Tinh gọn bộ máy, biên chế ở TP Hạ Long

Thứ Bảy, 15/12/2018, 08:30 [GMT+7]
.
.

Quán triệt thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, TP Hạ Long đã chủ động xây dựng chương trình hành động với các giải pháp cụ thể.

Trong đó, thành phố xác định phải tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Qua đó nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền và chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Ban thường vụ Thành uỷ Hạ Long đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập Cơ quan tham mưu giúp việc chung khối MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội thành phố Hạ Long
Ban Thường vụ Thành uỷ Hạ Long công bố quyết định thành lập Cơ quan tham mưu giúp việc chung Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố (tháng 3/2018). Ảnh: Tư liệu

Trên tinh thần đó, trong năm 2018 thành phố đã nghiêm túc triển khai việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đến nay đã tổ chức lại, đổi tên Ban Quản lý dự án công trình thành phố thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố và sáp nhập Ban Quản lý dự án thoát nước và xử lý nước thải vào Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố. Cùng với đó thành phố cũng đã tiến hành hợp nhất Ban Tổ chức Thành ủy và Phòng Nội vụ thành phố thành Cơ quan Tổ chức - Nội vụ; Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Thanh tra thành phố thành Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra; sáp nhập Trung tâm DS-KHHGĐ vào Trung tâm Y tế thành phố; thành lập cơ quan giúp việc chung Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Hiện nay thành phố cũng đang tiến hành báo cáo UBND tỉnh phương án quy hoạch đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch. Đồng thời Đề án 25 của tỉnh tiếp tục được tập trung chỉ đạo triển khai; thông qua rà soát kết quả thực hiện nhiệm vụ của các CBCCVC, kiên quyết xử lý CBCCVC, người lao động có năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, vi phạm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật, vừa qua thành phố đã tiến hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, khiển trách 2 viên chức; tạm đình chỉ công tác 2 cán bộ...

Song song với việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, thành phố cũng tiếp tục rà soát, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức, thực hiện tinh giản biên chế, đảm bảo thực hiện tỷ lệ tinh giản 2,5% so với tổng biên chế giao năm 2017. Cụ thể, giảm 8 biên chế quản lý nhà nước so với năm 2017, tương đương 5,6%; giảm 5 người làm việc trong đơn vị sự nghiệp văn hoá thể thao, tương đương 13,5%; giảm 10 người làm việc trong đơn vị sự nghiệp khác, tương đương 14,9%; giảm 6 biên chế trong đơn vị sự nghiệp y tế, tương đương 4,5%. Đồng thời, UBND thành phố đã thực hiện chấm dứt toàn bộ hợp đồng chuyên môn tại các cơ quan chuyên môn của thành phố (24 người) và tại UBND các phường (38 người). Riêng đối với ngành giáo dục và đào tạo, để đảm bảo đủ giáo viên đứng lớp theo đúng chỉ đạo của Trung ương, không phải dồn ghép lớp (hàng năm học sinh tăng trung bình từ 1.800-4.000 em), tỉnh đã giao 2.487 người làm việc, hợp đồng lao động... Quá trình thực hiện sắp xếp, hợp nhất, sáp nhập tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của thành phố luôn đảm bảo ổn định, không có đơn thư khiếu kiện, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Cùng với quá trình tinh gọn sắp xếp bộ máy, biên chế, để thực hiện hiệu quả những mục tiêu đề ra, thành phố còn xây dựng, rà soát, sửa đổi một loạt các quy chế hoạt động. Điển hình là quy chế làm việc, quản lý tổ chức cán bộ, quy chế thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo quản lý, quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Cùng với đó, thành phố cũng thực hiện chặt chẽ, dân chủ các khâu trong công tác cán bộ; tăng cường điều động, luân chuyển cán bộ phòng, ban, phường, xã theo cả chiều dọc và chiều ngang, hướng tới đội ngũ cán bộ trẻ, có năng lực, triển vọng phát triển. Đồng thời chuẩn bị tốt nguồn cán bộ kế cận theo đúng quy định, đảm bảo đúng yêu cầu về số lượng, chất lượng quy hoạch. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chính sách cán bộ cũng tiếp tục được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Với sự chủ động, quyết liệt trong thực hiện sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, biên chế, đến nay Hạ Long đã đạt được những kết quả quan trọng. Đây sẽ là tiền đề cơ bản để thành phố thực hiện thành công những nội dung đề ra, góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng bộ máy, biên chế tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

Hoài Anh

.
.
.
.
.
.
.
.