Chăm lo xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh ngay từ cơ sở

Thứ Bảy, 01/02/2020, 10:26 [GMT+7]
.
.

Trong 9 thập kỷ qua, Đảng ta luôn ra sức đẩy mạnh việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, làm tròn trách nhiệm là đội tiên phong lãnh đạo sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới. Góp chung vào sự nghiệp ấy, các cấp ủy Đảng của tỉnh Quảng Ninh luôn chăm lo xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh ngay từ cơ sở

Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngược dòng thời gian, những năm cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, nhân dân Việt Nam vô cùng cực khổ dưới ách đô hộ, áp bức, bóc lột của thực dân, phong kiến. Trước sự bế tắc về lý luận cũng như đường lối của lực lượng cách mạng khi ấy, Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra đời, mở ra thời kỳ mới cho cách mạng Việt Nam - thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội. Từ định hướng chiến lược của Cương lĩnh chính trị đầu tiên, với quyết tâm giành độc lập cho đất nước, tháng 8/1945 Đảng ta đã tập hợp được sức mạnh toàn dân, nhất tề đứng dậy giành chính quyền toàn quốc, đưa dân tộc Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ vận mệnh của mình.

v
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, tặng Cờ thi đua và Bằng khen của Tỉnh ủy cho các tập thể xuất sắc trong phong trào thi đua và công tác xây dựng Đảng năm 2019. Ảnh: Thu Chung

Từ khi xuất hiện trên vũ đài chính trị, Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định là một đảng cách mạng chân chính nhất, có sức hội tụ lớn nhất mọi sức mạnh của dân tộc, của giai cấp, sớm trở thành đội tiên phong của giai cấp và dân tộc trong cuộc đấu tranh chống đế quốc, phong kiến...

Đến nay, sau gần 45 năm thống nhất đất nước, gần 35 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, cách mạng nước ta đạt nhiều thành tựu to lớn. Kế thừa bài học có ý nghĩa chiến lược trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, những năm qua, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh luôn chú trọng quán triệt sâu sắc quan điểm “Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt”, trong đó xác định xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh là nội dung quan trọng trong xây dựng Đảng bộ tỉnh vững mạnh.

Đặc biệt, tỉnh có nhiều chủ trương, nghị quyết và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng đến 781 tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ tỉnh (465 đảng bộ cơ sở, 316 chi bộ cơ sở) với 5.065 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Trong đó, quan tâm quán triệt bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; bồi dưỡng, giáo dục, nâng cao ý thức về tinh thần tự giác, sửa đổi lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên theo hướng “sát dân, gần dân”; tăng cường đấu tranh với các hiện tượng thoái hóa, biến chất và siết chặt kỷ luật đảng, kiên quyết loại bỏ những phần tử đã biến chất ra khỏi Đảng, làm trong sạch đội ngũ của Đảng bộ máy chính quyền... Điều này được thể hiện rõ nét từ việc tỉnh chủ động đổi mới cách thức giao nhiệm vụ cho tập thể, cán bộ, đảng viên, gắn với cơ chế giám sát tiến độ, chất lượng, hiệu quả công tác, ràng buộc trách nhiệm và quyền hạn; nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong các cơ quan, đơn vị; phát hiện những vấn đề mới phát sinh để đề ra kế hoạch, lộ trình, giải pháp khắc phục.

Cán bộ Trung tâm Hành chính công TP Hạ Long giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, năm 2019. Ảnh: Thu Chung
Cán bộ Trung tâm Hành chính công TP Hạ Long giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, năm 2019. Ảnh: Thu Chung

Mỗi cấp, mỗi ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị cũng cụ thể hóa những chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Trong đó, chuẩn mực đạo đức của người đảng viên được thống nhất với lý tưởng của Đảng, là cơ sở cho cán bộ, đảng viên không ngừng tự tu dưỡng, tự rèn luyện bản thân theo tiêu chí, chuẩn mực đạo đức đã được xây dựng. Cùng với đó, tỉnh cũng quán triệt thực hành nêu gương của người đứng đầu theo Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị, Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quy định số 1717-QĐ/TU của Tỉnh uỷ về việc thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của người dân, coi đây là biện pháp quan trọng nhất để xây dựng đạo đức cách mạng cho đảng viên... 

Đặc biệt, tỉnh chú trọng đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng từ tỉnh đến cơ sở và cụ thể hóa bằng triển khai Đề án 25, Nghị quyết 19-NQ/TU, xây dựng Chương trình hành động số 21 thực hiện Nghị quyết số 18, 19 Trung ương Đảng (khóa XII) với những giải pháp đồng bộ, toàn diện. Chất lượng, hiệu quả tuyên truyền và tính chiến đấu, tính thuyết phục trong công tác tư tưởng được nâng lên; công tác nắm bắt, định hướng thông tin báo chí, dư luận nhân dân, mạng xã hội có nhiều đổi mới.

