Rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên

Thứ Hai, 11/11/2019, 11:08 [GMT+7]
.
.

Căn cứ vào các quy định của Trung ương, tỉnh Quảng Ninh đã chủ động, linh hoạt, vận dụng sáng tạo vào tình hình thực tế tại địa phương để ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết gắn với trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên trong việc tự rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy họp kỳ thứ 22
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy họp kỳ thứ 22 (ngày 3/10/2019) xem xét, thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy Trung tâm Y tế huyện Hoành Bồ.

Cụ thể, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tỉnh Quảng Ninh đã cụ thể hóa nội dung xây dựng Đảng về đạo đức thành Quy định 04-QĐ/TU ngày 7/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với cán bộ, đảng viên.

Hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đều tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập chuyên đề đạt 93,5% (năm 2018) và đạt 95,5% (năm 2019). Việc học tập, làm theo Bác được cán bộ, đảng viên cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, cụ thể gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong đó đề cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, quản lý. Hằng năm, 100% tổ chức và cán bộ, đảng viên ký nội dung và cam kết học tập, làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Quy định 04-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tỉnh Quảng Ninh nghiêm túc, cầu thị tổ chức kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; chỉ rõ khuyết điểm, giải pháp và lộ trình khắc phục ở từng cấp ủy, tổ chức đảng; chú trọng xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức khi để xảy ra sai phạm; kiểm điểm vai trò của tập thể, cá nhân gắn với kiểm điểm tự phê bình, phê bình.

Theo đó, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, đã có 85 tập thể cấp ủy cấp huyện và tương đương, 490 cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, 798 tập thể cấp ủy cơ sở đã tiến hành kiểm điểm nghiêm túc, liên hệ với 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Qua kiểm điểm, hầu hết tổ chức, cá nhân đều hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao, nhận thức đúng đắn về những biểu hiện suy thoái, dễ dẫn đến những hành vi sai phạm, qua đó đề ra những biện pháp phòng ngừa cho cá nhân, lộ trình khắc phục, sửa chữa tồn tại, hạn chế gắn với sự phân công giám sát, đánh giá của tập thể.   

Cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm HCC huyện Hải Hà luôn gương mẫu thực hiện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Người dân giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công huyện Hải Hà.

Nghiêm túc thực hiện Quy định 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư, Quy định 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị, Quy định 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm, quy chế nêu gương của cán bộ, đảng viên, tỉnh tập trung xây dựng cơ chế nêu gương gắn với cơ chế giám sát, đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý; ban hành các quy định, quy trình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; quy định về kiểm tra, giám sát kê khai tài sản, thu nhập; xây dựng quy chế, cơ chế giám sát về tham nhũng, suy thoái, trong đó chú trọng các giải pháp mang tính “tự phòng”, “tự soi”, “tự sửa” trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Thông qua việc thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương, đến nay việc thực hiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên; tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét. Cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh có ý thức hơn trong rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, tác phong, lối sống, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân; gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh; xây dựng gia đình, tổ dân, khu phố văn hóa; tích cực đấu tranh với những biểu hiện và hành vi sai trái.

Đặc biệt, nhiều vụ việc nghiêm trọng, phức tạp đã được phát hiện và tập trung chỉ đạo kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý nghiêm minh, được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ngày càng được củng cố.

Hiện nay, cả hệ thống chính trị đang tập trung chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây là dịp để cho mỗi cán bộ, đảng viên nghiêm túc “tự soi”, “tự sửa”, phấn đấu để hoàn thiện, nhất là đối với những đồng chí được xem xét, cất nhắc, lựa chọn để bầu tham gia vào cấp ủy khóa mới.

Mạnh Trường

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.