Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ hàng đầu

Thứ Hai, 03/02/2020, 07:28 [GMT+7]
.
.

90 năm qua, kể từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã không ngừng chăm lo xây dựng Đảng, bảo đảm lãnh đạo nhân dân vượt qua mọi gian nan thử thách, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Cùng với việc xây dựng và tổ chức thực hiện đường lối chính trị, Đảng ta luôn coi trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kiên quyết đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch. Đây là vấn đề có tính quy luật tất yếu của Đảng Cộng sản - Đảng của giai cấp công nhân - với tư cách Đảng cầm quyền.

Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng

Quang cảnh hội nghị Quán triệt Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh (Ảnh Thu Chung)
Quang cảnh hội nghị Quán triệt Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh ngày 28/12/2019 (Ảnh: Thu Chung)

Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, cùng với sự phát triển bùng nổ của internet, các mạng xã hội toàn cầu; những vấn đề nảy sinh từ mặt trái kinh tế thị trường, đặc biệt các thế lực thù địch, phản động ra sức chống phá ta bằng các biện pháp tinh vi, quyết liệt, trong khi đó, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng còn những mặt hạn chế, bất cập. Vì vậy, Đảng ta xác định phải tiếp tục coi xây dựng Đảng là “nhiệm vụ then chốt”, trong đó, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch chính là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Mục tiêu bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng là củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của nhân dân đối với Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng thực chất là bảo vệ Đảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng, bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định, phát triển đất nước.

Những năm vừa qua, tình hình thế giới, khu vực, trong nước và trên địa bàn tỉnh vẫn có những diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch, phản động vẫn tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta trên nhiều lĩnh vực. Mục tiêu xuyên suốt không thay đổi của chúng là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa. 

Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới đã chỉ rõ: “Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân,...”.

Năm 2020 - năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng: Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2; năm cuối của nhiệm kỳ và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; năm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân cả nước, cả tỉnh đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu do Nghị quyết Đại hội các cấp đề ra; chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đây cũng chính là thời điểm mà các thế lực thù địch, phần tử phản động tăng cường âm mưu, hoạt động chống phá, xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng ta, trong đó tập vào các lĩnh vực tư tưởng chính trị, kinh tế, pháp luật, quốc phòng, an ninh, nguyên tắc tổ chức, cán bộ, công tác nhân sự Đại hội,...

Trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và mỗi cán bộ, đảng viên

Quán triệt sâu sắc quan điểm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, những năm qua, các cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tư tưởng; tuyên truyền sâu rộng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tăng cường nhận thức, nhận diện và kịp thời đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, từng bước ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển bền vững, nổi bật là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2019 (GRDP) cao nhất trong 10 năm trở lại đây, đạt 12,01%; thu ngân sách nhà nước đạt trên 46.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt trên 34.300 tỷ đồng. Tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 6.135 USD/người/năm, gấp hơn 2 lần so với mức bình quân chung cả nước. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh hiện nay chỉ còn 0,56%. Năm thứ hai liên tiếp, Quảng Ninh tiếp tục giành vị trí thứ nhất toàn quốc trong bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); đứng đầu 63 tỉnh, thành phố về chỉ số cải cách hành chính (Par Index); nhiều công trình, dự án trọng điểm, đột phá mang tính động lực được khởi công, khánh thành, đưa vào sử dụng hiệu quả.

Thời gian tới, để chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch, phản động; giữ vững sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, tạo môi trường ổn định, đẩy mạnh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thúc đẩy sự phát triển bền vững của tỉnh Quảng Ninh trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập sâu rộng, các cấp uỷ đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục xác định rõ bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng là nội dung quan trọng hàng đầu, là công việc tự giác, thường xuyên như “soi gương, rửa mặt hằng ngày”, là bổn phận và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu. Trong đó tập trung thực hiện tốt những nội dung sau:

1. Thường xuyên, liên tục và kịp thời làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về nhiệm vụ bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức (qua các hội nghị, hội thảo, diễn đàn, tọa đàm, sinh hoạt cấp ủy, chuyên môn, chi bộ, họp tổ dân, khu phố, sinh hoạt đoàn thể, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh cơ sở,...), để những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội.

Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị Toạ đàm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên tỉnh Quảng Ninh trong tình hình mới (Ảnh Khương Vũ)

2. Gắn kết chặt chẽ nội dung bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng với thực hiện thành công mục tiêu xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, phát triển kinh tế xanh dựa trên khoa học công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao; trung tâm du lịch quốc tế, một trong những cực tăng trưởng kinh tế của miền Bắc và cả nước. Xây dựng Quảng Ninh trở thành khu vực phòng thủ vững chắc về quốc phòng - an ninh và phòng tuyến hợp tác, cạnh tranh kinh tế quốc tế. Nhiệm vụ trọng tâm trước mắt trong năm 2020 là triển khai có hiệu quả chủ đề công tác năm: “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; bảo đảm tăng trưởng kinh tế bền vững”; hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; tiếp tục khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” trong toàn Đảng bộ; tổ chức thành công đại hội và đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống; tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2 và các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh.

3. Đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên, lãnh đạo chủ chốt và cán bộ quy hoạch các cấp; thực hiện tốt các quy định của Đảng về chế độ học tập lý luận chính trị ở các Đảng bộ, nhất là Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ, Ban Tuyên giáo - Trung tâm chính trị cấp huyện. Nâng cao nhận thức; giữ vững lập trường tư tưởng, nêu cao ý thức tự giác, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong học tập nghị quyết của Đảng với phương châm 3 để: Để biết - Để làm - Để vận dụng vào thực tiễn. Thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên nhằm nâng cao nhận thức, có khả năng “tự đề kháng” trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động; ứng xử thông minh, đặc biệt nhận thức rõ về bổn phận, trách nhiệm, vị trí chủ thể trong việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

4. Cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu, Ban Chỉ đạo 35 các cấp tăng cường chỉ đạo trực tiếp và quyết liệt nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gắn với triển khai nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, Quy định 04-QĐ/TU của Tỉnh uỷ về rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với cán bộ, đảng viên. Tăng cường thông tin hai chiều, mở rộng đối thoại với nhân dân. Chủ động cung cấp, định hướng thông tin báo chí, dư luận xã hội; nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, góp phần tuyên truyền, quảng bá, lan tỏa sâu rộng về thành tựu, tiềm năng, lợi thế, thương hiệu của tỉnh. Nắm, dự báo kịp thời, linh hoạt, xử lý hài hoà các vấn đề dân tộc, tôn giáo; các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, những vấn đề nhân dân bức xúc; không để hình thành “điểm nóng”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, nhất là thời điểm trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp.

5. Huy động sức mạnh tổng hợp của các cơ quan, đơn vị, trong đó ngành Tuyên giáo giữ vai trò nòng cốt, cơ quan thông tin báo chí có vai trò chủ lực; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tăng cường phối hợp trong tuyên truyền, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có hiệu quả. Nghiên cứu xây dựng trang web của tỉnh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng làm phương tiện, công cụ đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, phản động, thông tin xấu, độc hại (Trung tâm Truyền thông tỉnh là quản trị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng nội dung; Sở Thông tin và Truyền thông quản lý), kết nối với cấp ủy các Đảng bộ trực thuộc để chia sẻ thông tin, mở rộng không gian mạng; có các tuyến bài viết chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tập trung những vấn đề “nóng” mà các thế lực thù địch thường lợi dụng xuyên tạc, chống phá. Chú trọng tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, giáo dục truyền thống, định hướng giá trị tốt đẹp của văn hoá, con người Quảng Ninh, xây dựng chuẩn mực đạo đức cho thế hệ trẻ trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Từ tư tưởng đến hành động, từ nâng cao ý thức, trách nhiệm đến tự giác thực hiện sẽ góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong điều kiện hiện nay. Đây là điều kiện tiên quyết để Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh; là một Đảng cách mạng chân chính, khoa học, Đảng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam.

Vi Ngọc Bích (Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh)

.
.
.
.
.
.
.
.