Linh hoạt trong thực hiện mô hình cơ quan khối cấp xã

Thứ Hai, 13/08/2018, 07:17 [GMT+7]
.
.

Thực hiện kết luận của Ban Bí thư Trung ương tại Thông báo 9787-CV/VPTW ngày 27/2/2015 về “thí điểm thực hiện việc sử dụng cơ quan tham mưu giúp việc chung trong khối Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã chỉ đạo rà soát toàn bộ hệ thống chính trị; đánh giá toàn diện về hoạt động, cơ chế phối hợp, vận hành, tổ chức, bộ máy, biên chế; xây dựng Đề án đổi mới mô hình tổ chức bộ máy MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội theo mô hình thí điểm “Cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội”.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 44-QĐ/TU, ngày 30/11/2015 về phê duyệt triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện” (gọi tắt là Cơ quan khối) đã triển khai thực hiện tại 14/14 địa phương trong toàn tỉnh.

Phương Nam Hòa (TX Quảng Yên) công bố quyết định thành lập Bộ phận tham mưu giúp việc chung Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp xã
Phường Nam Hòa (TX Quảng Yên) công bố quyết định thành lập Bộ phận tham mưu giúp việc chung Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp xã.

Ngay sau khi mô hình Cơ quan khối cấp huyện được phê duyệt, triển khai, cấp ủy các huyện, thị xã, thành phố đã chỉ đạo các xã, phường, thị trấn nghiên cứu xây dựng Đề án ở địa phương phù hợp để thực hiện đảm bảo sự liên thông đồng bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Đến nay, trong tỉnh đã có 7/14 địa phương duy trì và triển khai mô hình Khối dân vận cấp xã trên cơ sở vận dụng Hướng dẫn liên tịch số 01-HD/LB-TC-DVTW ngày 25/5/2000 của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Dân vận Trung ương về chức năng, nhiệm vụ của khối dân vận xã, phường, thị trấn, bao gồm: Móng Cái, Hải Hà, Ba Chẽ, Bình Liêu, Đầm Hà, Vân Đồn, Hạ Long. Trong đó, có 6/7 địa phương cử đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy xã làm Trưởng khối, riêng Hải Hà cử đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch MTTQ xã làm Trưởng khối. Đồng thời, có 6/14 địa phương triển khai mô hình “Bộ phận tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã” bao gồm: Đông Triều, Uông Bí, Quảng Yên, Tiên Yên, Cẩm Phả, Cô Tô do đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ là trưởng bộ phận. Riêng huyện Hoành Bồ thực hiện mô hình “Bộ phận phối hợp thống nhất hành động khối MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã” do đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ là trưởng bộ phận.

Tuy có khác nhau về lựa chọn mô hình, song các cơ quan khối ở cấp xã đều tập trung vào các nhóm công tác: Phối hợp hoạt động của MTTQ và các đoàn thể; duy trì nền nếp giao ban; thực hiện chế độ thông tin báo cáo về tình hình quần chúng nhân dân; công tác tuyên truyền vận động, tổ chức các phong trào; đại diện bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân; tham gia giám sát, phản biện; xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đồng chí Phạm Cao Hải, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Trưởng cơ quan Khối TP Uông Bí, cho biết: "Việc thành lập các cơ quan khối cấp xã, phường đã đảm bảo sự liên thông trong phối hợp và thống nhất hành động giữa Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, từ đó đảm bảo liên thông trong chỉ đạo và hành động. Thực tế cho thấy, hoạt động của các cơ quan khối cấp xã ở TP Uông Bí đã khắc phục được sự chồng chéo trong hoạt động của MTTQ và các đoàn thể, nâng cao hiệu quả hoạt động của từng tổ chức, đồng thời thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy một cách đồng bộ...".

Việc thành lập mô hình cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc chung cho MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã đã nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã; tạo sự thống nhất trong triển khai thực hiện nhiệm vụ toàn khối. Đồng thời, góp phần sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, rõ chức năng, nhiệm vụ; khắc phục tình trạng chồng chéo trong thực hiện nhiệm vụ. Các cơ quan này đều phân công cán bộ phối hợp chặt chẽ, phát huy vai trò tập trung hành động thống nhất trong toàn khối; nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đây cũng là giải pháp cụ thể nhằm thực hiện Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 5-2-2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Trong đó, đã đề ra nhiệm vụ: “Thực hiện 100% mô hình cơ quan tham mưu, giúp việc chung Khối MTTQ, các đoàn thể cấp huyện, hoàn thành vào đầu năm 2018. Thí điểm thực hiện mô hình ở cấp tỉnh, cấp xã để thực hiện liên thông”.

Hà Chi

.
.
.
.
.
.
.
.