Móng Cái: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Thứ Ba, 04/02/2020, 16:38 [GMT+7]
.
.

Những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát luôn được Đảng bộ TP Móng Cái tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, toàn diện. Qua đó, góp phần củng cố, xây dựng tổ chức đảng, hệ thống chính trị ở địa phương trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Bí thư Thành ủy Móng Cái quán triệt công tác kiểm tra, thanh tra tại Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2019.
Đồng chí Lê Văn Ánh, Bí thư Thành ủy Móng Cái, quán triệt công tác kiểm tra, giám sát của khối nội chính thành phố năm 2020.

Quán triệt các chỉ thị, nghị quyết và hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát; bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thành ủy Móng Cái đã cụ thể hóa bằng các nghị quyết, quy định, quy chế, kế hoạch hành động hằng năm và toàn khóa về công tác kiểm tra, giám sát gắn với tình hình, điều kiện thực tế tại địa phương.

Đặc biệt, thành phố ban hành quy trình thực hiện kiểm tra, giám sát và quy định về tổ chức và hoạt động đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy; quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

Cùng với đó là quy chế tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; quy định trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tiếp thu ý kiến đóng góp của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền...

Đồng chí Lê Văn Ánh, Bí thư Thành ủy Móng Cái, cho biết: Trên tinh thần các nghị quyết, quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được ban hành, Thành ủy tổ chức các hội nghị quán triệt, triển khai trong toàn Đảng bộ để thống nhất phương thức tổ chức thực hiện.

Trong đó, chú trọng quán triệt tinh thần chỉ đạo thực hiện thống nhất chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát hằng năm, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp giữa các đoàn. Qua hội nghị và công tác nắm tình hình, tổ chức đảng và đảng viên đồng thuận với quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục của tổ chức, cơ quan, đơn vị mình.

Từ những định hướng của Tỉnh ủy, nội dung chương trình kiểm tra, giám sát của Thành ủy và tổ chức đảng cơ sở đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, địa phương, cơ quan, đơn vị theo từng lĩnh vực, chủ đề công tác hằng năm và hướng vào một số lĩnh vực trọng tâm của địa phương, vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân.

Đoàn giám sát HĐND TP Móng Cái làm việc với các phòng, ban chuyên môn về thực hiện chính sách pháp luật đầu tư công.
 HĐND TP Móng Cái giám sát về thực hiện chính sách, pháp luật đầu tư công trên địa bàn.

Các cuộc kiểm tra, giám sát tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng và đảng viên được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình và thời gian. Hiệu quả, chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát được nâng lên, đánh giá đúng tình hình thực hiện, qua đó có những kết luận thanh tra, kiểm tra khách quan, công tâm, minh bạch, tạo được niềm tin trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Từ năm 2015 đến nay, các cấp ủy và Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra Thành ủy đã thi hành kỷ luật đối với 62 đảng viên (khiển trách 48, cảnh cáo 6, khai trừ khỏi Đảng 8) liên quan đến vi phạm về chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý đất đai, xây dựng, quản lý tài chính, tài sản nhà nước, thanh quyết toán kinh phí thực hiện các mô hình, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới... Cùng với đó, chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với 25 tập thể và 33 cá nhân.

Thành ủy Móng Cái còn đẩy mạnh công tác tự phê bình và phê bình; phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Hằng năm, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của tập thể lãnh đạo và cá nhân lãnh đạo theo đúng quy định, qua đó chỉ ra những tồn tại, hạn chế của từng tập thể, cá nhân để kịp thời chấn chỉnh, có biện pháp, giải pháp khắc phục.

Thành ủy Móng Cái đang tiến hành rà soát, thống nhất nội dung chương trình kiểm tra, thanh tra, giám sát của hệ thống chính trị năm 2020, đồng thời đánh giá công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, kỷ luật Đảng nhiệm kỳ 2015-2020, làm tiền đề xây dựng chương trình nhiệm kỳ tới theo hướng thường xuyên, đột xuất, không thông báo trước; nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào những vấn đề dễ nảy sinh tiêu cực về quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, tài chính, đầu tư xây dựng.  

Mạnh Trường

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.