HĐND TP Móng Cái: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động

Thứ Sáu, 09/08/2019, 10:13 [GMT+7]
.
.

Trong những tháng đầu năm nay, HĐND TP Móng Cái luôn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tích cực nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của thành phố.

Thường trực HĐND thành phố Móng Cái tham gia đoàn
Thường trực HĐND TP Móng Cái tham gia đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn, giám sát về công tác đầu tư và giải quyết kiến nghị cử tri trên địa bàn thành phố vào ngày 30/5/2019.  

Trong 6 tháng đầu năm nay, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song kinh tế - xã hội của thành phố đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Một số chỉ tiêu chủ yếu tăng so với cùng kỳ, như: Kim ngạch XNK tăng 47%; tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 18%; tổng lượng khách du lịch đến Móng Cái tăng 4,5%... Tổng thu ngân sách nhà nước, phần thu nội địa từ thuế, phí đạt tiến độ kế hoạch tỉnh giao; chủ đề công tác năm gắn với các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh được triển khai nghiêm túc ở các cấp, các ngành, góp phần thúc đẩy khu vực dịch vụ có bước phát triển đột phá; công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, chỉnh trang đô thị, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công một số dự án, công trình trọng điểm được tập trung chỉ đạo quyết liệt, đạt kết quả tích cực.

Có được kết quả trên phải kể đến việc thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ theo luật định của HĐND thành phố. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, Thường trực HĐND TP Móng Cái đã ban hành các văn bản, nghị quyết, thông báo kết luận, công văn để thực hiện các nhiệm vụ, nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Thành ủy Móng Cái.

Ông Hoàng Văn Thư, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Móng Cái, cho biết: Trên cơ sở Nghị quyết của HĐND thành phố “Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019” và Chương trình số 360/CTr-HĐND ngày 28/12/2018 về “Chương trình công tác năm 2019 của Thường trực HĐND, các Ban HĐND thành phố Móng Cái khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021”, HĐND thành phố đã chỉ đạo các Ban HĐND thành phố, HĐND các xã, phường xây dựng chương trình công tác năm để tổ chức thực hiện, đảm bảo các nhiệm vụ đề ra. HĐND thành phố đã tập trung thực hiện tốt các kỳ họp của HĐND trên tinh thần đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND; thực hiện có hiệu quả các hoạt động giám sát, nhất là các hoạt động giám sát chuyên đề theo chương trình, kế hoạch đã đề ra; đổi mới, nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri, thực hiện tốt hoạt động tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm nay, HĐND TP Móng Cái đã chỉ đạo tổ chức 2 kỳ họp bất thường để kiện toàn các chức danh cán bộ chủ chốt của UBND thành phố; thông qua Đề án giao đất, giao rừng, cho thuê đất, thuê rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích có rừng tự nhiên và rừng trồng bằng nguồn vốn ngân sách mà UBND thành phố đã nhận bàn giao từ các đơn vị cho các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư gắn với việc lập hồ sơ quản lý rừng tại 4 xã Hải Sơn, Bắc Sơn, Vĩnh Trung, Vĩnh Thực; thông qua điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của TP Móng Cái.

Thường trực HĐND thành phố đã tổ chức 5 hội nghị chuyên đề liên quan đến các vấn để phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, trên cơ sở đó thông báo yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, các xã, phường triển khai thực hiện, báo cáo kết quả theo quy định. Thường trực HĐND và các Ban HĐND TP Móng Cái đã thực hiện 3 cuộc giám sát chuyên đề và duy trì tốt các hoạt động giám sát thường xuyên theo luật định. Cùng với đó, Thường trực HĐND TP Móng Cái cũng đã tham gia các cuộc giám sát, khảo sát do HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh tổ chức, trong đó có tham gia Hội nghị phiên giải trình về kết quả thực hiện Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 7/12/2016 của HĐND tỉnh “V/v ban hành chính sách khuyến khích phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2017-2020” do HĐND tỉnh tổ chức; tham gia khảo sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách tỉnh, ngân sách thành phố giai đoạn 2016-2020; công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường; tình hình, kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh trên địa bàn thành phố.

Trong 6 tháng đầu năm, Thường trực HĐND TP Móng Cái đã xem xét, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết 5 đơn kiến nghị, khiếu nại của công dân theo quy định của pháp luật. HĐND TP Móng Cái cũng luôn chú trọng đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri thông qua việc chỉ đạo, định hướng mở rộng thành phần, đối tượng cử tri, tiếp xúc trực tiếp tại các thôn, bản, khu phố; tăng thời lượng đối thoại với cử tri.

Các đại biểu HĐND thành phố Móng Cái khóa XX
Các đại biểu HĐND TP Móng Cái khóa XX thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu tại Kỳ họp thứ 11.

Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu trong những tháng cuối năm, HĐND TP Móng Cái đã tập trung cho những giải pháp trọng tâm, trong đó tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra trong Chương trình hoạt động năm 2019; tiếp tục đổi mới và nêu cao vai trò, hiệu quả hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban, tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND thành phố. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND; chỉ đạo triển khai hiệu quả, đảm bảo tiến độ các nội dung giám sát chuyên đề theo chương trình, kế hoạch đã đề ra; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri; thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở.

Hữu Việt

Tin liên quan

 

.
.
.
.
.
.
.
.