Triển khai thực hiện các nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh

Thứ Sáu, 04/01/2019, 18:19 [GMT+7]
.
.

Chiều 4/1, Thường trực UBND tỉnh và thành viên UBND tỉnh đã họp triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ, Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 4/12/2018 của Tỉnh ủy; Nghị quyết số 150/NQ-HĐND ngày 7/12/2018 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, dự và chỉ đạo cuộc họp. Đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu chỉ đạo cuộc họp.
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu chỉ đạo cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất với 11 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Chính phủ, của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh Quảng Ninh. Đặc biệt là các giải pháp: Tạo chuyển biến rõ nét trong cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và khuyến khích, tạo điều kiện thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành thu, chi ngân sách đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; phát triển văn hóa xã hội, thực hiện hiệu quả các chính sách đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững... 

Đại biểu cũng thống nhất cao với dự thảo chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2019 với 8 nhiệm vụ chủ yếu tập trung chỉ đạo, điều hành, cụ thể nhiệm vụ trọng tâm và kế hoạch thực hiện chủ đề công tác năm 2019 “Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ” với các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng lĩnh vực dịch vụ; đẩy mạnh các hoạt động thu hút đầu tư; phát triển những sản phẩm dịch vụ chủ yếu; đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá và phát triển thị trường; nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tăng cường công tác tham mưu, đề xuất của các ngành, lĩnh vực để phát triển dịch vụ; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường khu đô thị và các khu du lịch...

Đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu kết luận cuộc họp.
Đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận cuộc họp.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: Năm 2019 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng góp phần đến năm 2020 hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Với đà tăng trưởng cao của tỉnh năm 2018, các cấp, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh tiếp tục rà soát lại chỉ tiêu năm 2019, xây dựng chương trình hành động cụ thể để triển khai.  

Nhấn mạnh nhiệm vụ thu ngân sách, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, các cấp, ngành, đơn vị, địa phương phải khẩn trương cụ thể nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm. Ngoài việc đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, phải rà soát lại dư địa có khả năng thu phí, lệ phí, nhất là phí môi trường, phí kinh doanh xăng dầu, thu phí từ đất, thu từ các hộ kinh doanh; quan tâm đầu tư và thu phí khu vực đỗ xe, điểm đỗ xe tại các khu đô thị.

Bên cạnh đó, tiếp tục quan tâm phát triển doanh nghiệp, phấn đấu thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ đến năm 2020, tỉnh thành lập được 25.000 doanh nghiệp; ngành Hải quan tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo môi trường thông thoáng và chia sẻ mọi khó khăn, đồng hành với doanh nghiệp. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Thời gian qua, tỉnh đã dành và kêu gọi nguồn lực thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, qua đó đã góp phần thu hút mạnh các nhà đầu tư vào địa bàn. Với nền tảng đã thực hiện được thời gian qua, các cấp, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2019, trong đó chú trọng xây dựng các nghị quyết liên quan đến cảng biển, phát triển mạnh dịch vụ ở các trung tâm du lịch của tỉnh, từng bước đầu tư dịch vụ đẳng cấp, tạo sự khác biệt; quan tâm đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực phục vụ du lịch.

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc cũng chỉ đạo cụ thể trong thực hiện các nghị quyết 18 và 19; xây dựng thành phố thông minh, xây dựng hạ tầng đồng bộ, đảm bảo quốc phòng an ninh...

Đại biểu phát biểu tại cuộc họp.
Đại biểu góp ý kiến tại cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những cố gắng của Thường trực, các thành viên UBND tỉnh, đã góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2018. Đồng chí yêu cầu, thành viên UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương tiếp tục nghiên cứu kỹ nghị quyết số 01, 02 của Chính phủ và nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, từ đó liên hệ với địa phương, đơn vị mình để xây dựng chương trình hành động cụ thể, sát thực tế.

Liên quan đến triển khai Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 4/12/2018 của Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Đức Long yêu cầu các cấp, ngành, đơn vị, địa phương phải chú ý phương châm hành động năm 2019 "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả", từ đó tăng tốc thực hiện ngay từ đầu năm. Để đạt được những mục tiêu tỉnh đặt ra trong thực hiện  nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019, đòi hỏi sự nỗ lực, cố gắng và quyết tâm của các cấp, ngành, đơn vị, đặc biệt phải xây dựng tốt chương trình hành động cụ thể của từng đơn vị, địa phương. 

Về công tác thu ngân sách, đồng chí Nguyễn Đức Long yêu cầu trong quá trình điều hành phải có chỉ đạo sâu sát của thủ trưởng các sở, ngành. Về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tất cả các ngành, cấp và nhân dân trong tỉnh phải hướng mạnh tới phát triển dịch vụ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư vào du lịch, dịch vụ. Đồng thời đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, duy trì tốt chỉ số ICT INDEX, PCI, PAR INDEX...

Đối với thực hiện mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới, đồng chí yêu cầu phải nêu cao quyết tâm với mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, sát thực, trong đó đặc biệt quan tâm các xã đặc biệt khó khăn để đạt kết quả cao nhất.

Nguyễn Huế

.
.
.
.
.
.
.
.