Chào mừng Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025

Khẳng định vai trò, vị thế của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

Thứ Năm, 09/07/2020, 07:55 [GMT+7]
.
.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh không ngừng đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, phát huy dân chủ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn. Qua đó, góp phần đưa Quảng Ninh tiệm cận trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, là một trong những trung tâm phát triển của miền Bắc và mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương năm 2030. Nhân dịp Đại hội, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh (ảnh) đã trả lời phỏng vấn Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Thưa đồng chí, 2015-2020 là một nhiệm kỳ không ít thách thức, song với tinh thần quyết tâm, các đơn vị trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã khẳng định tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị vượt khó, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh. Đồng chí có thể chia sẻ về điều này? 

+ Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công tác tổ chức và cán bộ ở nhiều chi, đảng bộ cơ sở trong Đảng bộ có sự biến động do thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế; chuyển giao, chia tách, sáp nhập; đổi mới hoạt động... Song với tinh thần quyết tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy tinh thần dân chủ, sáng tạo, dám chịu trách nhiệm, nhất là người đứng đầu cấp ủy, Đảng bộ Khối đã bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, đặc biệt Quyết định số 1915-QĐ/TU ngày 20/3/2015 của BTV Tỉnh ủy “Phê duyệt Đề án Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Ninh”. Từ đó, đề ra các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc tích cực tham gia với lãnh đạo chuyên môn, tham mưu đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển theo từng lĩnh vực của tỉnh, sát với đặc thù của Khối đã được đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 quyết nghị, quyết tâm thực hiện.

Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng ở các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh đã tập trung tham mưu cho Tỉnh ủy tăng cường công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Tỉnh ủy trong đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế với nhiều sáng tạo, đổi mới, đạt kết quả rõ nét; tăng cường phát huy dân chủ và khối đại đoàn kết toàn dân...

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).
Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

Cấp ủy trong các doanh nghiệp, công ty, tổ chức hội đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo sản xuất, kinh doanh, đảm bảo chế độ, quyền lợi hợp pháp cho hội viên, người lao động. Đặc biệt, cấp ủy các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh đã phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội các năm 2015-2020.

Với sự tham gia, vào cuộc đầy sáng tạo, linh hoạt và tinh thần trách nhiệm cao của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, CCVC-NLĐ Khối các cơ quan tỉnh, kinh tế của tỉnh luôn duy trì mức tăng trưởng cao và ổn định, bình quân 5 năm qua ước tăng khoảng 11%/năm, cao hơn so với giai đoạn 2011-2015 (7,1%/năm) và cao so với bình quân chung của cả nước (6,8%/năm). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, theo hướng bền vững. Thực hiện 3 đột phá chiến lược đạt kết quả rõ nét, nổi bật là hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và cải cách hành chính có bước tiến quan trọng, thể hiện qua việc Quảng Ninh 3 năm liên tiếp dẫn đầu chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI (2017, 2018, 2019); 7 năm liên tiếp trong nhóm 5 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất cả nước. Kết quả đó đã khẳng định quyết tâm chính trị cao của tập thể cán bộ, đảng viên Khối các cơ quan tỉnh, góp phần quan trọng thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra, tạo tiền đề cơ bản, vững chắc và động lực phát triển cho những năm tiếp theo.

Một tiết mục văn nghệ tại Hội thi tìm hiểu lịch sử
Một tiết mục văn nghệ tại Hội thi tìm hiểu lịch sử "90 năm - Vinh quang Đảng Cộng sản Việt Nam" do Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức.

- Đối với Đảng bộ Khối, công tác xây dựng Đảng được coi là yếu tố then chốt quyết định sự thành công, vậy công tác này 5 năm qua đã được thực hiện ra sao, thưa đồng chí?

+ Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh hiện có 60 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, với 5.058 đảng viên. Đa số cán bộ, đảng viên có trình độ, nghiệp vụ chuyên môn cao, hoạt động trong các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh. Xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ, các cấp ủy đảng đã quan tâm chỉ đạo thực hiện toàn diện trên tất cả các mặt. Đảng bộ Khối đã kết hợp chặt chẽ, hài hòa, hiệu quả giữa xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Bên cạnh tiếp tục quan tâm công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thì nội dung xây dựng Đảng về đạo đức được chú trọng, tăng cường. Đặc biệt, trách nhiệm của cấp ủy, sự gương mẫu của cấp trên và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị được đề cao. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được chú trọng, nâng cao chất lượng và hiệu quả; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đẩy mạnh theo hướng thiết thực, cụ thể. Công tác tổ chức, cán bộ được kiện toàn kịp thời và đã quan tâm hơn công tác quản lý đảng viên, hoạt động của các tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được triển khai rõ nét, hiệu quả...

Điểm nhấn trong nhiệm kỳ qua là công tác tổ chức xây dựng Đảng được chủ động thực hiện đồng bộ. Các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên rà soát việc sắp xếp tổ chức, bộ máy, đổi mới cơ chế quản lý đối với các đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo thực hiện đầy đủ nội dung, đúng lộ trình theo chỉ đạo của cấp trên. Đến nay, nhiều đơn vị trong Đảng bộ Khối đã hoàn thành đổi mới mô hình hoạt động, như: Mô hình Cơ quan giúp việc chung của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; thành lập Trung tâm Truyền thông tỉnh; hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh và UBND tỉnh...; nhiều đơn vị sự nghiệp trực thuộc đảng bộ cơ sở, như Đảng bộ Sở NN&PTNT, Đảng bộ Cơ quan Sở VH&TT, Đảng bộ Cơ quan Sở Y tế, đã tự chủ kinh phí, chuyển đổi loại hình hoạt động dịch vụ...

