Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh: Thực hiện hiệu quả các mặt công tác

Thứ Bảy, 01/02/2020, 11:20 [GMT+7]
.
.

Cùng với sự phát triển và lớn mạnh của tỉnh Quảng Ninh, nhiều năm qua, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và các tổ chức đảng trực thuộc luôn phát huy vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao; không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ký kết chương trình phối hợp
Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ký kết chương trình phối hợp năm 2019.

Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh là đảng bộ cấp trên cơ sở, trực thuộc Tỉnh ủy Quảng Ninh. Hiện Đảng bộ có 61 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (gồm 37 đảng bộ cơ sở và 24 chi bộ cơ sở) với tổng số 5.022 đảng viên sinh hoạt ở các chi, đảng bộ sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể cấp tỉnh và một số đơn vị sự nghiệp, kinh tế, doanh nghiệp, trong đó 90,5% có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từ đại học trở lên; 2.344 đảng viên (đạt 46,7%) có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên (trong đó có 939 cử nhân, cao cấp). Có gần 1.400 đảng viên tham gia cấp ủy Đảng các cấp từ Trung ương đến chi bộ (trong đó có 1 Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; 38 Tỉnh ủy viên); 1.100 đảng viên tham gia ban chấp hành các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh) các cấp.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã quán triệt, cụ thể hóa các Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp và những văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh trong các nhiệm kỳ, cùng các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc và hơn 5.000 đảng viên nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong các cơ quan, đơn vị.

Theo đó, các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể tỉnh đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, nêu gương, thực hiện nhiệm vụ tham mưu, đề xuất, tổng hợp, cung cấp thông tin cho tỉnh chỉ đạo điều hành, điều hòa mối quan hệ công tác và phát triển kinh tế - xã hội giữa các ngành, địa phương trong tỉnh; có những quyết định quan trọng trong đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Triển khai hiệu quả các giải pháp để huy động nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là những công trình trọng điểm, tạo đột phá mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội; quan tâm phát triển văn hóa giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự, giảm nghèo bền vững thông qua Chương trình 135, Đề án 196; thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước ở tất cả các lĩnh vực như: Quản lý, sử dụng ngân sách, đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, môi trường tự nhiên... Qua đó, góp phần ổn định tình hình, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Đảng ủy khối kiểm tra nhận thức đối tượng kết nạp đảng
Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh kiểm tra nhận thức đối tượng kết nạp Đảng.

Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh

Xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt của Đảng bộ, các cấp ủy Đảng đã quan tâm chỉ đạo thực hiện toàn diện trên tất cả các mặt trên tinh thần hướng về cơ sở. Trong giáo dục chính trị tư tưởng, đã tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền, phổ biến kịp thời Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, tạo sự thống nhất trong suy nghĩ, hành động của đảng viên trong triển khai thực hiện.

Hàng năm, Đảng ủy Khối đã phối hợp với Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tiến hành mở các lớp trung cấp lý luận chính trị theo chỉ tiêu của Tỉnh ủy giao, đồng thời mở các lớp trung cấp lý luận chính trị ngoài chỉ tiêu được phân bổ do các cấp ủy cơ sở tự bảo đảm kinh phí. Từ năm 2015 đến nay, Đảng ủy đã phối hợp với Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tổ chức được 19 lớp trung cấp lý luận chính trị cho 1.288 học viên; tổ chức 38 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 3.010 học viên là đối tượng Đảng và đảng viên mới. Bên cạnh đó, tiến hành 3 đợt rà soát trình độ lý luận chính trị của đảng viên, chấn chỉnh tình trạng chưa đạt chuẩn về trình độ lý luận chính trị, nhất là đối với cán bộ, đảng viên diện lãnh đạo quản lý từ cấp phó phòng và tương đương trở lên.

Trong công tác tổ chức cán bộ, quản lý và phát triển đảng viên, Đảng bộ Khối đã tập trung triển khai sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng, đoàn thể phù hợp với bộ máy chuyên môn. Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc thực hiện nghiêm túc, nền nếp chế độ sinh hoạt Đảng; chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề. Thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, đến nay toàn Đảng bộ đã có trên 1.000 lượt cán bộ được quy hoạch các chức danh lãnh đạo cấp ủy cơ sở; 140 lượt cán bộ được quy hoạch chức danh Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên BTV, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Qua đó, góp phần thực hiện đồng bộ các khâu của công tác cán bộ, trước mắt là chuẩn bị tốt phương án nhân sự cho Đại hội.

Công tác kết nạp
Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác cán bộ của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ này, việc nhất thể hóa chức danh bí thư cấp ủy đồng thời là thủ trưởng cơ quan, đơn vị, chủ tịch hoặc giám đốc doanh nghiệp được triển khai tại 60/61 chi, đảng bộ cơ sở. Mô hình này đã khẳng định vai trò lãnh đạo đối với công tác chuyên môn, gắn kết sự lãnh đạo của cấp ủy với vai trò là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, thống nhất trong công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị, quản lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức lao động. Hàng năm, Đảng bộ có trên 50% tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh trở lên. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 96%. Từ năm 2015 đến nay, Đảng bộ đã kết nạp được 1.270 đảng viên mới.

Trong công tác kiểm tra, giám sát và giữ gìn kỷ luật Đảng, từ năm 2015 đến nay, Đảng ủy Khối đã tổ chức thực hiện 9 cuộc kiểm tra, giám sát với 216 lượt cấp ủy cơ sở; chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy thực hiện 18 cuộc kiểm tra, giám sát với 97 lượt cấp ủy cơ sở. Các cấp ủy cơ sở cũng đã thực hiện 193 cuộc kiểm tra, 159 cuộc giám sát... Ngoài kiểm tra, giám sát theo chương trình, Đảng ủy cũng chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chương trình phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và chỉ đạo cấp ủy các cấp tăng cường giám sát thường xuyên tổ chức đảng, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, gắn với Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Sau kiểm tra, giám sát đã kịp thời thông báo kết luận, đánh giá đúng ưu điểm, chỉ rõ những vi phạm, khuyết điểm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm của các tổ chức đảng và đảng viên.

Đồng chí Vũ Văn Diện, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh trao quyết định kết nạp Đảng cho các đảng viên mới nhân
Đồng chí Vũ Văn Diện, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, trao quyết định kết nạp Đảng cho các đảng viên mới dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tiếp tục những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Đảng bộ Khối sẽ tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; chủ động kiểm tra, giám sát, phát hiện sớm và tiến hành kiểm tra các tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong việc xây dựng cơ quan và các đoàn thể vững mạnh, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng cơ quan văn hóa, đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính. Cùng với đó, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, trọng tâm là đổi mới phong cách, lề lối làm việc, thực hiện tốt chế độ lãnh đạo tập thể đi đôi với phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu.

Nguyên Ngọc

.
.
.
.
.
.
.
.