Giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên: Đổi mới, chất lượng, hiệu quả

Thứ Sáu, 06/09/2019, 07:39 [GMT+7]
.
.

Giáo dục chính trị, tư tưởng là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của công tác này, thời gian qua Tỉnh ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, bồi dưỡng lý luận chính trị, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kiến thức khoa học kỹ thuật, giáo dục truyền thống, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Mô hình tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác lý luận từ tỉnh đến cơ sở được thường xuyên củng cố kiện toàn. Tỉnh đã thực hiện nhất thể hóa chức danh trưởng, phó ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị ở 14/14 huyện, thị xã, thành phố. Cùng với đó, tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên giảng dạy lý luận chính trị thông qua việc bố trí giảng viên đi thực tiễn ở cơ sở giảng dạy, trải nghiệm; tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát của các đoàn thể chính trị - xã hội để gắn kết lý luận với thực tiễn; thường xuyên tham dự các kỳ hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh.

Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề “Quản lý và phát triển dịch vụ” cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt.
Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ bồi dưỡng chuyên đề “Quản lý và phát triển dịch vụ” cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt, tháng 8/2019.

Đến nay, cơ bản đội ngũ giảng viên đã đáp ứng được tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị, chuyên môn theo quy định. Điển hình như Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ có 72 giảng viên, trong đó có 2 tiến sĩ, 50 thạc sĩ, 24 đại học; 14/14 trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện có 280 giảng viên lý luận chính trị, 100% có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, 92,8% có trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân...

Đặc biệt, để nâng cao chất lượng, đảm bảo thực chất, việc thực hiện kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề về công tác đào tạo, bồi dưỡng của trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện được tiến hành thường xuyên, theo định kỳ hoặc đột xuất hằng năm. Qua đó, góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong học tập lý luận chính trị, chất lượng các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và bồi dưỡng đảng viên mới được chú trọng. Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ chuyên môn các cấp; bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã; bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ bí thư cấp ủy và cấp ủy viên cơ sở, bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, khu phố, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội được quan tâm. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp tỉnh đã đào tạo, bồi dưỡng cho trên 57.000 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; có trên 900 cán bộ, đảng viên tham gia đào tạo cao cấp lý luận chính trị; 62 lớp trung cấp lý luận chính trị với 5.248 học viên và hàng trăm lớp khác. Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh tổ chức trên 2.000 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho gần 220.000 học viên...

Công tác tuyên truyền, nắm bắt, định hướng thông tin báo chí, dư luận, mạng xã hội được chủ động thông qua họp báo thường kỳ, hội nghị giao ban báo chí hằng tháng, hội nghị thông tin báo chí hằng tuần. Tỉnh duy trì hợp tác truyền thông với hơn 30 cơ quan báo chí; dự báo sớm tình hình, chủ động lực lượng, thông tin phản ứng tích cực đối với những vấn đề tiêu cực, bất ổn. Quảng Ninh là địa phương đầu tiên trong cả nước chủ động đề xuất đề án và được Ban Bí thư đồng ý chủ trương thành lập Trung tâm Truyền thông tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy, trên cơ sở hợp nhất các cơ quan thông tin, báo chí của tỉnh. Trung tâm Truyền thông tỉnh được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2019 theo mô hình "Tòa soạn hội tụ" ứng dụng công nghệ thông tin, tích hợp truyền thông đa phương tiện, sản xuất sản phẩm báo chí đa loại hình với tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tăng cường tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe kiến nghị, nắm diễn biến tư tưởng dư luận xã hội, quan tâm giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân. Hệ thống thông tin truyền thông, báo chí, xuất bản; mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội, cộng tác viên văn hóa - văn nghệ các cấp phát triển rộng khắp với 6.145 người; duy trì thường xuyên hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh hằng tháng; hội nghị báo cáo viên cấp huyện hằng quý (hoặc hằng tháng). Số lượng báo, tạp chí phát hành (Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Tạp chí Xây dựng Đảng, Báo Quảng Ninh) đứng trong nhóm 5 địa phương cao nhất cả nước; hằng tháng phát hành 9.100 cuốn thông tin sinh hoạt chi bộ của Tỉnh ủy, phục vụ sinh hoạt chi bộ và công tác tư tưởng...

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 8/2019.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh tháng 8/2019. Ảnh: Ngọc Ánh

Công tác đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống “Diễn biến hòa bình” trong lĩnh vực tư tưởng - văn hóa được đẩy mạnh. Hoạt động của Ban Chỉ đạo 94, nhóm chống quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được duy trì và phát huy hiệu quả; dự báo sớm tình hình và chủ động trong định hướng thông tin. Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 24-CT/TU về tăng cường công tác đảm bảo an ninh tư tưởng - văn hóa trong tình hình mới; xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW (ngày 22/10/2018) của Bộ Chính trị; thành lập Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, trên cơ sở hợp nhất các Ban Chỉ đạo 94, 609, 213 của tỉnh. Hoạt động đấu tranh, phản bác thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội được tăng cường, tiếp tục khẳng định và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Kịp thời phát hiện và xử lý, giải quyết hiệu quả những vấn đề vướng mắc, bất cập, dư luận quan tâm, tạo sự đồng thuận trong xã hội, không để hình thành “điểm nóng” ở cơ sở; không để các thế lực thù địch lợi dụng tuyên truyền, xuyên tạc, kích động, gây hoang mang trong xã hội.

Với nhiều cố gắng, nỗ lực, công tác giáo dục lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh những năm qua đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của tỉnh, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hoài Anh

.
.
.
.
.
.
.
.