Học và làm theo Bác trong giáo dục lý luận chính trị

Chủ Nhật, 02/02/2020, 11:37 [GMT+7]
.
.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Vì vậy, “huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”, trong những lần về thăm Bác cũng nhắc nhở Đảng bộ và chính quyền tỉnh Quảng Ninh cần quan tâm chăm lo đến công tác cán bộ.

Thấm nhuần lời dạy của Bác, trong những năm qua Quảng Ninh đã tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, hằng năm, dành nguồn lực thỏa đáng cho đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước nhằm nâng cao về trình độ lý luận chính trị, kỹ năng nghiệp vụ, chuyên môn, ngoại ngữ, tin học, quốc phòng - an ninh...

tỉnh Quảng Ninh long trọng tổ chức lễ khánh thành Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ cơ sở mới tại phường Minh Thành (TX Quảng Yên)
Tỉnh Quảng Ninh long trọng tổ chức lễ khánh thành Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ cơ sở mới tại phường Minh Thành (TX Quảng Yên)

Giáo dục chính trị, tư tưởng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò công tác này, Tỉnh ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng từ tỉnh tới cơ sở chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Nhờ vậy, công tác giáo dục lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị của cán bộ đảng viên và nhân dân, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận của xã hội.

Đặc biệt là đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ các cấp theo tinh thần Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị “về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030”; Nghị quyết số 32-NQ/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý”, nhằm xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực, phong cách làm việc hiệu quả đáp ứng yêu cầu xây dựng tỉnh Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh như Bác đã từng căn dặn, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 18/12/2017 “về một số giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng trong tình hình mới”. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ đương nhiệm và quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp theo Quy định 164-QĐ/TW của Bộ Chính trị; thực hiện đổi mới phương thức đào tạo, bồi dưỡng, gắn trang bị kiến thức quản lý, chuyên ngành với thực tế khảo nghiệm các mô hình, cách làm hay của nhiều địa phương trong nước, nước ngoài. Tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ với cơ sở vật chất, trang thiết bị đồng bộ để thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh; xây dựng Trường Đại học Hạ Long là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao... Hằng năm dành nguồn lực thỏa đáng cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Sau 5 năm thực hiện Đề án 293 (2015-2019), tỉnh đã bố trí 259,2 tỷ đồng để đào tạo, bồi dưỡng 46.109 lượt cán bộ, trong đó phối hợp tổ chức bồi dưỡng chuyên đề ở nước ngoài cho gần 60 lớp.

Là một trong những đơn vị được tỉnh giao nhiệm vụ tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Từ năm 2016 đến nay, hằng năm Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ được giao tổ chức hơn 100 lớp (năm 2016: 87 lớp; năm 2017: 216 lớp, trong đó bao gồm cả các lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, xã;  năm 2018: 139 lớp; năm 2019: 135 lớp; năm 2020: 119 lớp. Với tổng số hơn 38.000 lượt học viên), trong đó bao gồm các lớp đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, bồi dưỡng chương trình chuyên viên, chuyên viên chính và phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức bồi dưỡng trong và ngoài nước về chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho đội ngũ cán bộ các cấp trong tỉnh.

Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ, lãnh đạo quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và Lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp tỉnh năm 2019 tại Trường Nguyễn Văn Cừ
Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ, lãnh đạo quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và Lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp tỉnh năm 2019 tại Trường Nguyễn Văn Cừ

Ý thức được tầm quan trọng của nhiệm vụ được giao, trong những năm qua nhà trường đã chủ động trong công tác tham mưu cho tỉnh, tích cực tự đổi mới, tăng cường công tác phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị trong công tác tổ chức lớp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.

Cụ thể, Nhà trưỡng đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ như: Tập trung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận, ngoại ngữ, tin học cho đội ngũ cán bộ, giảng viên. Tăng cường bồi dưỡng kiến thức và kinh nghiệm thực tế cho đội ngũ giảng viên, Nhà trường đã tham mưu cho tỉnh ban hành Đề án “Bồi dưỡng kiến thức thực tế đối với cán bộ, giảng viên”. Qua đó đã từng bước nâng cao kiến thức, kỹ năng, phương pháp xử lý tình huống trong thực tiễn. Cùng với đó, tăng cường kiểm soát về chuyên môn thông qua dự giờ, duyệt giảng, thường xuyên tổ chức thanh, kiểm tra đột xuất; nâng cao chất lượng tổ chức Hội thi giảng viên dạy giỏi hằng năm, tổ chức triển khai có hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học. Đồng thời, tham mưu cho tỉnh ban hành quyết định cử giảng viên thỉnh giảng là lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành của tỉnh tham gia giảng dạy tại các lớp lý luận, bồi dưỡng, các chuyên đề có tính chuyên sâu gắn với thực tiễn trong công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện của tỉnh. Hằng năm có gần 100 lượt các đồng chí lãnh đạo tham gia giảng dạy 6 chuyên đề trong chương trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính; 3 chuyên đề chương trình chuyên viên chính và các lớp bồi dưỡng khác.

