Tinh giản bộ máy, biên chế ở Đảng bộ TP Cẩm Phả: Quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả

Thứ Bảy, 01/02/2020, 19:28 [GMT+7]
.
.

Nhiệm kỳ 2015-2020, bên cạnh những thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội, TP Cẩm Phả đã đạt được những kết quả hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Đặc biệt, cấp ủy, chính quyền địa phương đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để tinh giản bộ máy, biên chế với những bước đi phù hợp với thực tiễn.

công bố quyết định về việc phê chuẩn kết quả bầu cử đồng chí Vũ Thị Minh Hải, Bí thư Đảng ủy phường Cẩm Tây giữ chức vụ Chủ tịch UBND phường khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Bí thư Thành ủy Cẩm Phả, công bố quyết định về việc phê chuẩn kết quả bầu cử đồng chí Vũ Thị Minh Hải, Bí thư Đảng ủy phường Cẩm Tây, giữ chức vụ Chủ tịch UBND phường khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Trước năm 2015, bên cạnh những thuận lợi cơ bản về phát triển kinh tế - xã hội, Cẩm Phả gặp một số khó khăn, nhất là tổ chức, bộ máy còn cồng kềnh, có lúc, có nơi hoạt động chồng chéo, kém hiệu quả. Đầu năm 2015, toàn thành phố có 12 phòng chuyên môn và 86 đơn vị sự nghiệp công lập với 2.987 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CB,CC,VC,NLĐ) được giao và phê duyệt. Trong đó, khối Đảng, đoàn thể là 67 CB,CC,VC,NLĐ; khối chính quyền là 2.523 CB,CC,VC,NLĐ và CB, CC cấp xã là 396 người.
 
Thực hiện các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; tinh giản bộ máy, biên chế” tại Nghị quyết 39-NQ/TW, Kết luận số 17-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 khóa XII; Nghị quyết 19-NQ/TU của Tỉnh ủy, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về tinh giản bộ máy, biên chế, Thành ủy Cẩm Phả đã chủ động xây dựng và tập trung triển khai các đề án, chương trình, kế hoạch. Trong đó, xác định rõ từng nhiệm vụ cụ thể trong từng giai đoạn để công tác tinh giản bộ máy, biên chế đảm bảo phù hợp, hiệu quả, thiết thực. Các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy được thành phố triển khai một cách chủ động, thận trọng, đúng quy trình, quy định, trong đó nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, phường, xã.
 
Đề án “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế” (gọi tắt là Đề án 25) của TP Cẩm Phả đã được phê duyệt. Đáng chú ý, Đề án đều có sự tham gia, góp ý trực tiếp của nhân dân, các đối tượng chịu tác động và thông qua HĐND các cấp. Đề án đã đưa ra các giải pháp đồng bộ về cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức, bộ máy đảm bảo tinh gọn, nâng cao năng suất lao động khu vực công, cải thiện chất lượng phục vụ xã hội... Đồng thời, xác định những chỉ tiêu rất cụ thể.
 
Nhờ vậy, trong nhiệm kỳ, tổ chức bộ máy ở địa phương đã thực sự tinh gọn; đội ngũ cán bộ sau sắp xếp, tinh giản đều yên tâm công tác. Đó chính là yếu tố quyết định để địa phương tập trung cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trong nhiệm kỳ mới.
 
Đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Bí thư Thành ủy Cẩm Phả thăm và kiểm tra cơ sở vật chất trường THCS Cẩm Thành
Đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Bí thư Thành ủy Cẩm Phả, thăm và kiểm tra cơ sở vật chất Trường THCS Cẩm Thành.
Đối với đơn vị sự nghiệp, thành phố đã sáp nhập, giải thể, giảm từ 13 đơn vị xuống còn 7 đơn vị. Trong đó, sáp nhập Đội Thanh tra xây dựng và quản lý đô thị, Đội Kiểm tra tài nguyên, khoáng sản và môi trường để thành lập Đội Kiểm tra trật tự đô thị và môi trường thành phố; sáp nhập Trung tâm Hướng nghiệp và Giáo dục thường xuyên với Trung tâm Dạy nghề để thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên thành phố; sáp nhập Trung tâm Văn hóa và Đài Truyền thanh truyền hình để thành lập Trung tâm Truyền thông và văn hóa thành phố; giải thể Trung tâm Tư vấn quy hoạch và thiết kế xây dựng thành phố; sáp nhập 7 trường học, giải thể 2 điểm trường...
 
