Nghị quyết thông qua tại Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khoá XIII

Quy định về nội dung, mức chi hỗ trợ các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Thứ Ba, 21/07/2020, 15:06 [GMT+7]
.
.

Ngày 9/7/2020, HĐND tỉnh khoá XIII, kỳ họp thứ 18 đã ban hành Nghị quyết số 268//2020/NQ-HĐND " Quy định về nội dung, mức chi hỗ trợ các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh". Cụ thể như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định nội dung, mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo quy định tại Thông tư số 75/2019/TT-BTC ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông (sau đây gọi là Thông tư 75/2019/TT-BTC ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài chính).

2. Đối tượng áp dụng

a) Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động khuyến nông và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

b) Cơ quan quản lý nhà nước về  hoạt động khuyến nông.

Điều 2. Nội dung chi, mức chi hoạt động khuyến nông

                   (Quy định tại phụ lục kèm theo)

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện:

1. Đối với nguồn kinh phí khuyến nông cấp huyện, xã do ngân sách địa phương đảm bảo, phù hợp với quy định của Luật ngân sách nhà nước năm 2015;

2. Đối với nguồn kinh phí khuyến nông cấp tỉnh do ngân sách đảm bảo và phù hợp với quy định của Luật ngân sách nhà nước năm 2015.

Điều 4. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực, các ban, các tổ và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Trường hợp các văn bản dẫn chiếu tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh Khóa XIII, Kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 09 tháng 7 năm 2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 7 năm 2020./.

Phục lục 268

.
.
.
.
.
.
.
.