Kiểm điểm tự phê bình và phê bình cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thứ Năm, 16/01/2020, 14:58 [GMT+7]
.
.

Tiếp tục hội nghị kiểm điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 16/1, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ năm 2019.

hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ năm 2019
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ năm 2019.

Phát biểu gợi ý kiểm điểm tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, quán triệt nội dung, kế hoạch, cách làm của hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Thực hiện Hướng dẫn 21-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, đồng chí yêu cầu kiểm điểm tự phê bình và phê bình phải đảm bảo dân chủ, khách quan, mang tính xây dựng. Quá trình kiểm điểm cần phân tích những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, từ đó xác định rõ trách nhiệm theo từng lĩnh vực phụ trách của từng đồng chí, đề ra giải pháp khắc phục những hạn chế, để triển khai thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ trong năm 2020. 

Trên tinh thần nghiêm túc, dân chủ, khách quan, thẳng thắn, đi vào thực chất, hội nghị đã nghe báo cáo tự kiểm điểm cá nhân đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy và từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Báo cáo tự kiểm điểm của cá nhân các đồng chí tập trung đánh giá rõ những ưu điểm, kết quả đạt được về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong, lề lối làm việc; về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; kết quả lãnh đạo, quản lý, điều hành, trách nhiệm của cá nhân trong tham gia cùng tập thể lãnh đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức, cán bộ của địa phương, đơn vị; quan hệ phối hợp với cấp ủy, tập thể lãnh đạo, quản lý; thái độ công tâm, khách quan; việc quy tụ, đoàn kết nội bộ và sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng; ý thức đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, cơ hội, vụ lợi.

Từng đồng chí cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, làm rõ trách nhiệm cá nhân trong việc đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên; về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyền hạn và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; đồng thời, giải trình làm rõ những ý kiến mà được tổ chức, cá nhân góp ý.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung thảo luận, góp ý một cách khách quan, dân chủ và nghiêm túc đối với từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, qua đó nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, vai trò trách nhiệm của từng cá nhân đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Trước đó, ngày 11/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ năm 2019.

Thu Chung

.
.
.
.
.
.
.
.