Nghị quyết thông qua tại Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khoá XIII

Về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Thứ Ba, 21/07/2020, 16:21 [GMT+7]
.
.

Ngày 9/7/2020, HĐND tỉnh khoá XIII, kỳ họp thứ 18 đã ban hành Nghị quyết số 281/NQ-HĐND "Về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 18Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021". Cụ thể như sau:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong việc kịp thời phản ánh những vấn đề mà cử tri, nhân dân quan tâm và lựa chọn nội dung chất vấn. Đồng thời, ghi nhận tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm của đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách lĩnh vực giáo dục - đào tạo và các đồng chí ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, giám đốc, thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc trả lời các nội dung chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và báo cáo giải trình theo yêu cầu của Chủ tọa Kỳ họp.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh cơ bản thống nhất với một số giải pháp mà các đồng chí ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, giám đốc, thủ trưởng các sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên - Môi trường đã trả lời chất vấn trực tiếp và giám đốc, thủ trưởng, phụ trách các sở, ngành, địa phương có liên quan (Giáo dục - Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Ban Quản lý Dự án đầu tư các công trình dân dụng và công nghiệp, Hạ Long, Đông Triều, Hải Hà, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh) giải trình bổ sung và cam kết trước Hội đồng nhân dân tỉnh tại phiên chất vấn. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giám đốc, thủ trưởng các sở, ngành tập trung thực hiện những cam kết, tiến hành các giải pháp đồng bộ để khắc phục những tồn tại, hạn chế, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý nhà nước đối với những lĩnh vực được chất vấn tại kỳ họp, cụ thể như sau:

1. Về nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo:

- Tổng kết, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện  Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 2009 - 2020) gắn với việc thực hiện các nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh có liên quan, đặc biệt là Nghị quyết số 220/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 và Nghị quyết số 140/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 220/2015/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ đối tượng học nghề thuộc danh mục nghề khuyến khích đào tạo của tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bố trí nguồn lực đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh để làm rõ những những hạn chế, tồn tại, bất cập, nguyên nhân và đề xuất các giải pháp, cơ chế, chính sách phù hợp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh.

- Rà soát tổng thể, đánh giá chất lượng mạng lưới các cơ sở dạy nghề, các trường cao đẳng, trung cấp, trung tâm dạy nghề trên địa bàn tỉnh nhằm lựa chọn các cơ sở đào tạo có năng lực để ưu tiên đầu tư, nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, gắn với định hướng phát triển các lĩnh vực trọng tâm của Tỉnh như công nghệ chế biến, chế tạo, du lịch, dịch vụ… thu hút người học, đáp ứng nhu cầu lao động cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Quan tâm đúng mức xây dựng phát triển trường Đại học Hạ Long theo mô hình đô thị đại học, mở rộng liên kết hợp tác, trở thành trung tâm thu hút đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực phía Bắc, trong đó tiếp tục phát huy hiệu quả chức năng đào tạo các ngành, nghề trọng tâm của Tỉnh.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì tham mưu nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về dạy nghề trên địa bàn tỉnh. Tham mưu thống nhất đầu mối quản lý đào tạo nghề từ khâu đầu vào, quá trình đào tạo, kiểm định, đánh giá đầu ra, cấp chứng chỉ nghề gắn với giới thiệu việc làm. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc đào tạo nghề tại các địa phương, trong đó chú trọng kiểm tra chất lượng của các lớp đào tạo và công tác quản lý tài chính, tài sản phục vụ công tác đào tạo nghề.

- Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp hiệu quả với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ, các tổ chức chính trị - xã hội và các sở, ngành, địa phương thực hiện hiệu quả, thực chất Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 30/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025” trong đó chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục hướng nghiệp, phân luồng học sinh, đảm bảo mục tiêu của Tỉnh đã đề ra.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm rà soát, đánh giá lại mô hình hoạt động Trung tâm Giáo dục dạy nghề - Giáo dục thường xuyên cấp huyện, đặc biệt là chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, các trang thiết bị, giáo trình, giáo án, chất lượng đầu ra… để có kế hoạch, giải pháp cụ thể nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm cũng như cung cấp địa chỉ các cơ sở dạy nghề có chất lượng cho lao động nông thôn; đề xuất chuyển nhiệm vụ “dạy nghề” của các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên hoạt động không hiệu quả cho các cơ sở đào tạo nghề có chất lượng trên địa bàn theo đúng chủ trương, chỉ đạo tại Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại Chương trình hành động số 21-KH/TU của và Kế hoạch số 36/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đồng thời cần rà soát, xác định danh mục nghề đào tạo phù hợp kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu học nghề của người lao động. Tập trung nâng cao hiệu quả công tác kêu gọi, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn; gắn kết doanh nghiệp với các cơ sở dạy nghề theo hướng đặt hàng để đáp ứng nhu cầu lao động cho doanh nghiệp và giải quyết việc làm cho người dân; tạo thuận lợi để người lao động được vay vốn sản xuất kinh doanh và tạo việc làm sau đào tạo.

- Các sở, ban, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng Nông thôn mới, Dân tộc tỉnh chú trọng khảo sát, đánh giá các nhiệm vụ đã triển khai trong thời gian qua để đề xuất đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP) theo hướng bền vững; đề xuất giải pháp chuyển đổi hiệu quả cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từng bước phát triển nông nghiệp sạch, hữu cơ, công nghệ cao, sản xuất tập trung, quy mô lớn.

- Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền làm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của người dân, học sinh về tầm quan trọng của giáo dục nghề nghiệp, góp phần thay đổi nhận thức định hướng nghề nghiệp, chủ động lựa chọn các loại hình đào tạo nghề sau khi tốt nghiệp, phù hợp với nhu cầu xã hội và bản thân.

2. Về giải ngân vốn đầu tư công và các dự án chậm tiến độ

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội, để phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế của năm 2020, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc kết luận của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tại Thông báo số 760-TB/TU ngày 02/7/2020 về công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; tình hình triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2020; phương án điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn và điều hòa kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020; chủ trương đầu tư một số dự án triển khai thực hiện trong năm 2021, trong đó:

a) Về giải ngân vốn đầu tư công:

Tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Kiên quyết thu hồi hoặc dừng triển khai và điều chuyển nguồn vốn đầu tư công năm 2020 và trong Kế hoạch trung hạn 2016-2020 đối với các dự án đến ngày 30/6/2020 có tỷ lệ giải ngân dưới 50% kế hoạch vốn để dành nguồn lực cho đầu tư hạ tầng giao thông trọng điểm trong năm 2020. Triệt để thực hiện tiết kiệm chi thường xường xuyên và tiếp tục thực hiện cắt giảm kinh phí hội nghị, hội thảo, công tác phí đã bố trí trong kế hoạch năm 2020 ở cả 3 cấp ngân sách; thực hiện ngay việc cắt giảm, đình hoãn, giãn tiến độ các công trình, dự án chưa thực sự cấp bách, các công trình thuộc danh mục đầu tư từ nguồn thu phí, tiền sử dụng đất của địa phương bị hụt thu trong 6 tháng đầu năm 2020 để ưu tiên nguồn lực bố trí vốn cho các công trình giao thông động lực như đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả, cầu Cửa Lục 1, đường nối Khu công nghiệp Cái Lân qua Khu công nghiệp Việt Hưng, tuyến đường từ Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn đến Khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí cao cấp Vân Đồn… Phấn đấu giải ngân 100% các nguồn vốn đầu tư công theo tiến độ thu trong quý III/2020. Dành toàn bộ nguồn tăng thu ngân sách năm 2020 và năm 2021 tập trung nguồn vốn đầu tư cho đoạn cao tốc Vân Đồn - Tiên Yên mới mục tiêu phấn đấu hoàn thành Dự án cao tốc Vân Đồn - Móng Cái trong năm 2021.

