Phát huy quyền làm chủ của nhân dân

Thứ Năm, 13/06/2019, 11:14 [GMT+7]
.
.

Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở là mục tiêu và động lực quan trọng trong chiến lược xây dựng và phát triển Quảng Ninh nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên mọi lĩnh vực. Đây cũng là động lực để người dân tích cực tham gia vào các hoạt động quản lý xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp thúc đẩy tỉnh ngày càng phát triển.

Xác định rõ tầm quan trọng đó, ngay từ đầu năm, chỉ đạo về thực hiện nhiệm vụ này, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh, đã nhấn mạnh: Năm 2019 việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở cần lựa chọn khâu đột phá là tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC). Đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp; tiếp tục tập trung xây dựng bộ máy tinh gọn, cải cách thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu... Đặc biệt, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc giám sát, nhất là giám sát đột xuất, không báo trước; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quy chế dân chủ gắn với kỷ cương, quy định, tránh tình trạng lợi dụng dân chủ gây mất an toàn trật tự xã hội...

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với TP Móng Cái tổ chức hội nghị triển khai công tác lấy ý kiến đánh giá của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới.
 Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với TP Móng Cái tổ chức lấy ý kiến đánh giá của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới (tháng 5/2019). Ảnh: Hoàng Giang

Trên tinh thần chỉ đạo đó, cấp uỷ các cấp đã chú trọng lãnh đạo việc thực hiện quy chế dân chủ, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo sát với tình hình thực tế. Cụ thể như Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh, ngay từ đầu năm đã xây dựng chương trình công tác, trong đó giao nhiệm vụ, thời gian triển khai cụ thể cho các ngành thành viên, gắn với chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; đồng thời quan tâm bổ sung kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ tỉnh. Cấp uỷ các địa phương đã ban hành quy chế đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ với nhân dân. Đồng thời nghiêm túc thực hiện công khai các dự án, công trình đầu tư; những chủ trương, chính sách an sinh xã hội; quy định, trình tự giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến nhân dân với các hình thức đa dạng. Ngoài ra, các cấp uỷ địa phương cũng đã duy trì chế độ giao ban định kỳ hàng tháng với đội ngũ bí thư chi bộ; trưởng ban công tác mặt trận; trưởng thôn, khu. Thông qua đó, nhiều vấn đề bức xúc của nhân dân đã được giải quyết, góp phần giảm các vụ khiếu nại, tố cáo trong nhân dân, tạo đồng thuận trong xã hội, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của địa phương.

Tỉnh cũng chú trọng công tác thanh, kiểm tra, giám sát, nắm tình hình, nhất là những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, kịp thời phát hiện những bức xúc, kiến nghị chính đáng, chỉ đạo giải quyết ngay từ cơ sở. Ngay từ đầu năm, Tỉnh ủy xây dựng chương trình thanh, kiểm tra, giám sát chung, thực hiện nghiêm việc xử lý trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm liên đới đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra việc CB,CC,VC thuộc quyền quản lý trực tiếp có hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp. Trong đó, thực hiện giám sát thường xuyên, liên tục, đột xuất, không báo trước đối với trung tâm hành chính công, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã, giám sát việc thực thi nhiệm vụ của CB,CC. Riêng các vấn đề có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của CB,CC cũng được nhiều cơ quan công khai, tổ chức lấy ý kiến của CB,CC. Nhiều đơn vị đã quy định cụ thể, rõ ràng và thường xuyên bổ sung những quy định liên quan đến chế độ, chính sách cán bộ theo quy định của Đảng và Nhà nước, như việc mua sắm tài sản công; công khai tài chính; tuyển dụng lao động, công chức... đã giúp thủ trưởng cơ quan lãnh đạo, điều hành dân chủ hơn.

Đối với các doanh nghiệp nhà nước và công ty cổ phần chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước đã ngày càng quan tâm phát huy quyền dân chủ của người lao động. Các nội dung liên quan đến nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của đơn vị, chế độ, chính sách, quyền lợi người lao động... được công khai phổ biến, lấy ý kiến của người lao động. Hầu hết các doanh nghiệp đã có ban thanh tra nhân dân, giúp cấp uỷ, ban giám đốc giải quyết được nhiều vấn đề liên quan đến người lao động. Đại hội công nhân viên chức, một hình thức phát huy dân chủ quan trọng, được đa số các doanh nghiệp tổ chức định kỳ hằng năm. Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực góp phần bảo vệ lợi ích chính đáng của người lao động, đồng thời giúp người lao động nhận thức rõ hơn trách nhiệm và quyền lợi của mình đối với Nhà nước và doanh nghiệp, tích cực tham gia phong trào thi đua, góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Song song với các hoạt động trên, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở cũng luôn được các cấp, ngành quan tâm chỉ đạo triển khai. Đặc biệt, các ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã từng bước phát huy hiệu quả trong công tác thanh tra, giám sát các công trình, dự án, tiếp công dân. Qua đó, đã kịp thời kiến nghị với nhà đầu tư, các cơ quan có thẩm quyền giải quyết các sai phạm. Các đơn vị như Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã tập trung giám sát vào những vấn đề thiết yếu, nhiệm vụ trọng tâm của cấp uỷ, chính quyền để nâng cao hiệu quả công tác, chấn chỉnh sai phạm, ngăn ngừa tiêu cực; tăng cường hoạt động giám sát thông qua hình thức tổ chức hội nghị chất vấn, chất vấn tại các kỳ họp HĐND tỉnh để giải trình công khai và trả lời chất vấn làm rõ những vấn đề đại biểu HĐND, cử tri quan tâm...

Với các giải pháp quyết liệt, cụ thể, việc thực hiện quy chế dân chủ trên địa bàn tỉnh đã từng bước đi vào cuộc sống. Qua đó, đã phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo của nhân dân, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Hoài Anh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.