, nhất là đồng chí bí thư cấp ủy đã tăng cường trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác tư tưởng; thường xuyên quán triệt, nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và mọi tổ chức, thành viên của hệ thống chính trị trong công tác tư tưởng.

Hằng năm, các cấp ủy đảng đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức, xác định rõ nội dung đối với từng đối tượng cán bộ, đảng viên; quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý, nâng cao chất lượng giảng dạy của đội ngũ giảng viên kiêm chức và chuyên trách ở địa phương, đơn vị… Tỉnh đã tập trung tổ chức các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, lãnh đạo chủ chốt, cán bộ dự nguồn quy hoạch các cấp, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên ở cơ sở... Đến nay, 100% cán bộ, lãnh đạo chủ chốt các cấp có trình độ từ trung cấp lý luận chính trị trở lên

Thực hiện nhiệm vụ đổi mới mạnh mẽ công tác nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, Quảng Ninh cũng duy trì nền nếp việc tổ chức học tập, quán triệt triển khai các chủ trương, nghị quyết từ tỉnh đến cơ sở; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức hàng năm. Tỉnh chú trọng nghiên cứu lý luận, các quan điểm, đường lối của Đảng, kịp thời phát hiện những vấn đề mới, mang tính đột phá để vận dụng sáng tạo vào tình hình thực tiễn. Điển hình là trong thực hiện Đề án 25 về “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế”, tỉnh đã sáng tạo, cụ thể hóa các chỉ đạo của Đảng về đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.

Những năm qua, ngành Tuyên giáo toàn tỉnh đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp việc cấp ủy trong công tác tư tưởng. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vi Thị Ngọc Bích cho biết: Ngành Tuyên giáo luôn tiên phong đi đầu trong tham mưu cho cấp ủy tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, bổ sung lý luận, triển khai những vấn đề mới, mang tính chất đột phá, sáng tạo. Thời gian qua, ngành đã tham mưu cho Tỉnh ủy xây dựng và triển khai nhiều chương trình, đề án quan trọng. Trong đó, việc ban hành các nghị quyết chuyên đề của tỉnh thực hiện theo phương châm “5 dễ” là: Dễ nhớ, dễ làm, dễ kiểm đếm, dễ đánh giá, dễ đưa vào cuộc sống.

Cùng với đó, Ban Tuyên giáo các cấp đã tham mưu triển khai có hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Quy định số 04-QĐ/TU của Tỉnh ủy về việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa đối với cán bộ, đảng viên. Công tác tuyên truyền, cổ vũ tập thể và cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt làm theo Bác được tiến hành thường xuyên, tạo sự lan tỏa và hiệu ứng tốt trong dư luận.

Hệ thống tuyên giáo các cấp của tỉnh đã có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác tuyên giáo, nhất là đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, và đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội trong việc cung cấp thông tin có định hướng của Đảng cho cán bộ, đảng viên. Đến nay, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp có trên 6.100 người. Đội ngũ này đã chú trọng tuyên truyền, vận động đến từng hộ gia đình, tạo sự đồng thuận của người dân trong thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về hiến đất làm đường, giải phóng mặt bằng tại các địa phương có dự án hạ tầng quan trọng của tỉnh, từng bước thay đổi nhận thức, nếp sống, tập quán lạc hậu của một bộ phận nhân dân, góp phần đẩy mạnh phát triển sản xuất.

Phát huy tốt vai trò “đi trước, mở đường” của công tác tư tưởng, Quảng Ninh đã làm tốt việc ổn định tình hình tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó, toàn dân yên tâm, phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của các cấp chính quyền, cùng chung tay xây dựng tỉnh Quảng Ninh ngày một giàu đẹp văn minh.

Nguyễn Thanh

.
.
.
.
.
.
.
.