Đối với cơ quan khối Đảng, đoàn thể, địa phương đã hợp nhất Ban Tổ chức Thành ủy với Phòng Nội vụ thành phố để thành lập Cơ quan Tổ chức - Nội vụ thành phố; hợp nhất Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy với Thanh tra thành phố để thành lập Cơ quan Ủy ban kiểm tra - Thanh tra thành phố; chuyển nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị về Ban Tuyên giáo Thành ủy, chuyển nhiệm vụ quản lý tài chính, tài sản về Văn phòng Thành ủy; thành lập Cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc chung Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của thành phố và bộ phận phối hợp chung MTTQ và các đoàn thể cấp xã. Sau hợp nhất, sáp nhập, các đơn vị đã chủ động xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho đội ngũ cán bộ, công chức đi vào hoạt động ổn định.
 
Song song với việc sắp xếp bộ máy, thành phố cũng tiến hành rà soát, cơ cấu lại đội ngũ, thực hiện tinh giản biên chế. Trong đó, tăng cường bố trí kiêm nhiệm, nhất thể hóa chức danh người đứng đầu như: Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố; Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND tại 5 phường, xã; Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND tại 8 phường, xã; nhất thể hóa 178/178 vị trí Bí thư Chi bộ đồng thời là Trưởng thôn, khu phố; thực hiện giảm 10% biên chế cán bộ, công chức cấp xã so với định mức khung của Trung ương; cơ cấu lại đội ngũ CB,CC,VC và nhân viên kế toán các trường học, xã hội hóa các trường, lớp mầm non ngoài công lập...
 
Với tinh thần chủ động, quyết liệt, đến nay toàn thành phố đã giảm được 12 lãnh đạo cấp phó tại các phòng, ban và tương đương; giảm 34 biên chế công chức nhà nước và HĐLĐ thành phố; giảm 250 vị trí trong các đơn vị giáo dục, giải quyết nghỉ hưu trước tuổi đối với 37 biên chế trong các đơn vị, giảm 21 cán bộ không chuyên trách cấp xã và 86 người hoạt động không hưởng lương ở thôn, khu phố. Cơ cấu lại vị trí nhân viên (lái xe, phục vụ...) trong biên chế để chuyển sang hợp đồng thuê khoán gói dịch vụ...
 
Thực hiện giải pháp tài chính, tiết kiệm chi thường xuyên, nâng cao hiệu quả của đơn vị, thành phố đã giao tăng mức tự chủ 100% về tài chính với 2/9 đơn vị sự nghiệp là Ban Quản lý dự án công trình và Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, 7/9 đơn vị thực hiện từ 20% trở lên, 100% phường, xã thực hiện khoán kinh phí chi trả phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách, MTTQ và các đoàn thể, thôn, khu phố. Hiện, thành phố tiếp tục rà soát điều chỉnh giao tăng mức tự chi thường xuyên đối với Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên...
 
Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, các cấp uỷ, chính quyền từ thành phố đến cơ sở thể hiện rõ quyết tâm chính trị, đổi mới cách làm, vận dụng linh hoạt các quy định của Đảng, Nhà nước vào thực tiễn của địa phương. Đồng thời, thực hiện chặt chẽ, dân chủ các khâu trong công tác cán bộ; tăng cường công tác điều động, luân chuyển cán bộ các phòng, ban, phường, xã theo cả chiều dọc và chiều ngang, hướng tới đội ngũ cán bộ trẻ, có năng lực, triển vọng phát triển. Các đơn vị cũng chuẩn bị tốt nguồn cán bộ kế cận, hoàn thành việc rà soát, bổ sung và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2015-2020 (2016-2021) và 2020-2025 (2021-2026) theo đúng quy định, đảm bảo đúng yêu cầu về số lượng, chất lượng quy hoạch.
 
Với những giải pháp quyết liệt nhưng thận trọng, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, quá trình thực hiện sắp xếp, hợp nhất, sáp nhập tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trên địa bàn từ thành phố đến cơ sở đã phát huy hiệu quả rõ nét, đảm bảo ổn định tình hình, không phát sinh đơn thư khiếu kiện, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Qua đó, góp phần củng cố, nâng cao năng lực, vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các cấp. Đây là tiền đề để Đảng bộ thành phố chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội Đảng cấp cơ sở, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nguyễn Hồng Dương, Bí thư Thành ủy Cẩm Phả

.
.
.
.
.
.
.
.