Để xây dựng tập thể đảng vững mạnh, tỉnh cũng chỉ đạo thực hiện kiên quyết, kiên trì, vững chắc, hiệu quả cao các nghị quyết của Đảng về công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII). Theo đó, từng tổ chức, cá nhân đã gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 với tiếp tục thực hiện các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng. Đồng thời, thực hiện nghiêm việc “tự soi, tự sửa”, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự “trung với nước, hiếu với dân, cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư” theo lời Bác Hồ dạy. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác phải là tự nguyện, tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mỗi cơ quan, đoàn thể, mỗi cán bộ, đảng viên, bắt đầu từ việc nghiêm túc đăng ký nội dung “làm theo” trong bản cam kết về rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ theo Quy định 04 của Tỉnh ủy; kịp thời giải quyết có hiệu quả những vấn đề nhân dân quan tâm bức xúc, nổi cộm ngay từ cơ sở...

Đồng chí Vũ Văn Diện, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, trao quyết định kết nạp Đảng cho đảng viên mới. Ảnh: Đỗ Phương
Đồng chí Vũ Văn Diện, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, trao quyết định kết nạp Đảng cho đảng viên mới. Ảnh: Đỗ Phương

Bản lĩnh chính trị, lập trường của cán bộ, đảng viên được giữ vững; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt và người đứng đầu các cấp, từng bước được nâng lên..., là nền tảng cơ bản để củng cố và tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng; tiếp tục tạo dựng niềm tin, sự thống nhất, đồng lòng của nhân dân trong thực hiện hiệu quả những chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước cùng các chương trình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh... của địa phương và đất nước.

Thành quả từ tập hợp sức mạnh

Xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị được tập trung triển khai, đã mang lại nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện hiệu quả các nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh trong suốt thời gian qua.

Mạnh dạn sáng tạo thực hiện thí điểm những mô hình mới chưa có tiền lệ trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đến nay Quảng Ninh trở thành địa phương đi đầu cả nước về thí điểm áp dụng nhiều mô hình mới. Điển hình, như: Thực hiện chủ trương nhất thể hóa chức danh, Quảng Ninh đã thực hiện bí thư đồng thời là chủ tịch UBND tại 3/14 địa phương cấp huyện (Tiên Yên, Cô Tô, Hoành Bồ); bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND tại 7/14 địa phương. Ở cấp xã, bí thư kiêm chủ tịch UBND ở 96/186 địa phương (51,6%); bí thư kiêm chủ tịch HĐND ở 38/186 địa phương (20,4%). Đặc biệt, tỷ lệ bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn (bản, khu phố) đạt 99,87% (1.563/1.565); người đứng đầu cơ quan tham mưu giúp việc của cấp ủy với cơ quan chuyên môn cấp huyện đạt 100%. Tỉnh đã tiến hành hợp nhất một số cơ quan tham mưu giúp việc của cấp ủy với cơ quan chuyên môn thuộc UBND cùng cấp có chức năng, nhiệm vụ tương đồng theo nguyên tắc thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo; bổ sung thẩm quyền, tối ưu chính sách, chuẩn hóa ngạch bậc, kết hợp bầu cử và bổ nhiệm. Thí điểm thực hiện cơ quan tham mưu giúp việc chung Khối MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp huyện và cấp tỉnh. Quảng Ninh cũng là tỉnh tiên phong đi đầu trong xây dựng đề án và quyết định thành lập Trung tâm Truyền thông tỉnh trực thuộc Tỉnh uỷ - mô hình thí điểm đầu tiên của cả nước...

Tuyến đường từ Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đi qua địa bàn xã Bình Dân, Đài Xuyên sang Vạn Yên đang khẩn trương được thi công. Ảnh: Quang Minh
Tuyến đường từ Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đi qua địa bàn xã Bình Dân, Đài Xuyên sang Vạn Yên đang được khẩn trương thi công. Ảnh: Quang Minh

Quảng Ninh từ một tỉnh miền núi ven biển với nhiều khó khăn, nay vươn lên trở thành một trong 3 cực tăng trưởng của tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh và Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) liên tục tăng. Giai đoạn 2016-2018, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Quảng Ninh đạt 10,5%, riêng năm 2019 đạt 12,01%, cao nhất trong 10 năm gần đây (2009-2019), tăng trưởng cao so với mặt bằng chung của cả nước.

Cán bộ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật kiểm tra quy trình trồng rau sạch tại Công ty CP Đầu tư Song Hành (TX Quảng Yên). Ảnh: Hoàng Nga
Cán bộ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật kiểm tra quy trình trồng rau sạch tại Công ty CP Đầu tư Song Hành (TX Quảng Yên). Ảnh: Hoàng Nga

Đặc biệt, những năm gần đây, Quảng Ninh đánh dấu mốc quan trọng trong đầu tư hạ tầng, hoàn thành đưa vào sử dụng các dự án, như: Cao tốc Hạ Long - Hải Phòng và cầu Bạch Đằng; cao tốc Hạ Long - Vân Đồn; Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long…,  qua đó đã góp phần tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, liên kết vùng và kết nối với quốc tế.

Khách du lịch tàu biển tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. Ảnh: Đỗ Phương
Khách du lịch tàu biển tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. Ảnh: Thu Nguyên

Một tập thể vững mạnh tất yếu đạt hiệu quả hoạt động. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng không ngừng được nâng lên đã và đang góp phần quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Những kết quả, thành tựu mà tỉnh Quảng Ninh đạt được đã và đang góp phần xây dựng Quảng Ninh đổi mới, năng động, sáng tạo, vững bước đi lên, trở thành hạt nhân Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và của cả nước.

Nguyễn Huế

.
.
.
.
.
.
.
.