Khảo sát sự hài lòng của người dân về dịch vụ công: Giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách hành chính

Thứ Năm, 18/10/2018, 16:51 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, việc thực hiện khảo sát sự hài lòng của người dân về một số dịch vụ công trên địa bàn đã được các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đẩy mạnh thực hiện một cách đồng bộ bằng nhiều hình thức. Qua đó, góp phần thúc đẩy công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị với mục tiêu lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả công việc.

g
Cán bộ Trung tâm Hành chính công TX Đông Triều phát phiếu đánh giá cho công dân tới giao dịch.

Tới Trung tâm Hành chính công TX Đông Triều nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, ông Nguyễn Văn Thuận, khu 4, phường Đông Triều (TX Đông Triều) được cán bộ tại Trung tâm phát phiếu khảo sát để đánh giá các nội dung: Chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, thái độ phục vụ của cán bộ, viên chức tại Trung tâm.

Ông Thuận cho biết: Tôi thấy, việc được trực tiếp đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính của công dân là một cách làm rất thiết thực. Điều này làm chúng tôi cảm thấy sự quan tâm của chính quyền, đã lắng nghe ý kiến đóng góp của người dân để từ đó phục vụ người dân tốt hơn. Cách làm này cũng thể hiện được rõ hơn vai trò của  chính quyền thực sự của người dân và phục vụ người dân.

Theo đồng chí Đào Văn Thắng, Giám đốc Trung tâm Hành chính công thị xã, bên cạnh việc đảm bảo giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận lợi cho người dân, thời gian qua, việc khảo sát ý kiến, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Trung tâm triển khai. Đây là giải pháp rất thiết thực để thay đổi tư duy, phương pháp giải quyết công việc của cơ quan hành chính nhà nước theo hướng lắng nghe, tiếp thu ý kiến phản hồi để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Cùng với Trung tâm Hành chính công TX Đông Triều, để nâng cao hiệu quả khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, thời gian qua, các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của tỉnh việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức giải quyết thủ tục hành chính tại trung tâm hành chính công các cấp và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở này, người dân có thể đánh giá một cách thuận lợi, khách quan nhất đối với chất lượng phục vụ tại các trung tâm hành chính công cũng như bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các địa phương trong tỉnh. Dựa trên kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân về một số dịch vụ công, các cơ quan, đơn vị sẽ rà soát, khắc phục những tồn tại, hạn chế và nâng cao tinh thần, thái độ, trách nhiệm của cán bộ công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính.

Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố, căn cứ kết quả sự hài lòng của người dân để có biện pháp nâng cao tinh thần, thái độ, trách nhiệm và chất lượng chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân trong quá trình giải quyết các thủ tục và cải thiện hơn nữa chất lượng cung ứng các dịch vụ công.

g
Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường Hồng Hải (TP Hạ Long) giải quyết thủ tục hành chính cho công dân.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng triển khai rộng rãi việc khảo sát các chỉ số: Hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Qua đó, giúp người dân, tổ chức nâng cao nhận thức về quyền lợi, trách nhiệm và tạo cho người dân thói quen phản hồi ý kiến, tham gia quá trình ra quyết định của cơ quan hành chính nhà nước, giúp cơ quan hành chính nhà nước nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của người dân để có những giải pháp cụ thể nhằm cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công của các cơ quan nhà nước và nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức. Đồng thời, qua kết quả đo lường các chỉ số, cơ quan hành chính nhà nước có thể đánh giá khách quan chất lượng cung cấp dịch vụ công để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, trong thời gian tới, tỉnh có chủ trương tăng cường chỉ đạo các địa phương, đơn vị đẩy mạnh triển khai Đề án “Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2018-2020”, theo Quyết định số 3180/QĐ-UBND, ngày 17/8/2018 của UBND tỉnh. Trong đó, nội dung khảo sát tập trung vào các yếu tố cơ bản: Tiếp cận dịch vụ hành chính công của cơ quan hành chính nhà nước; thủ tục hành chính; công chức giải quyết công việc; kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công; tiếp nhận, giải quyết góp ý, phản ánh, kiến nghị.

Có thể thấy, với những cách triển khai này, tỉnh Quảng Ninh đã thực sự trao quyền cho người dân, doanh nghiệp đóng góp tiếng nói vào thực thi vai trò giám sát các hoạt động điều hành kinh tế của tỉnh, sự phục vụ của chính quyền, cơ quan quản lý nhà nước, qua đó góp phần quan trọng trong hoàn thiện thể chế hành chính nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nguyễn Thanh

.
.
.
.
.
.
.
.