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh giải ngân, giải quyết vướng mắc trong thủ tục hành chính, đẩy nhanh thủ tục phê duyệt. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đề cao trách nhiệm của các chủ đầu tư, gắn trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan trong bảo đảm tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Đồng thời, chỉ đạo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND về phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển, nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển trong cân đối từ ngân sách cấp tỉnh cho cấp huyện giai đoạn 2017 - 2020 và Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND về quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương; quy định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020 để đề xuất xây dựng trình Hội đồng nhân dân tỉnh các nghị quyết trong giai đoạn mới nhằm tập trung, sử dụng hiệu quả, đúng mục đich nguồn lực đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đảm bảo đạt mục tiêu đến năm 2030 Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 197/TB-VPCP. 

b) Về đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng; xử lý các dự án chậm tiến độ:

- Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, thông báo của Tỉnh ủy và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản. Chú trọng công tác lập và quản lý thực hiện các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thực sự tiết kiệm, hiệu quả bền vững gắn với tầm nhìn dài hạn; thường xuyên rà soát diện tích đất và tình hình đất đã giao cho các chủ sử dụng; phát hiện xử lý kịp thời và triệt để những bất cập trong quản lý, sử dụng đất, nhất là tình trạng lấn chiếm, chuyển nhượng, chuyển mục đích, cho thuê, cho mượn, giao khoán trái pháp luật. Kiểm soát chặt chẽ, thường xuyên và kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ. Xóa quy hoạch treo, tư tưởng xin lập quy hoạch, xin nghiên cứu địa điểm lập quy hoạch để giữ đất, đầu tư trục lợi.

- Sở Tài nguyên - Môi trường chủ trì phối hợp với các sở, ngành và địa rà soát, xác định số lượng các dự án chậm tiến độ, các dự án vi phạm các quy định của pháp luật. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các địa phương công khai các dự án sai phạm lên Cổng thông tin thành phần của địa phương và tùy cấp độ vi phạm của từng dự án để công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Đồng thời, đề xuất, cương quyết thu hồi các dự án có sử dụng đất chậm tiến độ và vi phạm pháp luật.

- Các địa phương, nhất là người đứng đầu (Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân) chịu trách nhiệm toàn diện trước tỉnh về công tác giải phóng mặt bằng; tập trung đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng các dự án không phân biệt nguồn vốn; tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc nảy sinh trên thực địa bảo đảm đúng tiến độ cam kết; phải xác định đây là một trong những khâu then chốt để tăng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải thiện môi trường đầu tư, thu hút nguồn lực đầu tư phát triển năm 2020 và những năm tiếp theo. Trong đó riêng nhiệm vụ giải phóng mặt bằng phần diện tích tăng thêm do điều chỉnh quy mô, tốc độ Dự án cao tốc Vân Đồn - Móng Cái phải hoàn thành trong quý IV/2020.

c) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác quản lý đất đai, đầu tư công và xử lý nghiêm minh. Các cơ quan dân cử tăng cường công tác giám sát, đặc biệt là giám sát thường xuyên, đột xuất, không báo trước tình hình sử dụng đất, giải ngân vốn đầu tư công và việc thực hiện Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 27/10/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh để kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan (tại Điều 2) thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của Hội đồng nhân dân tỉnh tại Nghị quyết này và cập nhật kết quả thực hiện, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 theo quy định.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, lựa chọn những nội dung được đông đảo cử tri, nhân dân quan tâm để chất vấn, yêu cầu giải trình tại phiên họp thường kỳ của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

3. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Trung tâm truyền thông tỉnh và các cơ quan liên quan kịp thời công khai các nội dung trả lời chất vấn của các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh để cử tri, nhân dân theo dõi, giám sát việc thực hiện. 

4. Thường trực, các ban, các tổ và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết và các nội dung không chất vấn trực tiếp đã được các ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành trả lời bằng văn bản.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, Kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 09 tháng 7 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

 

.
.
Các tin cùng sự kiện
.
.
.
.
.
.