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Khối đã ban hành 2 Nghị quyết chuyên đề về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả một số hoạt động của công tác chính trị tư tưởng trong tình hình mới ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh”; “Nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên” và Chỉ thị về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với hoạt động của các tổ chức đoàn thể giai đoạn 2016-2020” với nhiều giải pháp sáng tạo, hiệu quả. Công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên gắn với sàng lọc đội ngũ đảng viên được đặc biệt coi trọng. Tiêu chuẩn, quy trình xem xét kết nạp đảng viên mới được rà soát, điều chỉnh bảo đảm chặt chẽ hơn.

Đại hội Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.
Đại hội Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

- Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh luôn được Tỉnh ủy đánh giá là một tổ chức trong sạch và vững mạnh. Được biết, để làm được điều đó thì tình trạng nể nang đã được Đảng bộ khắc phục triệt để, các vi phạm được xử lý một cách công khai, minh bạch, thưa đồng chí?

+ Phải khẳng định rằng, tổ chức có trong sạch thì mới phát triển vững mạnh được. Bởi thế, 5 năm qua, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng của Đảng bộ Khối được thực hiện rất quyết liệt. Với phương châm “giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc đã chỉ đạo xây dựng, thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát theo hướng đồng bộ, đảm bảo tránh chồng chéo, nhưng không bỏ sót nhiệm vụ. Đồng thời, giảm bớt các cuộc kiểm tra, giám sát có cùng nội dung và giảm bớt số lượng các tổ chức đảng được kiểm tra, giám sát trực tiếp, với nội dung có trọng tâm, trọng điểm, xác định rõ đối tượng, thời gian và cách tiến hành, gắn với các nhiệm vụ trong tâm của Tỉnh ủy hằng năm. Nội dung các cuộc kiểm tra, giám sát tập trung vào việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng, giám sát việc thực hiện các kết luận sau kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán.

Đại hội Đảng bộ Cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2020-2025.
Đại hội Đảng bộ Cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2020-2025.

Từ đầu nhiệm kỳ đến hết tháng 6/2020, Đảng ủy Khối đã tổ chức và hoàn thành 15 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 233 lượt tổ chức đảng; UBKT Đảng ủy Khối thực hiện 21 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 100 lượt cấp ủy cơ sở; xem xét giải quyết 35/35 đơn thư kiến nghị, tố cáo liên quan đến tổ chức đảng và đảng viên, đảm bảo kịp thời theo đúng quy định, quy trình; thi hành kỷ luật 4 tổ chức đảng, 111 đảng viên vi phạm (khiển trách 95, cảnh cáo 13, cách chức 2, khai trừ 1; trong đó vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình 73, chiếm 65,77%); đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 1 đảng viên; không có trường hợp khiếu nại kỷ luật Đảng.

- Để phát huy những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ Khối sẽ tập trung thực hiện những nhiệm vụ gì, thưa đồng chí?

+ Nhiệm kỳ 2020-2025, mục tiêu của Đảng bộ Khối là nâng cao năng lực lãnh đạo, bản lĩnh chính trị của các cấp ủy, tổ chức đảng gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị, đoàn thể vững mạnh; phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 và mục tiêu xây dựng Quảng Ninh là tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030...

Liên hoan văn nghệ Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người do Công đoàn viên chức, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh khối các cơ quan tỉnh tổ chức.
Liên hoan văn nghệ Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người do Công đoàn viên chức, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh khối các cơ quan tỉnh tổ chức.

Để tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; đổi mới phương thức, nâng cao năng lực sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ, đổi mới sáng tạo, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh sẽ tập trung vào các khâu đột phá như: Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, có khát vọng và ý chí vươn lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; tăng cường giám sát nền nếp sinh hoạt cấp ủy chi bộ, đảng ủy cơ sở; nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng từ chi, đảng bộ cơ sở. Phát huy vai trò của Đảng ủy Khối trong lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng tại các sở, ngành, cơ quan, đơn vị đối với việc xây dựng, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính.

Lễ kết nạp đảng viên mới của Báo Quảng Ninh tại tượng đài đồng chí Vũ Văn Hiếu, Bí thư Đặc khu ủy đầu tiên của Khu mỏ Quảng Ninh, tháng 11/2016.
Lễ kết nạp đảng viên mới của Báo Quảng Ninh tại tượng đài đồng chí Vũ Văn Hiếu, Bí thư Đặc khu ủy đầu tiên của Khu mỏ Quảng Ninh, tháng 11/2016.


Với quyết tâm đó, tin rằng, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Khối sẽ đóng góp tích cực trong sự nghiệp xây dựng Quảng Ninh là tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, xứng đáng là một trong những trung tâm phát triển của miền Bắc và trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2018 do Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức.
Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2018 do Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức.

NHIỆM KỲ 2015-2020: NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

- Bồi dưỡng lý luận chính trị: Gần 3.000 lượt học viên.
- Cán bộ, đảng viên có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên: 56,2%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội VIII đề ra.
- Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm: 68,37%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội VIII đề ra.
- Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ: 95%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội VIII đề ra.
- Kết nạp đảng viên: 1.387 người
- Cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị: 100%
- Danh hiệu “Cơ quan văn hoá”, “Doanh nghiệp giỏi”: Trên 50%

Trung Anh (Thực hiện)

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.