Phòng, chống tham nhũng, lãng phí: Những kết quả tích cực

Thứ Bảy, 25/05/2019, 09:20 [GMT+7]
.
.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, tổ chức quán triệt, ban hành nhiều văn bản, chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng. Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng bộ tỉnh, công tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh đã đạt những kết quả tích cực.

Để thực hiện các giải pháp đã đề ra, cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục bám sát chỉ đạo của T.Ư, của tỉnh về phòng, chống tham nhũng, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4  (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tổ chức thực hiện tốt, hiệu quả Nghị quyết Hội nghị T.Ư 6 (khóa XII), Nghị quyết số 19-NQ/TU của Tỉnh ủy; trong đó nhấn mạnh nội dung kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, đổi mới công tác tổ chức cán bộ và công tác kiểm tra, giám sát; vận hành tốt, hoàn thiện các mô hình hợp nhất cơ quan Kiểm tra - Thanh tra, Tổ chức - Nội vụ, cơ quan giúp việc dùng chung khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh, cấp huyện.

Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu đề xuất, hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách quản lý kinh tế; thực hiện nhất quán các chủ trương quản lý chặt chẽ đầu tư công, tránh dàn trải; giảm đầu mối quản lý dự án đầu tư; tạo thông thoáng tối đa cho doanh nghiệp tiếp cận đất đai nhưng kiên quyết xử lý vi phạm, thu hồi dự án “treo”; tiết kiệm chi, chống thất thu ngân sách; thực hiện tốt các mô hình đối tác công - tư. Tỉnh quyết liệt chỉ đạo, cải thiện các tiêu chí về minh bạch, chi phí không chính thức..., qua đó nâng điểm, giữ vững vị trí đứng đầu cả nước về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Cán bộ Trung tâm HCC TX Đông Triều phát phiếu khảo sát sự hài lòng của người dân.
Cán bộ Trung tâm Hành chính công TX Đông Triều phát phiếu khảo sát sự hài lòng của người dân. Ảnh: Nguyễn Thanh

Trong năm 2018, cơ quan thanh tra các cấp trong tỉnh đã tổ chức thanh, kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; trong đó, có 150 cuộc thanh tra liên quan đến vấn đề kinh tế - xã hội, 20 cuộc thanh tra trách nhiệm tại 55 đơn vị. Qua đó, kiến nghị các đơn vị khắc phục một số tồn tại, hạn chế... Cùng với đó, thanh tra các sở đã thành lập 553 đoàn thanh tra, kiểm tra, tiến hành 5.506 cuộc thanh tra, kiểm tra độc lập trên các lĩnh vực; qua đó phát hiện, xử phạt hành chính đối với 6.554 cá nhân, 127 tổ chức với số tiền gần 17,7 tỷ đồng.

Trong công tác cán bộ, tỉnh chủ động chuẩn bị tốt cho việc chuyển giao thế hệ cán bộ chủ chốt và phục vụ đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; không quy hoạch, đề bạt những đồng chí còn để địa phương, ngành, đơn vị xảy ra tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, hoặc bản thân thực hiện chưa tốt trách nhiệm nêu gương trong công tác phòng, chống tham nhũng. Các ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc thi tuyển cán bộ lãnh đạo theo Quy định số 02-QĐ/TU của Tỉnh ủy; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cả về năng lực và phẩm chất đạo đức.

Tỉnh tăng cường thanh, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tổ chức cán bộ và thực hiện công vụ, công chức, nhất là việc thực hiện các điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ; thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử, những việc cán bộ, công chức không được làm, trách nhiệm giải trình, việc thực thi công vụ; tăng thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác cán bộ dưới quyền để kiểm điểm, xác minh, kết luận khi có dấu hiệu tham nhũng; khắc phục những hạn chế của việc chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng.

Song song với đó, tỉnh đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thiện các quy định xây dựng nền công vụ minh bạch, liêm chính, phục vụ; thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế, đồng bộ với cải cách chế độ công vụ, cơ cấu lại đội ngũ CB,CC,VC. Đồng thời tiếp tục triển khai thí điểm hợp nhất một số cơ quan có chức năng, nhiệm vụ tương đồng giữa cấp ủy và chính quyền ở cấp huyện; rà soát, tách dịch vụ công ra khỏi chức năng quản lý nhà nước; tiếp tục đẩy mạnh rà soát, sắp xếp lại các đầu mối đối với các đơn vị tương đồng nhiệm vụ để có bộ máy gọn nhẹ...

Để công tác phòng, chống tham nhũng đạt hiệu quả cao, thực chất, Tỉnh ủy tích cực chỉ đạo các đơn vị liên quan, ngành chức năng quan tâm giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; chú trọng xem xét, giải quyết kịp thời những thông tin phản ánh về tham nhũng, tố cáo; thực hiện tốt công tác bảo vệ người tố cáo, người làm chứng trong tố giác và phát hiện tham nhũng; mở rộng dân chủ, phát huy sức mạnh của toàn hệ thống chính trị trong việc phát hiện hành vi tham nhũng; nâng cao chất lượng hoạt động các cơ quan giám sát, kiểm tra, thanh tra...

Công tác thanh, kiểm tra năm 2019 dù giảm về số lượng, nhưng tỉnh đặt yêu cầu rất cao và chi tiết cho nội dung này, để vừa giảm sự chồng chéo, nhưng phải đảm bảo chất lượng, kịp thời điều chỉnh, xử lý các vi phạm xảy ra. Quý I/2019, các cơ quan kiểm tra, giám sát, thanh tra đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 2,45 tỷ đồng; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm và xử lý theo quy định đối với 38 tập thể, 12 cá nhân; kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính 1.236 cá nhân và 5 tổ chức với số tiền 2,14 tỷ đồng.

Hoài Anh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.