TP Uông Bí: Đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng

Thứ Hai, 22/07/2019, 07:54 [GMT+7]
.
.

Công tác phòng chống tham nhũng (PCTN), thực hành tiết kiệm chống lãng phí luôn được TP Uông Bí coi là nhiệm vụ quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội và ổn định chính trị. Chính vì thế, thành phố đã đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Qua đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính. Đồng thời, xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về PCTN trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

Đoàn kiểm tra của BTV Tỉnh ủy do đồng chí Vũ Xuân Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thành ủy Uông Bí để công bố quyết định và kế hoạch kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện phòng, chống tham nhũng (PCTN), thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Đoàn kiểm tra của BTV Tỉnh ủy công bố quyết định và kế hoạch kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại TP Uông Bí. Ảnh: Thu Chung

TP Uông Bí đã chỉ đạo các đơn vị từ thành phố đến cơ sở nghiêm túc phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí"; Kết luận Hội nghị Trung ương 5 (Kết luận 21); Chương trình hành động số 08-CTr/TU (ngày 20/11/2006) của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X)… Cấp ủy, chính quyền thành phố và các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt nội dung các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố tăng cường tuyên truyền các nội dung của Luật PCTN, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành...

Việc phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN được thực hiện thường xuyên và bằng nhiều hình thức, như: Tổ chức hội nghị tập huấn, thực hiện tuyên truyền lồng ghép trong các hội nghị; tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh của thành phố và các thôn, khu… Hội đồng cũng phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban MTTQ cùng cấp và các tổ chức đoàn thể trong vận động, tuyên truyền giáo dục các đoàn viên, hội viên chấp hành đúng pháp luật về PCTN.

Đặc biệt, thành phố đã gắn tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp PCTN, lãng phí với tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Qua đó, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Riêng năm 2018, các cấp, ngành trên địa bàn thành phố đã tổ chức 415 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật với hơn 55.145 lượt người tham dự, đã phát hơn 78.540 bản tài liệu phổ biến pháp luật về PCTN. Hằng năm, thành phố đều phối hợp với Thanh tra tỉnh tổ chức các hội nghị tuyên truyền Luật PCTN và tập huấn hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về kê khai, công khai minh bạch tài sản, thu nhập. Qua công tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của đội ngũ CB,CC, VC và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố.

Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, TP Uông Bí tích cực triển khai các nhóm giải pháp để phòng ngừa tham nhũng, như: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; tăng cường công khai, minh bạch các chế độ định mức, tiêu chuẩn, nhất là trên một số lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực như đầu tư, tài chính, ngân hàng, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, công tác cán bộ, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính. Đặc biệt, HĐND thành phố phát huy vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương trong công tác PCTN, quan tâm xây dựng nghị quyết giám sát hằng năm của HĐND, tập trung vào các lĩnh vực về đất đai, bộ máy biên chế, chính sách xã hội... Từ năm 2016-2018, HĐND thành phố đã triển khai 5 cuộc giám sát, qua giám sát không phát hiện hành vi tham nhũng.

MTTQ và các đoàn thể thành phố nâng cao năng lực tham gia góp ý, phản biện xã hội, tích cực thực hiện các chương trình giám sát, chú trọng những nội dung, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, gây sách nhiễu, phiền hà đối với người dân. Đồng thời, nâng cao chất lượng hoạt động của các ban thanh tra nhân dân, phát huy vai trò của các ban giám sát đầu tư cộng đồng, phát hiện, đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, sai phạm ngay từ cơ sở.

Hà Chi

.
.
.
.
.
.
.
.