Quảng Ninh không ngừng hoàn thiện hệ thống chính trị

Thứ Sáu, 29/03/2019, 08:38 [GMT+7]
.
.

Trong 10 năm qua, việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa được Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh tiến hành đồng bộ gắn với đổi mới hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời tích cực cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân.

Cụ thể hóa các chỉ đạo, nghị quyết của Trung ương, thời gian qua, Quảng Ninh đã có nhiều chủ trương, nghị quyết, chính sách, cơ chế về xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và chỉ đạo thực hiện. Nhờ đó, tổ chức Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từng bước được sắp xếp, kiện toàn; chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các tổ chức trong hệ thống chính trị được phân định, điều chỉnh hợp lý hơn; đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy 4 tỉnh: Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc đã phối hợp tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác năm 2019
Ban Thường vụ Tỉnh ủy 4 tỉnh: Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc trao đổi kinh nghiệm công tác năm 2019. Ảnh: Nguyễn Thanh

Tỉnh đã và đang tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai Nghị quyết 19-NQ/TU, Đề án 25, Kết luận số 38-KL/TU, Chương trình hành động số 21-CTr/TU, Nghị quyết 18-NQ/TW về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Nghị quyết 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Trong đó, tiếp tục sắp xếp, kiện toàn, tinh giản tổ chức bộ máy theo hướng giảm những tổ chức, đơn vị có trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ, ít hiệu quả hoặc chưa phù hợp về mô hình quản lý; cơ cấu tổ chức, đảm bảo phù hợp với thực tiễn, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Đồng thời, thành lập mới, chuyển đổi mô hình quản lý đối với những cơ quan, đơn vị cần thiết cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, địa phương.

Cũng trong thời gian qua, Quảng Ninh đã chủ động, quyết tâm triển khai thực hiện các đột phá chiến lược về thiết chế, thể chế tổ chức, bộ máy; xây dựng những mô hình tổ chức mới. Điển hình như: Chính quyền điện tử; mô hình Trung tâm hành chính công tiến tới xây dựng chính quyền số; xây dựng Đề án Khu kinh tế Vân Đồn hướng tới là Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; triển khai mô hình hợp nhất cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy với cơ quan chuyên môn thuộc UBND có chức năng, nhiệm vụ tương đồng ở cấp huyện; mô hình cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc chung Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện… Đây chính là những tiền đề cho việc tiếp tục nghiên cứu, phát triển những mô hình mới với quy mô, hình thức vận hành tối ưu hơn so với mô hình cũ, phá vỡ nếp nghĩ theo cơ chế cũ; trên cơ sở làm thí điểm, rút kinh nghiệm để triển khai rộng hơn.

Cùng với những nội dung trên, việc cơ cấu lại tổ chức bộ máy chính quyền cũng đã và đang được tỉnh bố trí, sắp xếp lại một bước, theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Bộ máy chính quyền các cấp ngày càng tiệm cận gần hơn đến các nguyên tắc "Dân chủ và pháp quyền xã hội chủ nghĩa"; tính chất phục vụ nhân dân và hiệu quả hoạt động của hệ thống cơ quan nhà nước được nâng lên rõ rệt.

Trong công tác cải cách hành chính, Quảng Ninh cũng tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp. Đặc biệt là xây dựng chính quyền điện tử, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính được các cấp, các ngành triển khai quyết liệt theo hướng giảm thủ tục, giảm thời gian, giảm chi phí cho nhà đầu tư và nhân dân; nâng tỷ lệ thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Quảng Ninh là tỉnh đi đầu thành lập Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện trực thuộc UBND cùng cấp thực hiện đủ 4 bước: Tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả. Đến nay, tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hạn tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh đạt 98,2%, cấp huyện đạt 97,8%; hiện đã có 183/186 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã được đầu tư đồng bộ; đưa 239 điểm cầu trực tuyến đến cấp xã vào sử dụng. Tỷ lệ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh và cấp huyện đạt trên 98%.  

Mô hình, cách làm của Quảng Ninh được Trung ương đánh giá cao và nhiều địa phương trên cả nước đến nghiên cứu, học tập kinh nghiệm. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng các chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX); chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI). Năm 2017, Quảng Ninh vươn lên vị trí dẫn đầu cả nước về chỉ số PAR INDEX, hai năm gần đây, giành vị trí dẫn đầu toàn quốc trong bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); chỉ số SIPAS đứng thứ 5 cả nước; chỉ số PAPI tăng 30 bậc (30/63 tỉnh thành). Tỉnh đạt giải thưởng ASOCIO 2018 dành cho chính quyền số xuất sắc do Tổ chức Công nghiệp Điện toán Châu Á - Châu Đại Dương (ASOCIO) trao thưởng.

Hoài Anh

.
.
.
.
.
.
.
.