Huyện Tiên Yên: Xây dựng chính quyền phục vụ

Thứ Năm, 28/11/2019, 13:59 [GMT+7]
.
.

Từ đầu năm, huyện Tiên Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2019” gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, trọng tâm là xây dựng chính quyền vì nhân dân phục vụ.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ Hành chính công huyện Tiên Yên giải quyết TTHC cho người dân, tháng 7/2019. Ảnh: Thu Hòa (CTV)
Cán bộ Trung tâm Hành chính công huyện Tiên Yên giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: Thu Hòa (CTV)

Cụ thể hóa "Năm dân vận chính quyền", mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của huyện Tiên Yên nêu cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ nhân dân. Tại Trung tâm Hành chính công huyện, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã, hằng ngày thực hiện lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính khi có công dân đến thực hiện giao dịch. Theo kết quả công khai từ đầu năm 2019 đến nay, 100% ý kiến của người dân đánh giá hài lòng, trong đó có 75,5% ý kiến đánh giá rất hài lòng. Tỷ lệ người dân hài lòng đạt mức tuyệt đối cho thấy sự nỗ lực trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở, đặc biệt là sự chuyển biến mạnh về nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tác phong, thái độ phục vụ nhân dân.

Không chỉ đội ngũ cán bộ làm ở các bộ phận thường xuyên tiếp xúc với nhân dân, bằng tinh thần trọng dân, gần dân, lắng nghe nhân dân, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, nhất là ở cơ sở thường xuyên bám sát địa bàn, chủ động lắng nghe, đối thoại và giải quyết thấu đáo những vấn đề phát sinh trong thực tiễn cuộc sống của nhân dân. Việc làm này đã thu được những kết quả tích cực: Nhân dân gần gũi hơn với cán bộ, đảng viên, từ đó tích cực tham gia đóng góp ý kiến về nhiều vấn đề liên quan đến đời sống kinh tế - xã hội trên địa bàn; kịp thời phản ánh về thái độ, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở, giúp chính quyền địa phương kịp thời chấn chỉnh khi có biểu hiện tiêu cực trong thực thi công vụ.

Thông qua những ý kiến đóng góp của nhân dân, cấp ủy, chính quyền huyện đã tập trung triển khai có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo toàn diện, trọng tâm, góp phần xây dựng nền hành chính kiến tạo, chuyên nghiệp, hiệu quả, nâng cao chất lượng thực thi công vụ và cung cấp dịch vụ công, hỗ trợ, phục vụ tốt nhất cho các nhu cầu hành chính của nhân dân. Đến nay, huyện đã hoàn thành chuẩn hóa theo TCCL 9001:2015 đối với 303 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp huyện; triển khai xây dựng, chuẩn hóa quy trình 99 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã và duy trì nguyên tắc "4 tại chỗ". Tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng và trước hạn tại Trung tâm Hành chính công huyện đạt trên 90%; tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã đạt 99,97%.

Thu Chung

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.