TX Đông Triều: Khách quan, công khai, công bằng trong kiểm tra, thi hành kỷ luật đảng

Thứ Hai, 15/10/2018, 09:09 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ TX Đông Triều đã được triển khai và tổ chức thực hiện tương đối toàn diện, nhiều mặt đạt kết quả tốt. Từ đó, đóng góp tích cực trong công tác xây dựng Đảng, góp phần quan trọng vào việc giữ gìn sự ổn định chính trị trên địa bàn.

a
Thị ủy Đông Triều công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc hợp nhất Cơ quan UBKT Thị ủy và Thanh tra TX Đông Triều.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ (2015-2020), UBKT Thị uỷ Đông Triều đã chủ động tham mưu giúp cấp uỷ xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khoá với 9 cuộc kiểm tra, 11 cuộc giám sát; tổng hợp, tham mưu xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra hàng năm. Nội dung giám sát tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ trong quản lý tài nguyên than, cát, đất sét, xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị trên địa bàn thị xã; việc triển khai và thực hiện các Nghị quyết của Đảng, tình hình chính trị nội bộ cơ sở đảng...

Bên cạnh đó, thực hiện nhiệm vụ theo Điều 32 Điều lệ Đảng về việc kiểm tra đảng viên, kể cả cấp uỷ viên cùng cấp và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm, trong thời gian qua, UBKT Thị ủy Đông Triều đã tiến hành 9 cuộc đối với 9 tổ chức đảng, 25 cuộc đối với 25 đảng viên. Đối với việc kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, UBKT Thị ủy đã thực hiện 23 cuộc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 149 tổ chức đảng; 18 cuộc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 99 tổ chức đảng.

Thực hiện công tác giám sát thường xuyên, UBKT Thị uỷ đã giám sát thường xuyên đối với các chi, đảng bộ trực thuộc Thị uỷ, trong đó, giám sát 21 Đảng bộ xã, phường với các nội dung giám sát: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ trong quản lý tài nguyên than, cát, đất sét, xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị trên địa bàn thị xã; việc triển khai và thực hiện các Nghị quyết của Đảng, tình hình chính trị nội bộ cơ sở đảng. Qua giám sát cho thấy cơ bản các đơn vị thực hiện tốt các nội dung được giám sát. Ngoài ra, UBKT Thị ủy còn thực hiện 9 cuộc giám sát chuyên đề đối với 25 tổ chức đảng và 27 đảng viên.

b
UBKT Thị uỷ Đông Triều luôn chủ động tham mưu giúp cấp uỷ xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát.

Đồng chí Trần Chính Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Chủ nhiệm UBKT Thị ủy Đông Triều, cho biết: Để nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát, UBKT Thị uỷ đã phân công cán bộ theo dõi địa bàn, tham gia các cuộc họp của cấp uỷ cấp dưới và tham gia các đoàn công tác của Thị uỷ để nắm tình hình liên quan đến công tác đảng, quản lý đảng viên. Từ đó, kịp thời giải quyết các vướng mắc ngay tại cơ sở, đồng thời phục vụ cho công tác kiểm tra của cấp uỷ và UBKT, kịp thời đề xuất những việc cần giải quyết và hướng dẫn thực hiện. Góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, thời gian qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, luân chuyển đội ngũ cán bộ kiểm tra luôn được UBKT Thị ủy Đông Triều chú trọng, tăng cường.

Thu Trang (Trung tâm TT-VH Đông Triều)

.
.
.
.
.
.
.
.