Việc mới, việc khó - Quảng Ninh tiên phong

Thứ Bảy, 02/02/2019, 11:08 [GMT+7]
.
.

Việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu mối và tinh giản biên chế theo các Nghị quyết 18 và Nghị quyết 19, Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) đang được triển khai sâu rộng tại Quảng Ninh với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, hiệu quả. Đặc biệt, Quảng Ninh đã thực hiện nhiều cách làm sáng tạo trong sắp xếp bộ máy và tinh giản biên chế.

Chủ động thực hiện việc mới, việc khó

Trước khi có các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), Quảng Ninh đã tiên phong cả nước về sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu mối và tinh giản biên chế. Đến năm 2018, việc triển khai 2 Nghị quyết số 18, 19 của Trung ương đã tiếp thêm động lực cho tỉnh triển khai những mô hình, cách làm mới. Điển hình là việc hợp nhất Cơ quan UBKT với Thanh tra cấp huyện 14/14 địa phương thành Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra cấp huyện. Việc hợp nhất đã giúp cho quy trình, thời gian kiểm tra, thanh tra đối với một đơn vị nay đã rút xuống một nửa, sai phạm của tập thể và cá nhân nếu có sẽ được kết luận ngay trong 1 buổi làm việc, thay vì 2 buổi làm việc riêng biệt của 2 cơ quan như trước kia. Trong triển khai thực hiện nhiệm vụ đã có sự chuyển biến tích cực, các đoàn kiểm tra, giám sát của Đảng đã trưng dụng cán bộ thanh tra tham gia và ngược lại trưng dụng cán bộ kiểm tra tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra. Việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ đảm bảo kết hợp chặt chẽ, đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của chính quyền, đảm bảo sử dụng linh hoạt, gắn kết, kế thừa kết quả kiểm tra, giám sát, thanh tra, đồng bộ xử lý kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên vi phạm.

Đoàn công tác của Trung ương tới thăm Cơ quan tham mưu giúp việc chung MTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh Quảng Ninh.
Đoàn công tác của Trung ương do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, tới thăm Khối MTTQ và các đoàn thể CT-XH TP Móng Cái.

Đồng chí Trần Đức Lâm, Bí thư Thành ủy Hạ Long, cho biết: Việc hợp nhất cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy với cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện có chức năng, nhiệm vụ tương trợ đã giúp cho bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn. Cùng với việc giảm quy trình, thời gian thực hiện công vụ, việc hợp nhất các cơ quan cũng giúp giảm vị trí lãnh đạo, giảm biên chế, giảm chi thường xuyên. Tuy nhiên, "cái được" lớn hơn của Quảng Ninh là hiệu quả làm việc của cả bộ máy, hệ thống chính trị đã nâng lên, chức năng, nhiệm vụ, sự phối hợp của các đơn vị đã được thống nhất, không còn chồng chéo, “dẫm chân” lên nhau. Đó cũng là động lực để Quảng Ninh tiếp tục tiên phong trong việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ.

Tỉnh đã tập trung triển khai Nghị quyết 19-NQ/TU ngày 3/3/2015, Đề án 25, Kết luận số 38-KL/TU ngày 25/1/2017 và Chương trình hành động số 21-CTr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII). Trong đó, sắp xếp, kiện toàn, tinh giản tổ chức bộ máy theo hướng giảm những tổ chức, đơn vị có sự trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ, ít hiệu quả hoặc chưa phù hợp về mô hình quản lý, cơ cấu tổ chức; bảo đảm phù hợp với thực tiễn, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Đồng thời, thành lập mới, chuyển đổi mô hình quản lý đối với những cơ quan, đơn vị cần thiết cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, địa phương; thành lập cơ quan tham mưu giúp việc chung Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh và 14/14 địa phương cấp huyện; quyết định phê duyệt Đề án và hợp nhất Ban Tổ chức với Phòng Nội vụ 13/14 địa phương và Cơ quan UBKT với Thanh tra cấp huyện 14/14 địa phương; thực hiện bí thư kiêm trưởng thôn đạt 98,53%.

