TX Quảng Yên: Nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp

Thứ Bảy, 12/01/2019, 11:17 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, chính quyền các cấp của TX Quảng Yên tiếp tục được củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Trong đó, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, công tác quy chế dân chủ, tập trung giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của công dân. Đặc biệt là triển khai có hiệu quả công tác dân vận của chính quyền gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo nền tảng vững chắc, là động lực để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã.

Trong năm 2018, hệ thống chính quyền của TX Quảng Yên tiếp tục được củng cố, kiện toàn thông qua việc xác định rõ vị trí, thẩm quyền, trách nhiệm của chính quyền địa phương; rà soát sắp xếp bộ máy các cơ quan chuyên môn, nhất là cấp thị xã… Thị xã đã hợp nhất Ban Tổ chức Thị ủy với Phòng Nội vụ thị xã; Cơ quan Ủy ban Kiểm tra với Thanh tra thị xã; thành lập Bộ phận tham mưu, giúp việc chung Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ở 19 xã, phường. Đồng thời, xây dựng phương án sáp nhập thôn, khu phố với dự kiến giảm 38 thôn, khu phố trên toàn thị xã; xây dựng Đề án sáp nhập một số trường học trực thuộc thị xã đến năm 2021 và định hướng đến năm 2025 (dự kiến đến năm 2021 giảm 6 trường tiểu học).

Trong năm, thị xã cũng kiện toàn một số chức danh lãnh đạo chủ chốt của thị xã và một số cơ quan, đơn vị như: Kiện toàn chức danh chủ tịch, phó chủ tịch UBND thị xã; trưởng phòng tư pháp, trưởng phòng văn hóa và thông tin, phó trưởng phòng tài chính - kế hoạch, phòng y tế thị xã... Việc bổ nhiệm, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức có nhiều đổi mới, đảm bảo công khai, đúng quy định. Trong năm, thị xã cũng tổ chức thi tuyển lãnh đạo quản lý các trường học; chuyển đổi vị trí công tác đối với 9 công chức phụ trách lao động - thương binh và xã hội ở khối xã, phường...

Các đại biểu HĐND thị xã Quảng Yên bỏ phiếu bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND thị xã.
Các đại biểu HĐND TX Quảng Yên bỏ phiếu bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND thị xã.

HĐND, các Ban của HĐND thị xã đã chủ động, tích cực triển khai giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018. Trong đó tập trung giám sát việc thực hiện các chương trình, đề án và nghị quyết của HĐND thị xã đã ban hành, nhất là những nghị quyết về chính sách liên quan trực tiếp đến người dân, tổ chức; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng... Các cuộc giám sát, khảo sát đều bám sát các mục tiêu, định hướng, nghị quyết của cấp ủy và HĐND thị xã, những vấn đề được cử tri, nhân dân quan tâm.

Trong năm đã thực hiện 14 cuộc giám sát, khảo sát, qua đó đã kịp thời đề xuất, kiến nghị các biện pháp tháo gỡ vướng mắc, giải quyết những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm. Đồng thời, HĐND thị xã cũng tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng các kỳ họp theo hướng giảm thời gian trình bày báo cáo, tăng thời gian chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp; kịp thời cụ thể hóa các chủ trương của cấp trên và cấp ủy để ban hành nghị quyết trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng chính quyền, quốc phòng an ninh...

UBND thị xã tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Công tác cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI) được thực hiện tích cực.

Trong năm 2018, UBND thị xã cũng tăng cường gặp mặt, đối thoại với các doanh nghiệp, Hợp tác xã, hộ kinh doanh và nhân dân để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, giải phóng mặt bằng các dự án. Đồng thời, chủ động tham mưu, đề xuất với cấp uỷ các giải pháp để tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của thị xã trên các lĩnh vực: Đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, tài nguyên, giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị và bảo vệ môi trường tự nhiên... chủ động tham mưu, đề xuất chủ trương phát triển đô thị Quảng Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; lập Đề án đề nghị công nhận TX Quảng Yên là đô thị loại III; Đề án phát triển ngành thủy sản Quảng Yên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030…

Cùng với đó, TX Quảng Yên cũng duy trì, thực hiện tốt công tác tiếp công dân. Chính quyền các cấp trên địa bàn đã tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân để giải quyết những đơn thư có nội dung tồn đọng, phức tạp. Tại Trụ sở tiếp công dân thị xã và UBND các phường, xã đã tiếp 481 lượt người, với 275 vụ việc (trong đó có 9 đoàn đông người). Trong năm đã tiếp nhận 353 đơn; trong đó giải quyết 326 vụ việc, còn 27 vụ việc đang được các cơ quan thụ lý xem xét giải quyết.

Hà Chi

.
.
.
.
.
.
.
.