Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Chuyển biến trong nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Thứ Tư, 20/02/2019, 07:33 [GMT+7]
.
.

Ngày 25/10/2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Nghị quyết đã đề ra những mục tiêu theo lộ trình 5 năm nhằm đổi mới hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập, đảm bảo tinh gọn, cơ cấu hợp lý, tự chủ, quản trị tiên tiến và hoạt động hiệu quả. Cùng với Nghị quyết số 18-NQ/TW về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Nghị quyết số 19 là những chủ trương quan trọng của Đảng nhằm sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế một cách hiệu quả.

Ngay sau Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Quảng Ninh đã xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết 18 và 19 với các nhiệm vụ, giải pháp, gồm: Về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền; về sắp xếp tổ chức bộ máy, trong đó đã đề ra các nhiệm vụ giải pháp cụ thể để sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập; về biên chế, số lượng người làm việc và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; về nâng cao năng lực quản trị của đơn vị sự nghiệp công lập; về cơ chế chính sách; về công tác quản lý. Các nhiệm vụ giải pháp được đề ra trên cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo Đề án “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế” (Đề án 25) và bổ sung, phát triển theo chỉ đạo của Trung ương theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW.

hợp nhất Quỹ Bảo trợ trẻ em Quảng Ninh và Trung tâm bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh Quảng Ninh thành cơ sở Bảo trợ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh Quảng Ninh
Tỉnh hợp nhất Quỹ Bảo trợ trẻ em và Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt thành Cơ sở Bảo trợ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh Quảng Ninh.

100% các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện trong phạm vi cơ quan, đơn vị, địa phương mình và thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan theo ngành, lĩnh vực được giao quản lý, tham mưu. Về cơ bản, các kế hoạch đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và đề xuất số lượng cụ thể theo đúng chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Trong đó, tiếp tục triển khai các giải pháp đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Trên cơ sở đó, toàn tỉnh đã tiến hành triển khai thực hiện và đã đạt được một số kết quả tích cực trong kiện toàn tổ chức bộ máy, giảm số lượng đơn vị sự nghiệp công lập, tinh giản biên chế, chuyển đổi mô hình hoạt động của các đơn vị sự nghiệp.

Cụ thể là hệ thống tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập tiếp tục được rà soát tinh gọn, giảm đầu mối, đảm bảo cơ cấu hợp lý; một số mô hình tổ chức của tỉnh Quảng Ninh đã được nhân rộng trên toàn quốc: Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư… Các đơn vị sự nghiệp đã được nâng dần tỷ lệ tự chủ, cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu có chất lượng ngày càng cao; việc thực hiện tinh giản số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp cơ bản đã đảm bảo lộ trình và mục tiêu đã đề ra theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.

Trong đó, sau 1 năm triển khai, Khối chính quyền tỉnh tiếp tục sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập, giảm được 36 đơn vị thuộc một số sở, ngành, UBND các địa phương, 4 phòng và tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh. Kết quả này đã đảm bảo lộ trình thực hiện mục tiêu “Đến năm 2021 giảm tối thiểu bình quân 10% đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2015; đến năm 2025 tiếp tục giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2021; đến năm 2030 chỉ còn các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ quản lý nhà nước và các đơn vị cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu”.

Cùng với đó, tỉnh cũng tổ chức rà soát, đánh giá kết quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập để phân loại, giao quyền tự chủ tiến hành chặt chẽ, đi đôi với nâng mức tự chủ chi thường xuyên theo lộ trình. Năm 2018, UBND tỉnh đã giao tự chủ về tài chính cho 84 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh và các sở, ban, ngành (tăng 15 đơn vị so với năm 2017), trong đó: 49 đơn vị tự chủ 100% (tăng 22 đơn vị so với năm 2017), 35 đơn vị tự chủ từ 10-60%. UBND cấp huyện đã giao tự chủ về tài chính cho 73/112 đơn vị sự nghiệp trực thuộc (bằng 65%), trong đó: 45 đơn vị tự chủ 100%, 28 đơn vị tự chủ một phần từ 8-80%.

Đặc biệt, đối với ngành y tế, ngoài việc thực hiện tự chủ chi thường xuyên 100% đối với 7 đơn vị sự nghiệp trực thuộc, Sở Y tế xây dựng Đề án triển khai các mô hình thí điểm về hợp tác công tư, đầu tư từ nguồn vốn xã hội hóa tại một số bệnh viện để triển khai các loại hình dịch vụ theo yêu cầu. Ngành Giáo dục cũng nghiên cứu triển khai phê duyệt các đề án tự chủ một phần kinh phí chi thường xuyên đối với một số trường ở những nơi có đủ điều kiện.

Tính đến năm 2018, toàn tỉnh cũng đã giảm 1.314 người làm việc (biên chế viên chức) so với năm 2015, đảm bảo lộ trình, tỷ lệ (giảm 10% so với số Trung ương giao năm 2015) và mục tiêu đã đề ra. Tỉnh cũng đổi mới cơ cấu đầu tư và phương thức đầu tư từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó, Nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên đối với các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ các hoạt động quản lý nhà nước. Đồng thời, từng bước thay đổi phương thức giao dự toán theo biên chế “đầu vào” trước đây sang cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ theo sản phẩm “đầu ra”...

Trong năm 2019 và các năm tiếp theo, tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để đạt các mục tiêu đã đề ra để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 19-NQ/TW.

Hà Chi

.
.
.
.
.
.
.
.