Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Thứ Năm, 11/06/2020, 09:11 [GMT+7]
.
.

Tỉnh ủy Quảng Ninh vừa ban hành Công văn số 2549-CV/TU về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.

Người dân huyện Bình Liêu đọc báo Quảng Ninh để biết những thông tin về chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh. Ảnh: Thanh Tùng
Người dân huyện Bình Liêu đọc Báo Quảng Ninh để biết những thông tin về chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh. Ảnh: Thanh Tùng

Theo nội dung Công văn, trong những năm qua, việc triển khai thực hiện Kết luận số 29-KL/TW, ngày 25/8/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI “về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng”, Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 23/02/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng” trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên từ tỉnh đến cơ sở đã có nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò, tác dụng và tầm quan trọng của việc mua, đọc và sử dụng báo, tạp chí của Đảng. Báo, tạp chí của Đảng đã phát huy tác dụng và hiệu quả trong đời sống xã hội, đáp ứng nhu cầu thông tin, nâng cao trình độ chính trị, văn hóa cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân. Qua đó, góp phần tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn có biểu hiện xem nhẹ việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại một số chi bộ, cơ quan, đơn vị; việc đặt mua báo của một số chi, đảng bộ cơ sở chưa thường xuyên, đầy đủ theo quy định, có nơi sử dụng kinh phí chưa đúng mục đích; việc đọc và học tập làm theo điển hình tiên tiến, kinh nghiệm hay trên báo, tạp chí chưa thực sự trở thành phong trào sâu rộng, thiết thực.

Thực hiện Thông báo số 173-TB/TW, ngày 06/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII “về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan, đơn vị tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của báo, tạp chí của Đảng, coi đây là tài liệu sinh hoạt đảng và công tác tuyên truyền quan trọng giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nâng cao trình độ lý luận chính trị, vận dụng kiến thức vào sản xuất và đời sống; động viên và cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cán bộ, đảng viên, nhất là người lãnh đạo các cấp phải gương mẫu trong việc đọc, nghiên cứu báo, tạp chí của Đảng.

Cùng với đó, phát động phong trào đọc và học tập làm theo báo, tạp chí của Đảng; học tập các gương điển hình tiên tiến, kinh nghiệm hay được đăng tải trên báo, tạp chí của Đảng. Khuyến khích các cơ quan, đơn vị tổ chức đọc báo và sinh hoạt tư tưởng đầu giờ làm việc (hằng ngày hoặc hằng tuần), những nơi có điều kiện xây dựng các phòng đọc, tủ sách, kệ sách, báo và quy định cụ thể việc đọc, nghiên cứu, quản lý, sử dụng báo, tạp chí; tăng cường hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tích cực đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng (nhất là tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế, những địa bàn vùng sâu, vùng xa, hải đảo, biên giới).

Trung tâm Truyền thông tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức các ấn phẩm báo chí, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng về thông tin của bạn đọc. Thông tin phản ánh phải nhanh nhạy, hấp dẫn, đa chiều, bám sát thực tiễn đời sống xã hội; chú trọng các bài viết sâu sắc, mang tính thực tiễn, kịp thời định hướng cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trước những vấn đề dư luận quan tâm.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy nghiên cứu đưa việc thực hiện mua và đọc báo, tạp chí của Đảng của các tổ chức cơ sở đảng thành một tiêu chí trong hệ thống các tiêu chí đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng hằng năm.

Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan hướng dẫn chi tiết việc sử dụng kinh phí đặt mua báo, tạp chí của Đảng theo hướng giao ban tuyên giáo cấp huyện làm đầu mối thực hiện đặt mua báo cho các đơn vị, địa phương đảm bảo đủ số lượng, đúng đối tượng, đúng mục đích, mỗi chi bộ, đảng bộ, mỗi trưởng thôn, khu đều có Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Báo Quảng Ninh; nghiên cứu đưa Báo Quảng Ninh vào danh mục báo phát không thu tiền đối với các thôn, khu vùng biên giới, hải đảo; thực hiện việc biếu báo tới các đảng viên từ 40 năm tuổi Đảng trở lên trong phạm vi toàn tỉnh đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh lãng phí.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện; hướng dẫn việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng phù hợp với từng đối tượng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; định kỳ kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh liên quan đến việc triển khai Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII. Định kỳ hằng năm báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đặng Dung

.
.
.
.
.
.
.
.