Nghị quyết thông qua tại Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khoá XIII

Về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII; việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 241/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh

Thứ Ba, 21/07/2020, 16:20 [GMT+7]
.
.

Ngày 9/7/2020, HĐND tỉnh khoá XIII, kỳ họp thứ 18 đã ban hành Nghị quyết số 280/NQ-HĐND "Về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII; việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 241/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh". Cụ thể như sau:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành với Báo cáo số 387/BC-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII; việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 241/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh và nhấn mạnh một số nội dung chủ yếu sau đây:

1. Về kết quả đạt được trong giải quyết kiến nghị của cử tri:

Công tác giải quyết kiến nghị cử tri đã được Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo, phân công cụ thể cho các sở, ngành, địa phương liên quan giải quyết đối với từng nội dung kiến nghị của cử tri. Các sở, ngành, địa phương liên quan đã chủ động khảo sát, nắm bắt tình hình thực tế, tích cực trao đổi, nghiên cứu, xem xét, có sự phối hợp chặt chẽ để giải quyết các kiến nghị của cử tri thuộc trách nhiệm của địa phương, đơn vị. Cùng với đó, Thường trực, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đa số các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại các địa phương quan tâm, theo dõi, đôn đốc, tổ chức khảo sát, giám sát theo đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Do đó, nhiều kiến nghị được giải quyết có kết quả, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo đồng thuận trong nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Đối với những kiến nghị của cử tri, do những nguyên nhân khách quan (về nguồn lực, cơ chế chính sách...) chưa thể giải quyết dứt điểm ngay, đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo làm rõ để thông tin tới cử tri hoặc xác định thời gian cụ thể để các sở, ngành, địa phương liên quan tập trung giải quyết.

Kết quả cụ thể: Tổng số kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 15 và các kỳ họp trước của Hội đồng nhân dân tỉnh giải quyết chưa dứt điểm là 84 nội dung. Đến nay, đã có 37 nội dung đã giải quyết xong hoặc thông tin, giải thích cho cử tri; 32 nội dung đã xác định rõ lộ trình, tiến độ giải quyết và 13 nội dung chưa dứt điểm cần quan tâm chỉ đạo, giải quyết trong thời gian tới; 02 nội dung trả lời chưa rõ.

2. Về tồn tại, hạn chế trong việc giải quyết kiến nghị của cử tri: (1) Một số nội dung trả lời còn chung chung, chưa rõ thời hạn, tiến độ hoàn thành, không đi vào trọng tâm nội dung cử tri kiến nghị. (2) Còn một số cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn chưa quan tâm đúng mức trong việc xem xét giải quyết kiến nghị của cử tri, do đó còn tình trạng kiến nghị nhiều lần, kéo dài từ kỳ họp trước đến kỳ họp sau nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm; có nội dung từ nhiều kỳ trước đã xác định rõ lộ trình, thời gian giải quyết và đã thông tin tới cử tri theo dõi, giám sát nhưng lại gia hạn và điều chỉnh lại thời gian hoàn thành nhiều lần, có nội dung chưa xác định rõ phương án để giải quyết dứt điểm… điều này ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo giải quyết kiến nghị cửa cử tri. (3) Công tác tổng hợp, cập nhật kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri còn chậm, chưa đảm bảo tiến độ thời gian theo yêu cầu gây khó khăn cho công tác thẩm tra, giám sát của các ban, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. (4) Một số tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chưa làm tốt công tác tổng hợp kiến nghị cử tri, chưa chủ động tổ chức khảo sát, giám sát, nên tiến độ và chất lượng báo cáo chưa đảm bảo và chưa thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri theo yêu cầu của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Công tác thông tin tuyên truyền về kết quả giải quyết kiến nghị đến cử tri chưa được quan tâm đúng mức.

3. Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết kiến nghị của cử tri, Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh:

Tiếp tục chỉ đạo giải quyết có kết quả các nội dung kiến nghị của cử tri đang giải quyết hoặc giải quyết nhưng chưa dứt điểm và các nội dung cử tri kiến nghị nhưng trả lời chưa rõ theo Báo cáo số 387/BC-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, gồm:

- 11 nội dung kiến nghị của cử tri theo Nghị quyết số 241/NQ-HĐND ngày 07/12/2020 (07 nội dung đang giải quyết, 04 nội dung chưa dứt điểm - Phụ lục 01);

- 34 nội dung kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII (25 nội dung đang giải quyết, 09 nội dung chưa dứt điểm - Phụ lục 02).

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết và tổng hợp báo cáo kết quả tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Thường trực, các ban, các tổ và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khoá XIII, Kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 09 tháng 7 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

NQ280 giam sat ket qua GQKNCT gu Ky hop 15 (Phu bieu 1)

NQ280 giam sat ket qua GQKNCT gu Ky hop 15 (Phu bieu 2)

.
.
Các tin cùng sự kiện
.
.
.
.
.
.