Nghị quyết thông qua tại Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khoá XIII

Về việc chấp thuận phương án sử dụng và trả nợ vốn vay Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển tỉnh Quảng Ninh (FMCR) vay vốn Ngân hàng Thế giới

Thứ Ba, 21/07/2020, 15:35 [GMT+7]
.
.

Ngày 9/7/2020, HĐND tỉnh khoá XIII, kỳ họp thứ 18 đã ban hành Nghị quyết số 273/NQ-HĐND "Về việc chấp thuận phương án sử dụng và trả nợ vốn vay Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển tỉnh Quảng Ninh (FMCR) vay vốn Ngân hàng Thế giới". Cụ thể như sau:

Điều 1. Chấp thuận phương án sử dụng và trả nợ vốn vay Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR) tỉnh Quảng Ninh vay vốn Ngân hàng Thế giới với các nội dung sau:

I. NỘI DUNG DỰ ÁN

1. Tên dự án thành phần: Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển tỉnh Quảng Ninh.

2. Tên nhà tài trợ: Ngân hàng Thế giới (WB).

3. Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

4. Chủ dự án: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

5. Địa điểm thực hiện dự án: Thực hiện trên địa bàn của 45 xã, phường thuộc 07 huyện, thị xã, thành phố gồm: Quảng Yên, Hạ Long, Vân Đồn, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà, Móng Cái.

6. Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 đến năm 2023.

7. Mục tiêu dự án: Cải thiện quản lý rừng ven biển và rừng ngập mặn tại các xã vùng dự án nhằm tăng khả năng chống chịu trước bất lợi của các hiện tượng thời tiết và nước biển dâng.

8. Tổng mức đầu tư: 31.762.000 USD, tương đương 725.285,270 triệu đồng (tính theo tỷ giá Ngân hàng Nhà nước công bố ngày 11 tháng 01 năm 2019: 01USD = 22.835 đồng).

9. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn vay IDA từ Ngân hàng Thế giới (WB) và vốn đối ứng từ ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh Quảng Ninh, trong đó:

(i) Vốn IDA từ WB: 25.466.000 USD tương đương 581.516,110 triệu đồng (chiếm 80,17% tổng mức đầu tư), trong đó:

- Trung ương cấp phát: 22.501.000 USD, tương đương 513.810 triệu đồng (chiếm 70,84% tổng mức đầu tư).

- Tỉnh vay lại (tỷ lệ vay lại 50%): 2.965.000 USD, tương đương 67.706 triệu đồng (chiếm 9,33% tổng mức đầu tư).

(ii) Vốn đối ứng: 6.296.000 USD, tương đương 143.769 triệu đồng (chiếm 19,82% tổng mức đầu tư), trong đó:

- Trung ương cấp phát: 2.185.000 USD, tương đương 49.894 triệu đồng (tương đương 6,87% tổng mức đầu tư);

- Vốn đối ứng của Tỉnh: 4.111.000 USD, tương đương 93.875 triệu đồng (tương đương 12,94% tổng mức đầu tư). 

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VÀ TRẢ NỢ VỐN VAY

1. Phương án sử dụng vốn:

a) Toàn bộ phần vốn vay (IDA) từ WB (25.466.000 USD tương đương 581.516,110 triệu đồng gồm: Ngân sách Trung ương cấp phát: 22.501.000 USD, tương đương 513.810 triệu đồng; Tỉnh vay lại (tỷ lệ vay lại 50%): 2.965.000 USD, tương đương 67.706 triệu đồng): Được sử dụng để thực hiện các hoạt động Hợp phần 2, một phần của Hợp phần 3 và một phần của Hợp phần 4.

b) Vối đối ứng (6.296.000 USD, tương đương 143.769 triệu đồng gồm: Ngân sách Trung ương cấp phát là: 2.185.000 USD, tương đương 49.894 triệu đồng; Vốn đối ứng của Tỉnh là: 4.111.000 USD, tương đương 93.875 triệu đồng: Được sử dụng cho một số nội dung của Hợp phần 2; một phần của Hợp phần 3 và một phần của Hợp phần 4.

2. Cơ chế vay lại: Uỷ ban nhân dân tỉnh sẽ ký thoả thuận vay lại với Bộ Tài chính đối với nguồn vốn cho vay lại của Dự án theo cơ chế như sau:

- Tổng thời gian vay lại là 25 năm trong đó 05 năm ân hạn.

- Lãi suất vay 1,25%/năm.

- Phí dịch vụ 0,75%/năm.

- Hình thức trả nợ: Mỗi năm hai kỳ vào ngày 01/5 và 01/11.

3. Tổng giá trị khoản vay: 2.965.000 USD, tương đương 67.706 triệu đồng.

4. Kế hoạch trả lãi vay và phí dịch vụ từ năm 2020 - 2043: 772.704,31 USD, tương đương 17.645 triệu đồng.

5. Tổng cộng số nợ dự kiến phải trả: 3.737.704,31 USD, tương đương 85.350 triệu đồng.

6. Nguồn vốn trả nợ: Vốn ngân sách tỉnh Quảng Ninh.

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết, việc bố trí và giải ngân ngân sách tỉnh chỉ thực hiện khi tiếp nhận được vốn vay.

2. Thường trực, các ban, các tổ và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, Kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 09 tháng 7 năm 2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày thông qua./.

NQ273 ve tra no von vay Du an hien dai hoa nganh lam nghiep (Phu bieu)

.
.
.
.
.
.
.
.