Cùng với đó, tỉnh cũng triển khai Đề án sáp nhập 3 Văn phòng UBND, HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh; thành lập Trung tâm Truyền thông tỉnh trên cơ sở hợp nhất 4 cơ quan thông tin, báo chí của tỉnh là Báo Quảng Ninh, Đài PTTH Quảng Ninh, Cổng Thông tin điện tử thuộc Văn phòng UBND tỉnh, Báo Hạ Long (thuộc Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh). Sáp nhập Đảng bộ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy về Đảng bộ Công an tỉnh. Thành lập Đảng bộ Cục Thuế tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy để nâng cao vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thống nhất quan điểm, ý chí

Những năm qua, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã phát huy vai trò, tính chủ động, sáng tạo của các cấp ủy đảng, trách nhiệm của mỗi cá nhân, nhất là trách nhiệm người đứng đầu trong việc đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế. Tỉnh đã xây dựng và triển khai các nghị quyết, chương trình nhằm thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế với quyết tâm, nỗ lực cao. Nhờ đó, tổ chức bộ máy của các cơ quan đảng, chính quyền của tỉnh giảm nhiều đầu mối, bước đầu tránh được chồng chéo. Các cơ quan cùng hoặc tương đồng về chức năng, nhiệm vụ được sáp nhập theo hướng một chức năng, nhiệm vụ chỉ có một người hoặc một đơn vị chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm. Thông qua các giải pháp thiết thực, hiệu quả, đến nay, toàn tỉnh đã giảm 4 đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; 107 phòng, đơn vị, đầu mối trực thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các địa phương. Đổi mới về cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, rà soát, đánh giá kết quả hoạt động để phân loại, giao quyền tự chủ gắn với nâng mức tự chủ. Năm 2018, thực hiện tự chủ kinh phí chi thường xuyên là 159 đơn vị, tăng 79 đơn vị so với năm 2017, chiếm 19,1% tổng số đơn vị sự nghiệp toàn tỉnh.

Thị xã Quảng Yên công bố quyết định hợp nhất Ban Tổ chức Thị ủy với Phòng nội vụ thành Cơ quan Tổ chức - Nội vụ thị xã.
TX Quảng Yên công bố quyết định hợp nhất Ban Tổ chức Thị ủy với Phòng Nội vụ thành Cơ quan Tổ chức - Nội vụ thị xã.

Cùng với đó, thực hiện tinh giản biên chế, năm 2018, Quảng Ninh đã giảm 650 biên chế công chức (khối Đảng, đoàn thể giảm 161; khối chính quyền giảm 489) và 1.314 người làm việc (biên chế viên chức) so với năm 2015; bảo đảm lộ trình và giảm 2,5% tổng biên chế so với năm 2017. Tỉnh cũng thực hiện rà soát, thi tuyển viên chức bằng chế độ hợp đồng viên chức có thời hạn đối với những trường hợp tuyển dụng mới, chấm dứt tình trạng hợp đồng sai nguyên tắc; đồng thời tinh gọn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Tiếp tục giảm số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ kinh phí chi thường xuyên (năm 2018 có trên 1.269 chỉ tiêu không hưởng lương từ ngân sách).

Thực tế cho thấy, việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu mối và tinh giản biên chế không phải là đơn giản mà kéo theo nhiều vấn đề. Đó là những ảnh hưởng đến tư tưởng do thay đổi môi trường làm việc, phải rời bỏ bộ phận mà công chức, viên chức đang làm, phải làm thêm nhiều việc hơn, làm những việc mới, chưa quen... Đặc biệt là liên quan đến công tác cán bộ: Khi hợp nhất số lượng lãnh đạo sẽ giảm, nên việc sắp xếp đội ngũ cán bộ một cách hợp lý là hết sức quan trọng, tránh gây tâm tư và mất động lực... Hay nhiều mô hình mới chưa có trong tiền lệ, nên không có khuôn mẫu, không có hướng dẫn thực hiện, thậm chí mô hình mới có thể làm mất đi tổ chức mà ngành dọc đang chỉ đạo. Mặc dù khó khăn nhưng Quảng Ninh đã làm được, bởi cả hệ thống chính trị của tỉnh đã thống nhất quan điểm, ý chí; người đứng đầu các cơ quan, đơn vị tổ chức đã hết sức quyết liệt, dám làm và biết cách làm và tạo động lực để cơ quan mới hoạt động tốt hơn. Tỉnh cũng rất sát sao, đồng hành cùng hướng dẫn tháo gỡ, rút kinh nghiệm, tổ chức hội nghị tập huấn để các mô hình mới hoạt động một cách tốt nhất.

Kết quả trên cho thấy, ngay năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết 18, 19 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), Quảng Ninh đã đạt được những thành tích rất đáng mừng. Đây là tiền đề quan trọng để tỉnh tiếp tục triển khai, thực hiện các nghị quyết với kết quả tốt hơn, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới.

Hà Chi

 

.
.
.
.
.
.
.
.