Nhà trường cũng tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng đánh giá học viên. Trong quá trình đánh giá chất lượng học viên đảm bảo toàn diện, kết hợp chặt chẽ giữa kết quả học tập, rèn luyện và ý thức tổ chức kỷ luật của học viên. Qua đó, ý thức tổ chức kỷ luật của học viên đã được nâng cao, hiện tượng học viên đi muộn, vắng mặt giảm đáng kể, chất lượng và kết quả học tập của học viên đã nâng lên rõ rệt cả về nhận thức, trình độ lý luận, kỹ năng quản lý điều hành và khả năng vận dụng những lý luận, chủ trương, chính sách vào thực tiễn công tác, góp phần xây dựng đội ngũ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất tốt, có trách nhiệm với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó là đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy với phương châm “lấy người học làm trung tâm”, “gắn lý luận với thực tiễn”: Tăng cường sử dụng các phương pháp giảng dạy tích cực kết hợp với công nghệ thông tin trong giảng dạy. Các bài giảng và đề kiểm tra đều yêu cầu phải bảo đảm gắn lý luận với thực tiễn; thường xuyên cập nhật các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, coi trọng tổng kết thực tiễn, các mô hình mới, cách làm hay vào bài giảng. Đẩy mạnh các hình thức trao đổi, thảo luận các bài giảng phải bám sát khung chương trình, có liên hệ với thực tiễn, bám sát tình hình thực tiễn của tỉnh và địa phương, đơn vị; giảm thời gian thuyết trình, dành ít nhất 25% tổng thời gian cho thảo luận, giải quyết tình huống. Qua đó, học viên tự bổ sung, mở rộng và nâng cao kiến thức, rèn luyện về phương pháp tư duy, khả năng vận dụng giải quyết tình huống thực tiễn. Bên cạnh đó thường xuyên tổ chức và nâng cao chất lượng các Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị; hằng năm tổ chức Hội thảo khoa học gắn với nội dung học tập và làm theo Bác như “Sáng mãi tên Người” và các hoạt động trao đổi kinh nghiệm giữa các lớp, nghiên cứu thực tế tại cơ sở.

bế giảng lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý và lớp Bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp tỉnh năm 2019
Bế giảng lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý và lớp Bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp tỉnh năm 2019

Từ việc đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị của Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ trong thời gian qua đã thu được những kết quả khả quan. Chất lượng đội ngũ được nâng lên: Cán bộ, giảng viên đã thay đổi tư duy, nhận thức “sức ì giảm dần”, các giảng viên đều nỗ lực nghiên cứu, tìm tòi giúp đỡ nhau trong hoàn chỉnh bài giảng. Các bài giảng được học viên đánh giá cao, giảng viên trẻ được tạo điều kiện, giúp đỡ trưởng thành rất nhiều, một số giảng viên trẻ đã tự tin đảm nhận các chuyên đề khó, mới. Nội dung bài giảng được thường xuyên cập nhật, phương pháp tiếp cận vấn đề được đổi mới (tiếp cận từ thực tiễn) đã làm bài giảng lý luận bớt khô cứng, tạo không khí lớp sôi nổi, hấp dẫn hơn từ đó tạo hứng thú và kích thích học viên học tập.

Ý thức và kết quả học tập lý luận chính trị của học viên ngày càng nâng lên, khắc phục tình trạng lười học lý luận chính trị. Từng bước thay đổi từ “PHẢI HỌC” sang “ĐƯỢC HỌC” và “MONG MUỐN ĐƯỢC HỌC”, nhiều học viên rất tích cực trao đổi, thảo luận trong và ngoài lớp học tạo không khí sôi nổi và lan tỏa, hiệu quả bài giảng nâng lên.

Hoạt động nghiên cứu khoa học bổ trợ cho chuyên môn ngày càng hiệu quả: Nhà trường đã tăng cường tổ chức các Hội thảo “Sáng mãi tên Người” và “Bác Hồ với Quảng Ninh - Quảng Ninh với Bác Hồ” nhân dịp kỷ niệm ngày sinh nhật Bác đã trở thành hoạt động sinh hoạt chính trị sâu rộng được tổ chức thường niên của nhà trường thu hút đông đảo cán bộ, giảng viên và học viên tham gia; việc đưa các tác phẩm: “Di chúc”; “Dân vận”; “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ và chương trình giảng dạy các lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính và các hội thảo vận dụng đưa các nghị quyết của tỉnh vào bài giảng, các hoạt động đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của học viên và sự đánh giá cao của các vị đại biểu tham dự, nhiều hoạt động đã được ghi hình, phát sóng trở thành đợt sinh hoạt chính trị chung của tỉnh được đông đảo nhân dân ghi nhận. Thông qua các hoạt động đã góp phần tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và học viên về những giá trị lý luận, thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những tình cảm của Bác đối với Quảng Ninh thông qua 9 lần Bác về thăm và sự quyết tâm của các cấp, các ngành trong tỉnh làm theo lời dạy của Bác.

ThS Bùi Thúy Phượng, Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ

.
.
.
.
.
.
.
.