Vận dụng sáng tạo các chủ trương của Đảng

Thứ Năm, 18/06/2020, 08:10 [GMT+7]
.
.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, bám sát các quan điểm đổi mới về xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn tỉnh đã chủ động triển khai, đạt nhiều kết quả nổi bật.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ TP Móng Cái khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Bí thư Thành ủy Móng Cái khóa XXIV tại Đại hội. Ảnh: Thu Chung

Tỉnh đã tích cực nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hoá các quan điểm, đường lối của Đảng; tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương; vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với thực tiễn của tỉnh thông qua việc xây dựng các đề án, quy hoạch, chiến lược; ban hành các chỉ thị, nghị quyết, kết luận tập trung vào những vấn đề quan trọng, mang đặc thù của tỉnh. Trong đó nổi bật phải kể đến là xây dựng, triển khai Nghị quyết số 19-NQ/TU và Đề án "Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế" (Đề án 25); phê duyệt đề án của các đảng bộ cấp huyện, các ban xây dựng đảng, MTTQ và các đoàn thể tỉnh, sở, ban, ngành và các đơn vị sự nghiệp...

Cùng với đó, tỉnh ban hành Chương trình hành động số 21-CTr/TU, cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Việc đổi mới ban hành các nghị quyết, chỉ thị theo hướng lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm phù hợp với định hướng phát triển, phát huy thế mạnh của địa phương, đơn vị và chỉ ban hành nghị quyết, chỉ thị khi thật cần thiết. Đặc biệt chú trọng ban hành các nghị quyết chuyên đề, hướng dẫn, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, gắn với cơ chế kiểm tra, giám sát, thanh tra ngay từ khi bắt đầu triển khai. Đồng thời kiểm soát việc triển khai thực hiện, đánh giá hiệu quả, tìm hiểu nguyên nhân những nội dung chưa thực hiện và khó thực hiện; xác định các giải pháp cụ thể, dễ nhớ, dễ làm, dễ kiểm đếm và đánh giá.

Bên cạnh đó, việc vận dụng sáng tạo, linh hoạt những chủ trương, đường lối của Đảng phù hợp với thực tiễn của địa phương; lựa chọn chủ đề công tác phù hợp cho từng năm, phân cấp triệt để; phân công, phân nhiệm rõ ràng, thường xuyên rà soát kiểm đếm trách nhiệm, đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu cũng được tỉnh đẩy mạnh thực hiện.

Bên cạnh đẩy mạnh cụ thể hóa các chủ trương, kế hoạch theo chỉ đạo của Trung ương, tỉnh thường xuyên chăm lo xây dựng hệ thống chính trị ở các cấp, nhất là cơ sở; bồi dưỡng, phát triển đảng viên đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, khu phố và trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Qua đó từng bước nâng cao bản lĩnh chính trị của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo và giải quyết những vấn đề khó khăn, phức tạp của địa phương, cơ quan, đơn vị, những bức xúc của nhân dân.

Tỉnh đẩy mạnh thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch; tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đối thoại với người dân, tạo điều kiện cho người dân hiến kế, góp công, góp của để phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở. Công tác cải cách hành chính đã gần dân và vì dân hơn.

Tỉnh tạo điều kiện phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Nhận xét của cấp ủy nơi cư trú với đảng viên là cơ sở, tiêu chí quan trọng để đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên hằng năm.Từ năm 2009, Tỉnh ủy đã chỉ đạo MTTQ và các cấp ủy thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh chủ chốt do HĐND cấp xã bầu và thí điểm lấy ý kiến đóng góp đối với một số chức danh công chức chuyên môn cấp xã, đem lại hiệu quả thiết thực, là một chủ trương hợp lòng dân.

Với nhiều cách làm hiệu quả, phù hợp, vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở ngày càng được nâng cao; phương thức, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng được đổi mới, tăng cường so với nhiệm kỳ trước.

Hoài Anh

.
.
.
.
.
.
.
.