Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Tăng cường công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm

Thứ Sáu, 09/11/2018, 13:13 [GMT+7]
.
.

Kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là trong giai đoạn hiện nay khi một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước không nghiêm.

Xác định rõ tầm quan trọng đó, thời gian qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Trong đó, công tác kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm được chú trọng. Điều này đã góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Thường trực Đảng ủy, HĐND thị trấn Quảng Hà giám sát việc thực hiện thu, chi tài chính trong Đảng tại Chi bộ khu phố Trần Khánh Dư.
Thường trực Đảng ủy, HĐND thị trấn Quảng Hà (Hải Hà) giám sát việc thực hiện thu, chi tài chính trong Đảng tại Chi bộ khu phố Trần Khánh Dư. Ảnh: Quang Minh

Cấp ủy và uỷ ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã chủ động phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên qua nhiều kênh thông tin khác nhau như từ báo chí, từ quần chúng nhân dân, giám sát của các tổ chức đoàn thể, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nội chính trong kiểm tra dấu hiệu vi phạm... Tính riêng 9 tháng đầu năm 2018, uỷ ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra 45 đảng viên, bằng 168% so với cùng kỳ (45/25), trong đó, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra 7 đảng viên, uỷ ban kiểm tra cấp huyện và uỷ ban kiểm tra đảng ủy cơ sở kiểm tra 38 trường hợp. Trong số đảng viên được kiểm tra có 32 cấp uỷ viên các cấp. Qua kiểm tra, kết luận 41/45 trường hợp có vi phạm chiếm 91% so với tổng số đảng viên được kiểm tra, phải thi hành kỷ luật 21/41 trường hợp, chiếm 52,2% so với số vi phạm. Nội dung vi phạm chủ yếu là những điều đảng viên không được làm, việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác, chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo; tài chính ngân hàng, đầu tư xây dựng cơ bản...

Cùng với việc kiểm tra đảng viên, từ đầu năm đến nay, uỷ ban kiểm tra các cấp trong tỉnh đã kiểm tra 20 tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm, bằng 222,2% so với cùng kỳ. Trong đó, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra 3 tổ chức đảng, uỷ ban kiểm tra các địa phương, đơn vị kiểm tra 15 tổ chức, uỷ ban kiểm tra đảng ủy cơ sở kiểm tra 2 tổ chức. Qua kiểm tra, kết luận 16 tổ chức đảng vi phạm, phải thi hành kỷ luật 1 tổ chức bằng hình thức khiển trách. Nội dung vi phạm chủ yếu việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, công tác cán bộ, công tác quản lý tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản...

Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng đã hoàn thành 2 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 2 tổ chức và 6 đảng viên. Qua kiểm tra đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, xây dựng quy chế, công tác quản lý đầu tư xây dựng; đã yêu cầu tổ chức đảng và 4 đảng viên được kiểm tra kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm, kỷ luật 2 đảng viên. Bên cạnh những kết quả trên, một số uỷ ban kiểm tra cấp huyện và cơ sở cũng đã kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đạt kết quả, qua kiểm tra đã kịp thời xử lý kỷ luật đảng viên có vi phạm, những trường hợp có khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật, đã nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm...

UBKT Tỉnh uỷ triển khai nhiệm vụ công tác tháng 11
Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ triển khai nhiệm vụ công tác tháng 11.

Qua công tác kiểm tra dấu hiệu vi phạm đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm và xử lý những trường hợp sai phạm, phục vụ nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần đấu tranh ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thực tế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm của uỷ ban kiểm tra các cấp trên địa bàn tỉnh vẫn còn bộc lộ những hạn chế, tồn tại nhất định.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát nói chung, công tác kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm nói riêng, trong thời gian tới, uỷ ban kiểm tra các cấp tiếp tục tập trung đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, trọng tâm là triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW, của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, tập trung kiểm tra, giám sát những nơi có nhiều bức xúc, nổi cộm, được đảng viên, quần chúng và dư luận quan tâm, những nơi dễ xảy ra sai phạm. Đồng thời tiếp tục chú trọng giám sát đảng viên là người đứng đầu cấp ủy, cán bộ chủ chốt trong cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp; về năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành, về phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách và tính tiên phong, gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

Hoài Anh


 

.
.
.
.
.
.
.
.